Terms and Conditions.

Unless specifically indicated otherwise, the following provisions shall govern all use (and users) of the Yes 4G service together with those products and services offered in relation thereto, or under the Yes™ brand. Nothing in the following terms are meant to depart, deviate or diminish the effect of any applicable laws or regulations having the force of law, which shall apply in addition to the obligations imposed herein.


 
 

Terms & Conditions Categories


 

Ongoing Campaigns

Time-limited provisions governing the participation, conduct and benefits arising from or of periodic contests, campaigns and promotions.

Promotions

 

Bertarikh pada 16hb September 2021

1. Program Ini. Program Pendidikan Atas Talian Prabayar SIM 7GB YES untuk Institusi Pelajaran Tinggi bagi Tujuan Pembelajaran dari Rumah (“Program IHL LFH”) adalah suatu program untuk tempoh masa tertentu yang dilancarkan oleh YTL Communications Sdn Bhd (“YTLC”) dengan kolaborasi bersama YTL Foundation dan FrogAsia Sdn Bhd (dirujuk secara kolektif sebagai “YTL”).
2. Kelayakan. Program IHL LFH ini adalah terbuka kepada semua Kakitangan dan Pelajar-pelajar dari Institusi Pelajaran Tinggi terpilih yang mengambil bahagian (“Pelanggan Yang Layak”) untuk membolehkan mereka belajar melalui platform-platform digital. Sila rujuk ke laman web YTL Foundation di http://ytlfoundation.org/learnfromhomeuni untuk sebarang maklumat lanjut berkenaan dengan senarai Institusi Pelajaran Tinggi terpilih yang mengambil bahagian di dalam Program ini.
3. Terma & Syarat Berkenaan. 3.1 Tertakluk hanya kepada variasi nyata yang terkandung di sini (“Terma & Syarat Program IHL LFH”), semua terma dan syarat lain yang termaktub di dalam Terma & Syarat Perkhidmatan Pra bayar, Terma & Syarat Pelan Prabayar Yes 4G LTE, Terma & Syarat Tambahan Data Prabayar, Terma & Syarat Tambah Nilai Yes, Terma & Syarat Promosi Beli 1 Percuma 1 Tambahan Data LTE dan Konfem Unlimited SD EPIK, Konfem Unlimited HD EPIK dan Konfem Turbo Terma dan Syarat Promosi Tambahan Data LTE (boleh didapati di http://www.yes.my/tnc) akan kekal dan terpakai untuk Program IHL LFH (selepas ini disebut secara kolektif sebagai “Terma dan Syarat Pra bayar”). Sekiranya terdapat sebarang ketidakseragaman di antara Terma & Syarat Program IHL LFH dan Terma dan Syarat Prabayar maka Terma & Syarat Program IHL LFH ini akan mengatasi berkenaan dengan ketidakseragaman sedemikian.
3.2 Perkataan di dalam huruf besar dan ungkapan yang tidak ditakrifkan di sini, melainkan jika diperuntukkan selainnya, hendaklah mempunyai maksud yang sama seperti yang termaktub dalam Terma dan Syarat Prabayar:-
Institusi Pelajaran Tinggi” bermaksud institusi pelajaran tinggi terpilih yang mengamil bahagian dan mempunyai status Universiti atau Kolej Universiti dan dikawalselia di bawah Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 (Akta 30).
Kakitangan” merujuk kepada individu, yang diambil bekerja atau dilantik oleh Institusi Pelajaran Tinggi sedemikian di bawah suatu kontrak perkhidmatan atau kontrak untuk perkhidmatan, yang mengajar, membimbing dan /atau melatih Pelajar-pelajar dalam bidang pendidikan termasuk profesor, profesor bersekutu, pensyarah, jurulatih dan mentor, dan mempunyai Kad ID yang sah.
Pelajar-pelajar” merujuk kepada semua pelajar-pelajar (termasuk Pelajar Pengambilan Baru) yang berdaftar dengan Institusi Pelajaran Tinggi sedemikian dan mempunyai Kad ID yang sah.
Kad ID” merujuk kepada kad identiti yang dikeluarkan oleh Institusi Pelajaran Tinggi sedemikian kepada Kakitangan dan Pelajar-pelajarnya.
4. Tempoh Program. Program IHL LFH ini akan bermula pada 16 September 2021, 12:00 pagi dan akan berterusan sehingga 30 September 2021, 11:59 malam (“Tempoh Program IHL LFH”).
5. Hak di bawah Program IHL LFH Bundel.
5.1 Program IHL LFH Bundel ini terdiri daripada:-
a. Satu (1) YES Kad SIM Prabayar PERCUMA dengan Nombor Telefon Mudah Alih YES; dan
b. Data LTE 7GB PERCUMA (“Data Percuma”) untuk tempoh sah perkhidmatan selama tiga puluh (30) hari setiap kitaran selama Tempoh Kempen (“Tempoh Sah Perkhidmatan“), tertakluk kepada Klausa-klausa 5.2, 5.3 dan 5.4 di bawah ini.
(Butir-butir yang disenaraikan di dalam Klausa-klausa 5.1(a) dan 5.1(b) di atas hendaklah dirujuk secara kolektif sebagai “Program IHL LFH Bundel”.
5.2 Data Percuma akan dikreditkan secara otomatik ke dalam akaun Prabayar Pelanggan Yang Layak setelah pengaktifan kad SIM berjaya.
5.3 Setelah itu, untuk setiap bulan berikutan dalam Tempoh Kempen, Data Percuma akan diperuntukkan kepada Pelanggan Yang Layak setelah tamat setiap Tempoh Sah Perkhidmatan.
5.4 Peruntukkan Data Percuma kepada Pelanggan Yang Layak bagi bulan terakhir di dalam Tempoh Kempen adalah bergantung pada tarikh akhir Tempoh Sah Perkhidmatan pada bulan sebelumnya yang hendaklah tidak melepasi 29 September 2022. Ini bermakna sekiranya Tempoh Sah Perkhidmatan untuk bulan terakhir ialah pada atau sebelum 29 September 2022, Pelanggan Yang Layak sedemikian boleh terus menikmati Data Percuma untuk bulan seterusnya di dalam Tempoh Sah Perkhidmatan. Walau bagaimanapun,sekiranya Tempoh Sah Perkhidmatan pada bulan terakhir ialah pada atau selepas 30 September 2022, Pelanggan Yang Layak sedemikian tidak akan terus menikmati sebarang Data Percuma lanjut . Untuk penjelasan dan sebagai mengelakkan keraguan, sila rujuk kepada contoh-contoh berikut:-

Contoh 1.
Sekiranya Tempoh Sah Perkhidmatan bagi Pelanggan yang Layak berakhir pada 29 September 2022, Pelanggan Yang Layak akan terus menikmati Data Percuma selama tiga puluh (30) hari dari 30 September 2022 hingga 29 Oktober 2022 dengan syarat akaun Prabayar Pelanggan yang Layak adalah aktif iaitu Tempoh Sah Akaun masih belum tamat.
Contoh 2.
Sekiranya Tempoh Sah Perkhidmatan Pelanggan Yang Layak berakhir pada 30 September 2022, Pelangan Yang Layak tidak akan lagi menikmati Data Percuma.


6. Kriteria Berkenaan Penebusan.
a. Pelanggan Yang Layak hendaklah mempunyai dokumen pengenalan sah yang berikut:
(i) berkenaan dengan warganegara atau penduduk tetap Malaysia – MyKad (atau MyPR atau MyTentera yang mana berkenaan) dan warga asing, Pasport Antarabangsa; dan
(ii) Kad ID yang sah
b. Setiap Pelanggan Yang Layak berhak mendaftarkan satu (1) Program IHL LFH Bundel dengan syarat bahawa suatu Pelanggan Yang Layak tidak boleh mempunyai, secara agregat, lebih daripada lima (5) akaun prabayar dengan YES.
c. Permohonan Atas Talian
(i) Untuk memohon Program IHL LFH Bundel, satu pautan URL akan diberikan kepada setiap Pelanggan Yang Layak oleh Institusi Pelajaran Tinggi sedemikian (“Pautan URL”). Pelanggan Yang Layak hendaklah mendaftar keinginanya melalui Pautan URL atau melalui Portal Atas Talian YES di https://ytlfoundation.org/ dan memberikan maklumat yang diperlukan di dalam borang dalam talian sebelum atau pada 30 September 2022, 11:59p.m. Pelanggan Yang Layak juga dikehendaki untuk mengesahkan alamat e-melnya sebagai sebahagian daripada pendaftaran keinginannya.
(ii) Sekiranya Pelanggan Yang Layak memenuhi semua kriteria permohonan, YTLC akan memaklumkan Pelanggan Yang Layak tersebut dan Kad SIM Prabayar YES akan dihantar melalui kurier (“Agen Penghantaran”) kepada Pelanggan Yang Layak ke alamat yang dinyatakan di dalam borang atas talian. Agen Penghantaran akan mengesahkan maklumat yang diberikan oleh Pelanggan Yang Layak menurut Klausa 6.c.(i) terhadap dokumen asal yang dirujuk di dalam Klausa 6(a) di atas pada masa penghantaran Kad SIM Prabayar YES. Pelanggan Yang Layak dikehendaki bersedia dengan dokumen-dokumen pengenalan asal bagi tujuan pengesahan oleh Agen Penghantaran. Sementara menanti penghantaran SIM Prabayar YES, Pelanggan Yang Layak adalah digalakkan untuk memuat-turun MyYes App melalui https://play.google.com/store/apps/details?id=my.yes.yes4g dan melayari http://ytlfoundation.org/learnfromhomeuni untuk mendapatkan maklumat lanjut berkenaan dengan Program IHL LFH.
(iii). Untuk penjelasan, sekiranya percubaan YTLC untuk menghubungi Pelanggan Yang Layak atau penyampaian Program IHL LFH Bundel tidak berjaya, maka YTLC akan menganggap bahawa Pelanggan Yang Layak tersebut tidak berminat untuk meneruskan langganan dan Pelanggan Yang Layak tersebut tidak berhak untuk mendaftar semula keinginannya.
(iv). Setelah Pelanggan Yang Layak menerima Kad SIM Prabayar YES, Pelanggan Yang Layak hendaklah mengaktifkan Kad SIM Prabayar YES melalui aplikasi pendaftaran diri YES (“eKYC”)
d. YTL berhak membatalkan Kad SIM Prabayar YES sekiranya mana-mana Pelanggan Yang Layak gagal untuk mengaktifkan Kad SIM Prabayar YES dalam tempoh enam (6) bulan dari tarikh penghantaran kepada Pelanggan Yang Layak.
e. YTL berhak untuk menolak sebarang permohonan tanpa memberi apa-apa sebab.
7. Batasan Liabiliti. YTL tidak akan mempunyai liabiliti terhadap apa-apa kehilangan atau gantirugi (termasuk tetapi tanpa batasan berkenaan dengan kehilangan penggunaan, kehilangan pendapatan, keuntungan atau nama baik (goodwill), samada secara langsung atau tidak langsung, kerosakan sampingan, berbangkit, kerosakan teladan (exemplary damages), punitif atau khas mana-mana pihak termasuk pihak ketiga) walau apa pun yang timbul sama ada dalam kontrak, tort, kecuaian atau sebaliknya, berkaitan dengan Program IHL LFH.
8. Undang-undang. Program IHL LFH ini hendaklah dalam semua aspek ditadbir oleh undang-undang Malaysia.
9. Pengubahsuaian. YTL mempunyai hak, pada bila-bila masa, untuk menambah, memadam, mengubah atau meminda terma dan syarat di sini atau menukar atau mengubah mana-mana aspek Program IHL LFH, samada secara keseluruhan atau sebahagian darinya pada bila-bila masa berdasarkan kepada budi bicara mutlaknya tanpa notis dan tanpa liabiliti kepada Pelanggan Yang Layak atau mana-mana pihak lain. Tanpa prajudis berkenaan dengan perkara yang disebut terdahulu, YTLC juga mempunyai hak untuk membatalkan, menamatkan atau menggantung Program IHL LFH pada bila-bila masa sebelum atau semasa Tempoh Program IHL LFH dengan notis tetapi tanpa apa-apa liabiliti atau pampasan.
10. Percanggahan Bahasa. Sekiranya terdapat sebarang percanggahan di antara versi Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia Terma & Syarat Program IHL LFH ini, versi Bahasa Inggeris akan digunapakai.

Bertarikh pada 16 September 2021

1. Program Ini. Program Pendidikan Atas Talian Prabayar SIM 7GB YES bagi Tujuan Pembelajaran dari Rumah (“Program LFH”) adalah program untuk suatu tempoh masa tertentu yang dilancarkan oleh YTL Communications Sdn Bhd (“YTLC”) dengan kolaborasi bersama YTL Foundation dan FrogAsia Sdn Bhd.
2. Kelayakan. Program LFH ini adalah terbuka kepada semua ibu-bapa warganegara Malaysia atau penduduk tetap Malaysia (Malaysian Permanent Residents) yang mempunyai anak-anak yang masih bersekolah di Sekolah Rendah atau Sekolah Menengah Kerajaan atau Sekolah Bantuan Kerajaan di Malaysia (“Pelanggan Yang Layak”) untuk membolehkan anak-anak mereka mengakses sumber pembelajaran atas talian , termasuk Aplikasi Kuiz FrogPlay bagi tujuan pembelajaran pada bila-bila masa, di mana sahaja.
3. Terma & Syarat Berkenaan. Tertakluk kepada apa-apa variasi nyata yang terkandung di dalam Program Pendidikan Atas Talian PraBayar SIM 7GB Yes bagi Tujuan Pembelajaran dari Rumah ini (“ Terma & Syarat Program LFH”), semua terma dan syarat lain yang termaktub di dalam Terma & Syarat Perkhidmatan Pra bayar, Terma & Syarat Pelan Pra bayar YES 4G LTE, Terma & Syarat Tambahan Data Pra bayar, dan Konfem Unlimited SD EPIK, Konfem Unlimited HD EPIK dan Konfem Turbo Terma dan Syarat Promosi Tambahan Data LTE (Diperoleh di www.yes.my/tnc) akan kekal dan terpakai untuk Program LFH (selepas ini disebut secara kolektif sebagai ”Terma dan Syarat Pra bayar“). Sekiranya terdapat sebarang ketidakseragaman di antara Terma dan Syarat Program LFH dan Terma dan Syarat Pra bayar maka Terma dan Syarat Program LFH ini akan mengatasi berkenaan dengan ketidakseragaman sedemikian. Perkataan di dalam huruf besar yang tidak ditakrifkan di sini hendaklah mempunyai makna yang sama seperti yang termaktub dalam Terma dan Syarat Pra bayar.
4. Tempoh Program. Program LFH ini akan bermula pada 16 September 2021, 12:00 pagi dan akan berterusan sehingga 30 September 2022, 11:59 malam (“Tempoh Program LFH”).
5. Hak di bawah Program LFH Bundel.
5.1 Program LFH Bundel ini terdiri daripada:-
(a) Satu (1) Kad SIM Prabayar YES PERCUMA dengan Nombor Telefon Mudah Alih YES; dan
(b) Data LTE 7GB PERCUMA untuk Tempoh Sah Perkhidmatan selama tiga puluh (30) hari setiap kitaran (“Data Percuma”) di dalam Tempoh Kempen (“Tempoh Sah Perkhidmatan“), tertakluk kepada Klausa-klausa 5.2, 5.3 dan 5.4 di bawah ini.
(Klausa-klausa 5.1(a) and 5.1(b) hendaklah dirujuk secara kolektif sebagai (“Program LFH Bundel”).
5.2 Data Percuma akan dikreditkan secara otomatik ke dalam akaun Prabayarnya setelah pengaktifan kad SIM dilaksanakan dengan berjayanya.
5.3Setelah itu, untuk setiap bulan berikutan dalam Tempoh Kempen, Data Percuma akan diperuntukkan kepada Pelanggan Yang Layak setelah tamat setiap Tempoh Sah Perkhidmatan.
5.4 Peruntukkan Data Percuma kepada Pelanggan Yang Layak bagi bulan terakhir di dalam Tempoh Kempen adalah bergantung pada tarikh akhir Tempoh Sah Perkhidmatan pada bulan sebelumnya yang hendaklah tidak melepasi 29 September 2022. Ini bermakna sekiranya Tempoh Sah Perkhidmatan untuk bulan terakhir ialah pada atau sebelum 29 September 2022, Pelanggan Yang Layak sedemikian boleh terus menikmati Data Percuma untuk bulan seterusnya di dalam Tempoh Sah Perkhidmatan. Walau bagaimanapun,sekiranya Tempoh Sah Perkhidmatan pada bulan terakhir ialah pada atau selepas 30 September 2022, Pelanggan Yang Layak sedemikian tidak akan terus menikmati sebarang Data Percuma lanjut. Untuk penjelasan dan sebagai mengelakkan keraguan, sila rujuk kepada contoh-contoh berikut:-

Contoh 1.
Sekiranya Tempoh Sah Perkhidmatan bagi Pelanggan yang Layak berakhir pada 29 September 2022, Pelanggan Yang Layak akan terus menikmati Data Percuma selama tiga puluh (30) hari dari 30 September 2022 hingga 29 Oktober 2022 dengan syarat akaun Prabayar Pelanggan yang Layak adalah aktif iaitu Tempoh Sah Akaun masih belum tamat.
Contoh 2.
Sekiranya Tempoh Sah Perkhidmatan Pelanggan Yang Layak berakhir pada 30 September 2022, Pelangan Yang Layak tidak akan lagi menikmati Data Percuma.


6. Kriteria Berkenaan Penebusan.
(a) Terpakai kepada Pelanggan Yang Layak yang mempunyai anak-anak sekolah (berumur kurang dari 20 tahun yang masih bersekolah di Sekolah Rendah atau Sekolah Menengah Kerajaan atau Sekolah Bantuan Kerajaan di Malaysia). Pelanggan Yang Layak hendaklah mempunyai MyKad atau MyPR atau My Tentera yang sah (yang mana berkenaan) dan Anak Pelanggan Yang Layak hendaklah mempunyai MyKad yang sah (atau jika Anak Pelanggan Yang Layak berusia kurang dari dua belas (12) tahun dan / atau belum mempunyai MyKad maka anak tersebut hendaklah mempunyai MyKid yang sah).
(b) Setiap Pelanggan Yang Layak berhak mendaftarkan satu (1) anak untuk satu (1) Program LFH Bundel. Pelanggan Yang Layak tidak boleh mempunyai lebih daripada lima (5) akaun prabayar YES.
(c) Untuk menebus Program LFH Bundel , setiap Pelanggan Yang Layak hendaklah mendaftar melalui Portal Atas Talian YES di https://ytlfoundation.org/ dan memberikan maklumat penuh yang diperlukan di dalam ruangan yang disediakan sebelum atau pada 30th September 2022,11:59p.m.
(d) Jika Pelanggan Layak memenuhi semua kriteria penebusan, ejen YES kami akan menghubungi Pelanggan Yang Layak melalui Panggilan Video WhatsApp kepada Nombor Mudah Alih Alternatif Pelanggan Yang Layak antara jam 10:00 pagi hingga 7:00 petang Isnin hingga Ahad dan akan “skrin capture”secara sepenuhnya muka Pelanggan Yang Layak dan MyKad bagi tujuan pengesahan maklumat yang telah diberikan oleh Pelanggan Yang Layak, seperti yang ditetapkan di bawah regulasi-regulasi di Malaysia. Pelanggan Yang Layak dikehendaki bersedia dengan MyKad asal mereka dan MyKid asal anak mereka bagi tujuan pengesahan. Jika maklumat yang terkandung di dalam MyKad asal adalah berbeza daripada maklumat yang disediakan oleh Pelanggan Yang Layak dalam Klausa 6 (c) di sini, agen YES akan mengesahkan maklumat yang diperolehi melalui MyKad asal untuk menentukan kelayakan Pelanggan Yang Layak sebelum melengkapkan langganan Program LFH Bundel ini.
(e) Setelah pengesahan adalah berjaya, Kad SIM Prabayar YES akan dihantar dalam tempoh tiga (3) hari perniagaan melalui kurier kepada Pelanggan Yang Layak ke alamat yang dinyatakan di dalam borang atas talian. Semasa menanti penghantaran Kad SIM Prabayar YES tersebut, Pelanggan yang Layak adalah digalakkan untuk memuat-turun MyYes App melalui https://play.google.com/store/apps/details?id=my.yes.yes4g dan melayari http://ytlfoundation.org/learn untuk mendapatkan maklumat lanjut berkenaan dengan Program LFH.
(f) Untuk penjelasan, sekiranya percubaan YTLC untuk menghubungi Pelanggan Yang Layak atau penyampaian Program LFH Bundeltidak berjaya, maka YTLC akan menganggap bahawa Pelanggan Yang Layak tersebut tidak berminat untuk meneruskan langganan dan Pelanggan Yang Layak tersebut tidak berhak untuk mendaftar semula.
(g) Setelah Pelanggan Yang Layak menerima Kad SIM Prabayar YES, Pelanggan Yang Layak mesti mengaktifkan Kad SIM Prabayar YES melalui aplikasi pendaftaran diri YES (“eKYC”).
(h) YTL berhak membatalkan Kad SIM Prabayar YES sekiranya mana-mana Pelanggan Yang Layak gagal untuk mengaktifkan Kad SIM Prabayar YES dalam tempoh enam (6) bulan dari tarikh penghantaran kepada Pelanggan Yang Layak.
(i) YTLC berhak untuk menolak sebarang permohonan tanpa memberi apa-apa sebab.
7. Batasan Liabiliti. YTLC tidak akan mempunyai liabiliti terhadap apa-apa kehilangan atau gantirugi (termasuk tetapi tanpa batasan berkenaan dengan kehilangan penggunaan, kehilangan pendapatan, keuntungan atau nama baik (goodwill), samada secara langsung atau tidak langsung, kerosakan sampingan, berbangkit, teladan, punitif atau khas mana-mana pihak termasuk pihak ketiga) walau apa pun yang timbul sama ada dalam kontrak, tort, kecuaian atau sebaliknya, berkaitan dengan Program LFH Bundel.
8. Undang-undang.Program LFH Bundel ini hendaklah dalam semua aspek ditadbir oleh undang-undang Malaysia dan dengan menyertai Program LFH Bundel ini, Pelanggan Yang Layak adalah tertakluk kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah Malaysia.
9. Pengubahsuaian. YTLC mempunyai hak, pada bila-bila masa, untuk menambah, memadam, mengubah atau meminda terma dan syarat di sini atau menukar atau mengubah mana-mana aspek Program LFH Bundel, samada secara keseluruhan atau sebahagian darinya pada bila-bila masa berdasarkan kepada budi bicara mutlaknya tanpa notis dan tanpa liabiliti kepada Pelanggan Yang Layak atau mana-mana pihak lain. Tanpa prajudis berkenaan dengan perkara yang disebut terdahulu, YTLC juga mempunyai hak untuk membatalkan, menamatkan atau menggantung Program LFH Bundel pada bila-bila masa sebelum atau semasa Tempoh Program LFH dengan notis tetapi tanpa apa-apa liabiliti atau pampasan.
10. Percanggahan Bahasa. Sekiranya terdapat sebarang percanggahan di antara versi Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia Terma & Syarat Program LFH Bundel ini, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.

Last updated: 23 August 2021

1. The Promotion. The YES Postpaid Merdeka RM1 Phone Bundle promotion (“Promotion”) is a time-limited promotion launched by YTL Communications Sdn Bhd (Company No. 200701035605 (793634-V)) (“ YES”).
2. Eligibility. This Promotion is open to all Malaysians with a valid MyKad or MyPR or MyTentera, as applicable (“Eligible Subscribers”).
3. Applicable Terms & Conditions. Subject only to the variations as expressly set out herein (“Promotion T&Cs”), all other terms and conditions incorporated in the Postpaid Service Terms and Conditions, Postpaid Service Plans Terms and Conditions and YES Kasi Up Refer & Earn Programme Terms and Conditions (collectively referred as “General Applicable Terms and Conditions”), available at www.yes.my/tnc shall remain valid and applicable to this Promotion. In the event of any inconsistency between the General Applicable Terms and Conditions and these Promotion T&Cs, these Promotion T&Cs shall prevail to the extent of any such inconsistency. Words in capital not defined herein shall have the same meaning ascribed to them in the General Applicable Terms and Conditions.
4. Promotion Period. This Promotion will commence on 23 August 2021, 12:00 a.m. and continue until 18 September 2021, 11:59 p.m or while stocks last (Promotion Period”).
5. The Promotion.
5.1 Under this Promotion, an Eligible Subscriber is entitled to purchase a Samsung Galaxy A02 (”Device”), which comes with one (1) SIM Card with a pre-assigned Mobile Number, at RM1 when he/she subscribes to a YES Postpaid Merdeka RM1 Phone Service Plan during the Promotion Period.

5.2 The service offerings and Commitment Fee under the YES Postpaid Merdeka RM1 Phone Service Plan are as follows:
Plan Name YES Postpaid Merdeka RM1 Phone Service Plan
Monthly Commitment Fee RM49
(RM51.94 including SST)
Data Capacity Allocation 100GB
Contract Period 12 months
On-Net Services of voice calls and SMS* Unlimited
Off-Net Services of voice calls* Unlimited
Off-Net SMS RM 0.09 per SMS
Device Price RM1 (Non Refundable)
Plan Advance Payment** RM49 (RM51.94 including SST)
(Rebated over the first 2 Billing Cycles at RM25.97/Billing Cycle)
Device Upfront Payment** RM149 (RM157.94 including SST)
(Rebated over the Contract Period at RM13.20/Billing Cycle, except for the 12th Billing Cycle where the rebate amount is RM12.97)
Total Payment Upon Registration RM199
RM210.88 (including SST)
*Applicable to standard person-to-person voice calls and SMS, and not for any commercial and/or non-personal use.
** To receive the rebate, the YES Subscriber’s Service account must be active. Where the YES Subscriber’s Service account is suspended, terminated or barred, he/she will not be entitled to receive the rebate.

5.3 Each Eligible Subscriber is entitled to subscribe to one (1) YES Postpaid Merdeka RM1 Phone Service Plan provided that he/she (i) does not have, in aggregate, more than six (6) postpaid Service accounts with YES, and (ii) does not have any outstanding payments with YES.

5.4 The YES Postpaid Merdeka Bundle RM1 is only available for subscription on YES Online Store from 23 August 2021. However, an Eligible Subscriber can pre-register his/her interest to subscribe to the YES Postpaid Merdeka Bundle RM1 via www.yes.my between 16 August 2021 and 22 August 2021.

5.5 In the event that a YES Subscriber has fully utilised the Data Capacity Allocation before the end of the relevant Billing Cycle, the YES Subscriber may still use the internet data service but at a reduced internet data speed of 256kbps provided that his/her Service account is active or purchase a Postpaid Data Add-On to enjoy internet data with no speed control. For clarity, any mention on speed shall mean the optimum speed which means the actual speed enjoyed by a YES Subscriber may vary depending on various other factors including but not limited to technical and environmental factors.

5.6 Upon delivery of the SIM Card to the YES Subscriber, the YES Subscriber is required to perform a one-time activation of the SIM Card within thirty (30) days from the date of delivery of the SIM Card, failing which the SIM Card can no longer be activated thereafter and no replacement SIM Card will be provided. Failure to activate the SIM Card constitutes a material breach of these Promotion T&Cs which would entitle YES to immediately terminate the defaulting YES Subscriber’s Service account without any further notice.

5.7 If a YES Subscriber terminates his/her Service account under this Promotion or ports out to another service provider before the expiry of the Contract Period or if the Service account is terminated by YES as a result of the YES Subscriber’s breach of the General Applicable Terms and Conditions and/or these Promotion T&Cs, the Early Termination Charges as more particularly stated in the Postpaid Service Terms and Conditions shall apply accordingly. The Early Termination Charges is payable in addition to all other monies owing by the defaulting YES Subscriber to YES up to the time of early termination and any other remedies available to YES.

5.8 Upgrade/Downgrade. A YES Subscriber is not allowed to upgrade or downgrade his/her YES Postpaid Merdeka Bundle RM1 during the Contract Period.
6. Charges & SST
6.1 Save as expressly provided herein (including Clause 5.2 above), there will be no additional charges imposed for domestic On-Net Services (voice calls and SMS) and domestic Off-Net voice calls. However, the following charges will be imposed for domestic Off-Net SMS:
Type of Off Net Services Rates (RM) Charging Block (in seconds)
SMS RM 0.09/SMS
6.2 Charges will be imposed for all International Roaming Service and IDD Service in accordance with the voice calls and SMS rates published @ https://www.yes.my/roaming.

6.3 For clarity, charges will apply for voice calls to special and toll free numbers, including but not limited to those numbers listed below:
Destination Prefix Rates (RM) Charging Block (in seconds)
Freephone 1800 FREE 30
Toll Free 1300 0.09/min 30
TM Customer Careline 100 2.00/call Flat Rate/Per Call
General Emergency Service 999 / 112 FREE 30
TM Directory Enquiry 103 2.00/call Flat Rate/Per Call
Electricity Fault Reporting 15454 0.15/min 30
Pengurusan Air Selangor 15300 0.15/min 30
Syarikat Air Melaka 15800 0.15/min 30
Talian Nur 15999 FREE 30
Time Announcement 1051 0.10/min 30
6.4 The charges stated in this Clause 6 are exclusive of SST.
7. Warranty. The Device provided under the YES Postpaid Merdeka RM1 Phone Service Plan is subject to the Device manufacturer’s standard warranty.
8. Exclusion of liability for use of the Device. YES shall not be liable to an Eligible Subscriber/YES Subscriber or any person(s) claiming through the Eligible Subscriber/YES Subscriber for any loss, damages or injury arising from the use or inability to use the Device from any cause whatsoever.
9. Limitation of Liability. YES shall not be liable for any loss or damage (including without limitation loss of use, loss of income, profits or goodwill, direct or indirect, incidental, consequential, exemplary, punitive or special damages of any party including third parties) howsoever arising whether in contract, tort, negligence or otherwise, in connection with this Promotion.
10. Laws. This Promotion shall in all respect be governed by the laws of Malaysia.
11. Modifications. YES reserves the right to, at any time, add to, delete, vary or amend the terms and conditions herein or change or modify any aspect of this Promotion, in whole or in part at any time and from time to time and at its sole discretion without notice and without liability to the Eligible Subscribers/YES Subscribers or any other party. Without prejudice to the aforesaid, YES reserves the right to cancel, terminate or suspend this Promotion at any time before or during the Promotion Period with notice but without any liability or compensation whatsoever.

Last updated: 01st Jun 2021

1. The Promotion. The YES eBelia Prepaid Plan Promotion (“Promotion”) is a time-limited promotion organized by YTL Communications Sdn Bhd (“YTLC”) (Company No. 200701035605 (793634-V)) in collaboration with Shopee Mobile Malaysia Sdn. Bhd. (“Shopee”) (Company No. 201501009497 (1134832-W)).
2. Eligibility. All Malaysian citizens between the ages of 18 to 20 years in 2021 (born between 2001 and 2003) or are full-time students enrolled in courses equivalent to diploma or SKM4 and above in an institution of higher learning, and who are verified and registered with Shopee as being eligible for the eBelia programme (“Eligible Subscribers”). Please click eBelia programme for more information.
3. Applicable Terms & Conditions. Subject only to the variations as expressly set out herein (“Promo T&Cs”), all other terms and conditions incorporated in the Prepaid Service Terms and Conditions available at www.yes.my/tnc shall remain valid and applicable to this Promotion (collectively referred as “General Applicable Terms and Conditions”). In the event of any inconsistency between the General Applicable Terms and Conditions and these Promo T&Cs, these Promo T&Cs shall prevail to the extent of any such inconsistency. Capitalised words not defined herein shall have the same meaning ascribed to in the General Applicable Terms and Conditions.
4. Promotion Period.  The Promotion will commence on 01st Jun 2021 and ends on 31st July 2021 (“Promotion Period”).  
5. The YES eBelia Prepaid Plan Promotion Bundle
The YES eBelia Prepaid Plan Promotion bundles consist of:
(i) FREE One (1) YES Prepaid SIM Card with Yes Mobile Number; 
(ii) FREE 40GB LTE Data with an account validity period of sixty (60) days from the date of service activation (“Account Validity Period”); and
(iii) Basic internet speed of 512kbps for the remaining duration of the Account Validity Period upon full utilisation of the FREE 40GB LTE Data mentioned in Clause 5(ii) hereinabove
(Clauses 5(i), 5(ii) and 5(iii) shall collectively be referred to as the “YES eBelia Promotion Bundle”).
6. Criteria for Redemption.
a) The YES eBelia Promotion Bundle is available at Shopee YES Official Store only.
b) If you are an Eligible Subscriber, Shopee will allocate a voucher to your Shopee account for the sole purpose of redeeming the YES eBelia Promotion Bundle (“RM50 eBelia YES Voucher”). 
c) Subject to Clause 6(e) below, you may use your your RM50 eBelia YES Voucher to redeem the YES eBelia Promotion Bundle once you checkout your order. Click here to find out more on the method to redeem the RM50 eBelia YES Voucher.
d)  Your YES Prepaid SIM Card will be delivered to you within:
(i)   5-7 working days from the date of successful redemption of the YES eBelia Promotion if your delivery address is within Peninsular Malaysia; or
(ii) 7-10 working days from the  date of successful redemption of the YES eBelia Promotion if your delivery address is within  East Malaysia (Sabah & Sarawak).
e) You must not have, in aggregate, more than five (5) prepaid accounts with YES.
f) All YES eBelia Promotion Bundle must be redeemed by 11.59 p.m. on 31 July 2021, after which time, any unredeemed RM50 eBelia YES Voucher will automatically lapse and will not be replaced.
7.

Activation of YES eBelia Prepaid Plan. 

7.1 You shall activate the YES eBelia Prepaid Plan via YES self-registration application (“eKYC” )within a period of sixty (60) days from the date of issuance of  SIM Card by YTLC  failing which the SIM Card can no longer be activated and no replacement will be provided. 
7.2 Please follow the steps below to activate your SIM Card:
a) Download the MyYes app. Open the app and click on “New User”.
b) Click on “Activate SIM” and then on “Start”.
c) Scan the barcode found at the back of the SIM jacket or manually input the SIM serial number.
d) Accept the assigned mobile number or Switch to Yes. If you choose to switch, input your existing number and verify to “Switch to Yes”.
e) Complete your activation by following the steps on-screen to perform an eKYC (phone number, personal details) and verify your ID.
f) Once you have completed your ID verification, you will receive a confirmation message on activation of your SIM Card.

8.

No Cash Conversion / Transfer. The RM50 eBelia YES Voucher cannot be converted to cash or transferred to any other person.

9.

Charges.  

9.1 There will be no charges imposed on Your use of domestic On-Net Service of voice calls and SMS. However, charges will be imposed on Your use of domestic Off-Net voice calls and SMS. Please refer to the table below on the domestic Off-Net Service of voice calls and SMS rates:

Type of Off Net Services Rate Charging Block (in seconds)
Voice Calls RM 0.09/min 30
SMS RM 0.09 per SMS Not applicable

 

9.2 Charges will be imposed on Your use of IDD Service in accordance with the rates published @ https://www.yes.my/roaming.
9.3 Charges will also apply for voice calls to special and toll-free numbers, including but not limited to those numbers listed below:

Destination Prefix Rates (RM) Charging Block (in seconds)
Freephone 1800 FREE 30
Toll Free 1300 0.09/min 30
TM Customer Careline 100 2.00/call Flat Rate/Per Call
General Emergency Service 999 / 112 FREE 30
TM Directory Enquiry 103 2.00/call Flat Rate/Per Call
Electricity Fault Reporting 15454 0.15/min 30
Pengurusan Air Selangor 15300 0.15/min 30
Syarikat Air Melaka 15800 0.15/min 30
Talian Nur 15999 FREE 30
Time Announcement 1051 0.10/min 30

 

9.4 For clarity, reference to:-
Off-Net Service” means the provisioning of Prepaid Service which originates from Our network and is terminated to any other service provider’s network in Malaysia.
On-Net Service” means the provisioning of Prepaid Service which originates from Our network and is terminated to Our network.

10.

Limitation of Liability. YTLC shall not be liable for any loss or damage (including without limitation loss of use, loss of income, profits or goodwill, direct or indirect, incidental, consequential, exemplary, punitive or special damages of any party including third parties) howsoever arising whether in contract, tort, negligence or otherwise, in connection with this Promotion.

11.

Laws.  This Promotion shall in all respect be governed by the laws of Malaysia.

12.

Modifications.  YTLC reserves the right to, at any time, add to, delete, vary or amend the terms and conditions herein or change or modify any aspect of the Promotion, in whole or in part at any time and from time to time and at its sole discretion without notice and without liability to the Eligible Subscribers or any other party. Without prejudice to the aforesaid, YTLC reserves the right to cancel, terminate or suspend the Promotion at any time before or during the Promotion Period with notice but without any liability or compensation whatsoever.

Dated this 15th December 2020

1. The Promotion. The YES Mobile Number Portability Promotion (“MNP Promotion”) is a time-limited promotion by YTL Communications Sdn Bhd (Company No. 200701035605 (793634-V)) ( YTLC) offered to all Eligible Subscribers (as defined below).
2. Eligibility. The YES Mobile Number Portability Promotion is open to individuals who wish to subscribe to the Kasi Up Postpaid 49 by porting their existing mobile number (“ Port In Number ”) in to Our Network (“Eligible Subscribers”) and who meet the following criteria:

(a) the Port In Number is in the range of mobile numbers approved by MCMC;

(b) the Port In Number is active and not suspended, terminated or blacklisted and/or barred by any other service provider; and

(c) the Eligible Subscriber is not bound by any existing mobile service contract with his/her current service provider in relation to the Port In Number.

3. Applicable Terms & Conditions. Subject only to the variations as expressly set out herein (“Promo T&Cs”), all other terms and conditions incorporated in the Postpaid Service Terms and Conditions and Postpaid Service Plans Terms and Conditions available at www.yes.my/tnc shall remain valid and applicable to this MNP Promotion (collectively referred as “General Applicable Terms and Conditions”). In the event of any inconsistency between the General Applicable Terms and Conditions and these Promo T&Cs, these Promo T&Cs shall prevail to the extent of any such inconsistency. All capitalized words and expressions in these Promo T&Cs, unless defined herein, shall have the same meaning ascribed to them in the General Applicable Terms and Conditions.
4. Promotion Period. The Promotion will commence on 15th December 2020, 12:00 a.m. and continue until further notice (“Promotion Period”).
5. The Promotion Mechanics.
5.1  The Eligible Subscriber must subscribe to the Kasi Up Postpaid 49 at any of the YES Stores or through MyYes app or YES Online Store, and select to port the Port In Number to Our Network.
5.2 If the subscription of the Kasi Up Postpaid 49 is performed at the YES Store, the personnel at the YES Store will assist with the request to port the Port In Number. If the subscription of the Kasi Up Postpaid 49 is performed via MyYes app or YES Online Store, the Eligible Subscriber will need to self-activate the SIM Card and request to port the Port In Number through the MyYes app.
5.3 Upon successful completion of the port in, the Eligible Subscriber will be entitled to a RM5 rebate of the Commitment Fee (“Rebate”) for twelve (12) consecutive Billing Cycles commencing from the month following the SIM Card activation date (“Rebate Period”), provided that the Eligible Subscriber’s Service account is not suspended. If the Eligible Subscriber’s Service account is suspended in any particular Billing Cycle during the Rebate Period, then the Eligible Subscriber will not be entitled to the Rebate for that particular Billing Cycle. For clarity and avoidance of doubt, a sample illustration is as stated below:
Illustration
In the event the Eligible Subscriber’s Service account is suspended for two (2) Billing Cycles from 25th December 2020 through 25th February 2021 (“Suspended Period”), and the Service account is reactivated on 26th February 2021, such Eligible Subscriber will not receive any Rebate during the Suspended Period. However, the Eligible Subscriber will continue to enjoy the Rebate for the Billing Cycle from 26th February 2021. Based on the above illustration, the Eligible Subscriber is entitled to the Rebate for ten (10) Billing Cycles only.
6. Limitation of Liability.
YTLC shall not be liable for any loss or damage (including without limitation loss of use, loss of income, profits or goodwill, direct or indirect, incidental, consequential, exemplary, punitive or special damages of any party including third parties) howsoever arising whether in contract, tort, negligence or otherwise, in connection with the MNP Promotion.
7. Laws. The MNP Promotion shall in all respects be governed by the laws of Malaysia.
8. Modifications. YTLC reserves the right to, at any time, add to, delete, vary or amend the terms and conditions herein or change or modify any aspect of the MNP Promotion, in whole or in part at any time and from time to time and at its sole discretion without notice and without liability to the Eligible Subscribers or any other party. Without prejudice to the aforesaid, YTLC reserves the right to cancel, terminate or suspend the MNP Promotion at any time before or during the Promotion Period with notice but without any liability or compensation whatsoever.

Last updated: 15 December 2020

1. 1. The Programme. The Kasi Up Postpaid Six (6) months of FREE Internet Programme (“FREE Internet Programme”) is a time limited programme launched by YTL Communications Sdn Bhd (“YTLC”). This FREE Internet Programme aims to provide six (6) months relief to Eligible Subscribers as a temporary measure to ease their financial burden during the COVID-19 pandemic.
2. Eligibility. The FREE Internet Programme is open to all individuals who subscribe to the Kasi Up Postpaid 49 with contract Postpaid Service Plan (“Eligible Subscribers”). For clarity, Eligible Subscriber who subscribes to this Kasi Up Postpaid 49 with contract Postpaid Service Plan shall be subjected to a contract period of 24 months (“Contract Period”).
3. Applicable Terms and Conditions. Subject only to the variations as expressly set out herein (“Programme T&Cs”), all other terms and conditions incorporated in the Postpaid Service Terms and Conditions and Postpaid Service Plans Terms & Conditions available at www.yes.my/tnc shall remain valid and applicable to this Free Internet Programme (collectively referred as “General Applicable Terms and Conditions”). In the event of any inconsistency between the General Applicable Terms and Conditions and the Programme T&Cs, these Programme T&Cs shall prevail to the extent of any such inconsistency. Words in capital not defined herein shall have the same meaning ascribed to them in the General Applicable Terms and Conditions.
4. Programme Period. The FREE Internet Programme will commence on 15 December 2020, 00:00 a.m. and continue until further notice (“Programme Period”).
5. The Programme Description.
5.1 Under this FREE Internet Programme, an Eligible Subscriber will be able to enjoy waiver of six (6) consecutive monthly Commitment Fees (“6 Consecutive Commitment Fees”) of the Kasi Up Postpaid 49 with contract Postpaid Service Plan with effect from the Service activation date. If, however, the monthly Commitment Fee under the 1st Bill is based on a pro-rated sum (“Pro-rated Commitment Fee”), the Pro-rated Commitment Fee will also be waived.
5.2Except for the waiver of the Pro-rated Commitment Fee and the 6 Consecutive Commitment Fees during the Free Internet Period, charges will be imposed on any products and/or Services subscribed or used by such Eligible Subscriber, including any applicable deposit sum, in accordance with the applicable rates as more specifically stated in Our official website @ www.yes.my/kasiup.
5.3 An Eligible Subscriber shall pay a deposit sum of RM49 which will be refunded to the Eligible Subscriber upon termination of the Kasi Up Postpaid 49 with contract Postpaid Service Plan in accordance with the provisions of the Postpaid Service Terms and Conditions.
5.4 An Eligible Subscriber may subscribe to multiple Kasi Up Postpaid 49 with contract Postpaid Service Plan provided always that he/she does not have, in aggregate, more than six (6) Postpaid Service Plans registered with Us.
5.5 During the Contract Period, an Eligible Subscriber is not allowed to change the Kasi Up Postpaid 49 with contract Postpaid Service Plan to any other Postpaid Service Plans and/or Prepaid Service Plans, regardless of whether it is an upgrade or downgrade of the Kasi Up Postpaid 49 with contract Postpaid Service Plan.
6. Limitation of Liability. YTLC shall not be liable for any loss or damage (including without limitation loss of use, loss of income, profits or goodwill, direct or indirect, incidental, consequential, exemplary, punitive or special damages of any party including third parties) howsoever arising whether in contract, tort, negligence or otherwise, in connection with the FREE Internet Programme.
7. Laws. The FREE Internet Programme shall in all respects be governed by the laws of Malaysia.
8. Modifications. YTLC reserves the right to, at any time, add to, delete, vary or amend the terms and conditions herein or change or modify any aspect of the FREE Internet Programme, in whole or in part at any time and from time to time and at its sole discretion without notice and without liability to the Eligible Subscribers or any other party. Without prejudice to the aforesaid, YTLC reserves the right to cancel, terminate or suspend the FREE Internet Programme at any time before or during the Programme Period with notice but without any liability or compensation whatsoever.

Last updated: 18th December 2020

1. The Promotion. The Databack x Shopee Voucher (“Voucher”) Promotion (“Promotion”) is a time-limited promotion organized by YTL Communications Sdn Bhd (“YTLC”) in collaboration with Shopee Mobile Malaysia Sdn. Bhd. (“Shopee”).
2. Eligibility. Subscribers who are registered under any of our YES services provided that the service account is active are eligible to participate the Promotion (“Eligible Subscribers”).
3. Applicable Terms and Conditions. Each Subscribers confirms and acknowledges that he/she read and understood the Promotion Terms and Conditions (“Promotion T&Cs”), and agrees to be bound by these Promotion T&Cs by his/her by use of the Voucher.
4. Promotion Period. The Promotion will commence on 18th December 2020, 12:00 a.m. and continue until further notice (“Promotion Period”).
5. The Promotion. 5.1 Shopee may from time to time determine Eligible Subscribers based on the spending range per month as determined by Shoppe in its sole discretion to receive the Voucher under this Promotion.
5.2 The Voucher Code is set in a form of LTE Data with 30 days validity period from the redemption date.
5.3 The Voucher Code can be redeemed and activated at MyYes App, MyAccount or Self-Care ExpressPay Portal.
5.4 The Voucher Code comes with a validity period of 4 months from the date you received the Voucher Code and must be redeemed and activated by the expiry date.
5.5 The Vouchers are stackable and will be utilised based on the order that they are claimed (e.g. the first Voucher redeemed and activated will be utilised before the second.)
5.6 The Voucher Code is not exchangeable for cash.
5.7 The Voucher Code cannot be transferred or shared with any other subscribers.
5.8 The Voucher is available on a first-come-first-served basis, while stocks last.
5.9 YTLC reserves the right to cancel any Voucher in the event of fraud or if any other suspicious activity is detected.
6. Limitation of Liability. YTLC shall not be liable for any loss or damage (including without limitation loss of use, loss of income, profits or goodwill, direct or indirect, incidental, consequential, exemplary, punitive or special damages of any party including third parties) howsoever arising whether in contract, tort, negligence or otherwise, in connection with this Promotion.
7. Laws. This Promotion shall in all respect be governed by the laws of Malaysia.
8. Modifications. YTLC reserves the right to, at any time, add to, delete, vary or amend the terms and conditions herein or change or modify any aspect of the Promotion, in whole or in part at any time and from time to time and at its sole discretion without notice and without liability to the Eligible Subscribers or any other party. Without prejudice to the aforesaid, YTLC reserves the right to cancel, terminate or suspend the Promotion at any time before or during the Promotion Period with notice but without any liability or compensation whatsoever.

Last updated: 18th December 2020

1. The Promotion. The YES Kasi Up x Shopee RM1 SIM Plan Promotion (“Promotion”) is a time-limited promotion organized by YTL Communications Sdn Bhd (“YTLC”) in collaboration with Shopee Mobile Malaysia Sdn. Bhd. (“Shopee”).
2. Eligibility. All Shopee users who wish to purchase the YES Kasi Up x Shopee RM1 SIM Plan on Shopee and register as YES subscribers are eligible to participate the Promotion (“Eligible Subscribers”).
3. Applicable Terms and Conditions. Subject only to the variations as expressly set out herein (“Promo T&Cs”), all other terms and conditions incorporated in the Prepaid Service Terms and Conditions and YES Prepaid Kasi Up LTE SIM Plan Terms and Conditions available at www.yes.my/tnc shall remain valid and applicable to this Promotion (collectively referred as “General Applicable Terms and Conditions”). In the event of any inconsistency between the General Applicable Terms and Conditions and these Promo T&Cs, these Promo T&Cs shall prevail to the extent of any such inconsistency. Words in capital not defined herein shall have the same meaning ascribed to in the General Applicable Terms and Conditions.
4. Promotion Period. The Promotion will commence on 18th December 2020, 12:00 a.m. and continue until further notice (“Promotion Period”).
5. The Promotion. The service offering under the Promotion will be as follows:-
5.1 the YES Kasi Up Prepaid SIM Plan is only available on Shopee for RM1.
5.2 each Eligible Subscriber may only purchase one (1) YES Kasi Up Prepaid SIM Plan at RM1; all subsequent purchase(s) will be at the retail price of RM15 each.
5.3 the YES Kasi Up Prepaid SIM Plan consists of a SIM Card with the following:
a) a YES Mobile Number;
b) 10GB LTE Data;
c) unlimited On-Net calls and SMS;
d) 30 days Account Validity Period from the date of service activation.
6. Activation of YES Kasi Up Prepaid SIM Plan. 6.1 The YES Kasi Up Prepaid SIM Plan must be activated within a period of six (6) months from the issuance of the same failing which the YES Kasi Up Prepaid SIM Plan can no longer be activated and no replacement will be provided.
6.2 Upon receipt of the YES Kasi Up Prepaid SIM Plan, the Eligible Subscriber must activate the YES Kasi Up Prepaid SIM Plan via the YES self-registration application (eKYC) by the following steps:
a) Download the MyYes app. Open the app and click on “New User”.
b) Click on “Activate Sim” and then on “Start”
c) Scan the barcode found on the back of the SIM jacket or manually input the SIM serial number.
d) Accept the assigned phone number or switch to Yes. If you choose to switch, input your existing number and verify to Switch to Yes.
e) Complete your activation by following the steps on-screen to perform an eKYC (phone number, personal details) and verify your ID.
f) Once you have completed the verification, you will receive a confirmation message on your activation.
7. Refund. No refund is allowed on any unactivated YES Kasi Up Prepaid Sim Plan.
8. Limitation of Liability. YTLC shall not be liable for any loss or damage (including without limitation loss of use, loss of income, profits or goodwill, direct or indirect, incidental, consequential, exemplary, punitive or special damages of any party including third parties) howsoever arising whether in contract, tort, negligence or otherwise, in connection with this Promotion.
9. Laws. This Promotion shall in all respect be governed by the laws of Malaysia.
10. Modifications. YTLC reserves the right to, at any time, add to, delete, vary or amend the terms and conditions herein or change or modify any aspect of the Promotion, in whole or in part at any time and from time to time and at its sole discretion without notice and without liability to the Eligible Subscribers or any other party. Without prejudice to the aforesaid, YTLC reserves the right to cancel, terminate or suspend the Promotion at any time before or during the Promotion Period with notice but without any liability or compensation whatsoever.

Dated this 15th December 2020

1. The Promotion. The Kasi Up Unlimited and Kasi Up Turbo 5GB Prepaid LTE Data Add-On Promotion (“Promotion“) is a time-limited promotion by YTL Communications Sdn Bhd (Company No. 200701035605 (793634-V)) (“YTLC“).
2. Eligibility. This Promotion is open to all Yes Subscribers subscribing to any of the Prepaid Service Plans (“Eligible Subscribers”) to access and use the Service via smartphones only and not any other devices (including huddles and home wireless modem).
3. Terms and Conditions, Interpretations and Definitions.
3.1 By participating in this Promotion, each Eligible Subscriber agrees that he/she has read and understood all the terms and conditions herein (“Promo Terms and Conditions“) and agrees to be bound by these Promo Terms and Conditions.
3.2 Subject only to the variations as expressly set out herein, all other terms and conditions relating to the Prepaid Service available @ www.yes.my/tnc (“Prepaid T&Cs”) shall remain and be applicable to this Promotion. In the event of any inconsistency between the Prepaid T&Cs and the Promo Terms and Conditions, these Promo Terms and Conditions shall prevail to the extent of any such inconsistences.
3.3 All capitalised words shall unless otherwise provided, bear the same meanings as defined in this Promo Terms and Conditions or the Prepaid T&Cs.
4. Promotion Period. The Promotion commences on 15th December 2020, 12:00 a.m. until further notice (“Promo Period”).
5. Promotion Description.
The following preloaded data add-on packs are offered under this Promotion:-
Promo
Description
Price 4G LTE Data
Capacity
Data Add-On Validity Period Account Validity Period** Hotspot
Kasi Up Unlimited
(up to 7mbps speed)
RM 30 Unlimited* 30 days from the purchase date 60 days from the purchase date 9GB
Kasi Up Turbo 5GB
(best effort LTE speed)
RM 5 5GB Daily validity of 24 hours from the time of purchase
* Video streaming is based on standard definition quality
** Applicable for purchase by any mode other than by use of the YES Credit

The Kasi Up Unlimited and Kasi Up Turbo 5GB shall be collectively referred to as the “Kasi Up Prepaid LTE Data Add-On“.
5.2 The Kasi Up Turbo 5GB is only available to Eligible Subscribers who have subscribed to the Kasi Up Unlimited. During the Account Validity Period of the Kasi Up Unlimited, an Eligible Subscriber is not entitled to purchase any other Prepaid LTE Data Add-On offered by YTLC except for Kasi Up Turbo 5GB.

5.3 (a) Subject to Clause 5.3(b) herein, an Eligible Subscriber is only entitled to subscribe to one (1) Kasi Up Unlimited during the Account Validity Period of the respective Kasi Up Unlimited which means multiple subscription of Kasi Up Unlimited is not allowed.

(b) Notwithstanding the provision in Clause 5.3(a) above, an Eligible Subscriber may subscribe to a Kasi Up Unlimited or any Prepaid LTE Data Add-On five (5) days prior to the expiration of his/her Kasi Up Unlimited Account Validity Period. For clarity and by way of illustration only, if an Eligible Subscriber had subscribed to a Kasi Up Unlimited on 16th March 2020, the Account Validity Period of such Kasi Up Unlimited is until 14th April 2020. The Eligible Subscriber is only entitled to subscribe to a Kasi Up Unlimited (provided that the Promotion is still ongoing), or any other Prepaid LTE Data Add-On, at any time after the 9th April 2020.

5.4 In the event an Eligible Subscriber commits a breach of the Promo Terms and Conditions (“Defaulter”), YTLC reserves the right to throttle the Defaulter’s use of the Service to 128Kbps without prior notice to the Defaulter. A Defaulter will need to subscribe to the “Unthrottle Me Data Add-On” via MyYES4G app or through Our Self Care Portal website to continue enjoying the Service at unthrottled speed.

5.5 In the event an Eligible Subscriber subscribes to the Kasi Up Unlimited during the Account Validity Period of any Prepaid LTE Data Add-On previously subscribed, the data remaining in the Prepaid LTE Data Add-On shall be firstly utilised subject to such Prepaid LTE Data Add-On’s Account Validity Period before utilisation of the internet data in the Kasi Up Unlimited.

5.6 Once the internet data of 9GB for the use of hotspot is fully utilised, and Eligible Subscribere will not able to use the hotspot during such Account Validity Period. Please take note that usage for P2P applications are not blocked, however, the speed of P2P applications will be throttled to 64 kbps.

5.7 Service speeds, if stated, are on best effort basis. Factors such as coverage, location, building interference, distance from communications towers and number of concurrent users may affect the Service speed and Service performance (voice and/or SMS).

5.8 The Yes Rebates is not applicable to this Promotion.
 
6. Limitation of Liability YTLC shall not be liable for any loss or damage (including without limitation loss of income, profits or goodwill, direct or indirect, incidental, consequential, exemplary, punitive or special damages of any party including third parties) howsoever arising whether in contract, tort, negligence or otherwise, in connection with the Promotion.
7. Termination. The Kasi Up Prepaid LTE Data Add-On purchased by an Eligible Subscriber shall be automatically terminated without any refunds to the Eligible Subscribers upon termination of such Eligible Subscriber’s Service account.
8. Laws. This Promotion shall in all respects be governed by the laws of Malaysia and by participating in the Promotion, the Eligible Subscribers submits to the exclusive jurisdiction of the courts of Malaysia.
9. Modifications. YTLC reserves the right to, at any time, add to, delete, vary or amend the terms and conditions herein or change or modify any aspect of this Promotion, in whole or in part at any time and from time to time and at its sole discretion without notice and without liability to the Eligible Subscribers or any other party. Without prejudice to the aforesaid, YTLC reserves the right to cancel, terminate or suspend this Promotion at any time before or during the Promo Period with notice but without any liability or compensation whatsoever.

Last updated: 29th July 2021

1. The Promotion. The Kasi Up Postpaid 30 Phone Bundle Promotion (the ” Promotion “) is a time-limited offer launched by YTL Communications Sdn Bhd (Company No. 200701035605 (793634-V)) (” YTLC“).
2. Applicable Terms & Conditions. Subject only to the variations as expressly set out herein (“Promo T&Cs“), all other terms and conditions incorporated in the Postpaid Service Terms and Conditions and the Postpaid Service Plans Terms & Conditions available at www.yes.my/tnc shall remain valid and be applicable to the Promotion (hereinafter collectively referred to as the “Postpaid Terms and Conditions“). In the event of any inconsistency between the Postpaid Terms and Conditions and these Promo T&Cs, these Promo T&Cs shall prevail to the extent of any such inconsistency.
3. Promotion Period. The Promotion will commence on 15th December 2020, 12:00 a.m. and shall continue until further notice (“Promotion Period“).
4. The Promotion Bundle.
4.1 Subject to Clause 4.2 below, the Promotion bundle consists of:-
(a) Kasi Up Postpaid 30 Phone Bundle; and
(b) one (1) unit of YES smartphone
(“Promotion Bundle”).

4.2 The Promotion Bundle is subject to a contract period of twenty four (24) months commencing from the date of subscription of the Promotion Bundle.
5. Service Offerings & Commitment Fee.
5.1 The service offerings under the Promotion Bundle are as follows:-
(a) Data Capacity Allocation of 20GB 4G LTE data; and
(b) free unlimited domestic On-Net Services.

5.2 The Commitment Fee payable for the subscription of the Promotion Bundle is RM30 only.
For clarity, “On-Net Services” means the provisioning of Service which originates from Our Network and is terminated to Our Network.
6. Other Charges & SST
6.1 Save as expressly provided herein, there will be no charges imposed on Your use of domestic On-Net Services. However, the following charges will be imposed on Your use of domestic Off-Net Services:-
Type of Off Net Services Rate Charging Block (in seconds)
Voice Calls RM 0.09/min 30
SMS RM 0.09 per SMS

For clarity, “Off-Net Services” means the provisioning of Service which originates from Our Network and is terminated to any other service provider’s network in Malaysia.

6.2 Charges will be imposed on Your use of all International Roaming Service and IDD Service in accordance with the voice calls and SMS rates published @ https://www.yes.my/roaming.

6.3 Charges will apply for voice calls to special and toll free numbers, including but not limited to those numbers listed below:-
Destination Prefix Rates (RM) Charging Block (in seconds)
Freephone 1800 FREE 30
Toll Free 1300 0.09/min 30
TM Customer Careline 100 2.00/call Flat Rate/Per Call
General Emergency Service 999 / 112 FREE 30
TM Directory Enquiry 103 2.00/call Flat Rate/Per Call
Electricity Fault Reporting 15454 0.15/min 30
Pengurusan Air Selangor 15300 0.15/min 30
Syarikat Air Melaka 15800 0.15/min 30
Talian Nur 15999 FREE 30
Time Announcement 1051 0.10/min 30
6.4 The charges stated in Clauses 5 and 6 are exclusive of SST.
7. Payment Upon Registration.
7.1 In addition to the Commitment Fee, You shall pay an upfront payment of RM180 (“Upfront Payment“) in relation to the Kasi Up Postpaid 30 Phone Bundle on the date of subscription of the Promotion Bundle. After the end of the Contract Period, the Upfront Payment will be used to set-off against Your future Bills accordingly. In the event of termination of the Promotion Bundle after the Contract Period, We will refund to You any balance Upfront Payment, upon deduction of any outstanding sum payable to Us.

7.2 If You are a non-Malaysian, in addition to the sums mentioned in Clause 7.1 of these Promo T&Cs, You shall pay a deposit RM200 which will be refunded to You, free of interest, 45 days of the termination of the Promotion Bundle in accordance with the Postpaid Terms and Conditions subject always to any such deduction which may be due to Us.
8. Addition/Removal of Service Plan. YTLC reserves the right to add or remove the Promotion Bundle at any time during the Promotion Period.
9. Upgrade/Downgrade. For the avoidance of doubt, You are not allowed to upgrade or downgrade the Promotion Bundle during the Contract Period.
10. Early Termination Charges. If You terminate the Promotion Bundle which You have subscribed at any time before expiry of the Contract Period or if the Service account is terminated by YTLC as a result of Your breach of the Postpaid Terms and Conditions and/or these Promo T&Cs, the Early Termination Charges as more particularly stated in the Postpaid Terms and Conditions shall apply accordingly. In addition, You shall return the Device to Us in good and working condition, failing which You shall pay to Us the full Device price.
11. Warranty. The YES smartphone provided as part of the Promotion Bundle shall be subject to Yes limited warranty at www.yes.my/tnc.
12. Exclusion of liability for use of YES Smartphone. We shall not be liable to You or any person(s) claiming through You for any loss, damages or injury arising from the use or inability to use the YES smartphone from any cause whatsoever.
13. Right to Change. YTLC reserves the right to change, modify and/or amend these Promo T&Cs from time to time during the Promotion Period. Any change, modification and/or amendment to these Promo T&Cs will be deemed to be effective once a notice is placed on YTLC’s official website or sent digitally to all affected Yes Subscribers.
14. Words in Capital. All capitalized words and expression, unless otherwise defined herein, shall have the same meaning ascribed to them in the Postpaid Terms and Conditions.

Last updated: 16th October 2020

1. The Promotion.The LFH Exclusive Reload promotion (“Promotion”) is a time-limited promotion by YTL Communications Sdn Bhd (“YTLC”).
2. Eligibility. Subscribers who are registered under any of the Learn From Home Programme initiative by YTL Foundation is eligible to participate in this Promotion (“Eligible Subscribers”).
3. Applicable Terms & Conditions. Subject only to the variations as expressly set out herein (“Promo T&Cs”), all other terms and conditions incorporated in the Prepaid Service Terms and Conditions and Yes 4G LTE Prepaid Plan Terms and Conditions available at www.yes.my/tnc shall remain valid and applicable to this Promotion (collectively referred as “General Applicable Terms and Conditions”). In the event of any inconsistency between the General Applicable Terms and Conditions and these Promo T&Cs, these Promo T&Cs shall prevail to the extent of any such inconsistency. Words in capital not defined herein shall have the same meaning ascribed to in the General Applicable Terms and Conditions.
4. Promotion Period. The Promotion will commence on 16th October 2020, 12:00 a.m. and continue until further notice (“Promotion Period”).
5. The Promotion.
5.1 The service offerings under the LFH Exclusive Reload Promotion (“LFH Exclusive Reload”) is stated below:
Reload Plan Name Price Account Validity Period
LFH Exclusive Reload 20 RM20 40 days from the subscription date
5.2 An Eligible Subscriber may purchase the LFH Exclusive Reload Promotion via any of the following channels only namely:-
(a) MyYes4G App;
(b) Express Pay; and
(c) My Account.
5.3 If an Eligible Subscriber purchases multiple LFH Exclusive Reload, the Eligible Subscriber’s Account Validity Period will be extended accordingly based on the last Reload successful purchase date. For example, if an Eligible Subscriber’s Account Validity Period ends on 30 April 2020, and on 25 April 2020 he/she purchases a LFH Exclusive Reload and again on 28 April 2020, the Eligible Subscribers purchases another LFH Exclusive Reload, in such instance, his/her Account Validity Period will be extended to 6 June 2020 based on the LFH Exclusive Reload purchased by him on 28 April 2020.
6. Limitation of Liability. YTLC shall not be liable for any loss or damage (including without limitation loss of use, loss of income, profits or goodwill, direct or indirect, incidental, consequential, exemplary, punitive or special damages of any party including third parties) howsoever arising whether in contract, tort, negligence or otherwise, in connection with this Promotion.
7. Laws. This Promotion shall in all respect be governed by the laws of Malaysia.
8. Modifications. YTLC reserves the right to, at any time, add to, delete, vary or amend the terms and conditions herein or change or modify any aspect of the Promotion, in whole or in part at any time and from time to time and at its sole discretion without notice and without liability to the Eligible Subscribers or any other party. Without prejudice to the aforesaid, YTLC reserves the right to cancel, terminate or suspend the Promotion at any time before or during the Promotion Period with notice but without any liability or compensation whatsoever.

Last updated: 25 July 2020

1. The Promotion.The LFH Exclusive Deal Monthly Data Add-On promotion (“Promotion”) is a time-limited promotion by YTL Communications Sdn Bhd (“YTLC”).
2. Eligibility. Subscribers who are registered under any of the Learn From Home Programme initiative by YTL Foundation is eligible to participate in this Promotion (“Eligible Subscribers”).
3. Applicable Terms & Conditions. Subject only to the variations as expressly set out herein (“Promo T&Cs”), all other terms and conditions incorporated in the Prepaid Service Terms and Conditions and Yes 4G LTE Prepaid Plan Terms and Conditions available at www.yes.my/tnc shall remain valid and applicable to this Promotion (collectively referred as “General Applicable Terms and Conditions”). In the event of any inconsistency between the General Applicable Terms and Conditions and these Promo T&Cs, these Promo T&Cs shall prevail to the extent of any such inconsistency. Words in capital not defined herein shall have the same meaning ascribed to in the General Applicable Terms and Conditions.
4. Promotion Period. The Promotion will commence on 25 July 2020, 12:00 a.m. and continue until further notice (“Promotion Period”).
5. The Promotion.
5.1 The service offerings under the LFH Exclusive Deal Monthly 20GB RM20 (“LFH Data Add-On”) is stated below:
Data Add-On Plan Name Price 4G LTE Data Capacity Data Add-On Validity Period
LFH Exclusive Deal Monthly 20GB RM 20 RM20 20GB 30 days from the subscription date
5.2 An Eligible Subscriber may purchase the LFH Data Add-On only via any of the following channels namely:-
(a)YES Store;
(b)YES Dealer;
(c) MyYes4G App;
(d) Express Pay; and
(e) My Account.
5.3 If an Eligible Subscriber purchases multiple LFH Data Add-On, the Eligible Subscriber’s Account Validity Period will be extended accordingly based on the last LFH Data Add-On successful purchase date. For example, if an Eligible Subscriber’s Account Validity Period ends on 30 April 2020, and on 25 April 2020 he/she purchases a LFH Data Add-On and again on 28 April 2020, the Eligible Subscribers purchases another Prepaid Data Add-On, in such instance, his/her Account Validity Period will be extended to 27 May 2020 based on the LFH Add-On purchased by him on 28 April 2020.
5.4 In determining the quota usage priority, the following shall apply:-
5.4.1 if an Eligible Subscriber purchases multiple LFH Data Add-On, quota will be drawn from the LFH Data Add-On which expires first based on first in first out policy; and
5.4.2 if an Eligible Subscriber purchases an LFH Data Add-On, together with any other prepaid data add-on offered for purchase by YTLC under any of the applicable Prepaid Service Plan, quota will be drawn from the prepaid data add-on which expires first based on first in first out policy. For the avoidance of doubt, multiple purchase of prepaid data-add on will not extend the Account Validity Period.
6. Unused Data. At the expiry of the Data Add-On Validity Period, any balance data in the LFH Data Add-On which remains unutilised shall be automatically forfeited.
7. Limitation of Liability. YTLC shall not be liable for any loss or damage (including without limitation loss of use, loss of income, profits or goodwill, direct or indirect, incidental, consequential, exemplary, punitive or special damages of any party including third parties) howsoever arising whether in contract, tort, negligence or otherwise, in connection with this Promotion.
8. LawsThis Promotion shall in all respect be governed by the laws of Malaysia.
9. Modifications. YTLC reserves the right to, at any time, add to, delete, vary or amend the terms and conditions herein or change or modify any aspect of the Promotion, in whole or in part at any time and from time to time and at its sole discretion without notice and without liability to the Eligible Subscribers or any other party. Without prejudice to the aforesaid, YTLC reserves the right to cancel, terminate or suspend the Promotion at any time before or during the Promotion Period with notice but without any liability or compensation whatsoever.

Last updated:25 July 2019

1. The Promotion. The Samsung Galaxy A10 with Yes Postpaid 48 & 78 Plan Bundle Promotion (“the Promotion”) is a time-limited offer launched by YTL Communications Sdn Bhd (“YTLC”).
2. Applicable Terms & Conditions: Subject only to the variations as expressly set out in these Promotion Terms and Conditions herein (“Promo T&Cs”), all other terms and conditions incorporated in the Postpaid Service Terms and Conditions and the Postpaid Service Plans Terms & Conditions available at www.yes.my/tnc shall be applicable and be binding upon You (collectively referred to as the “Postpaid Terms and Conditions”). In the event of any inconsistency between the Postpaid Terms and Conditions and these Promo T&Cs, these Promo T&Cs shall prevail to the extent of any such inconsistency.
3. Promotion Period. The Promotion will commence on 25th July 2019 and shall continue until further notice (“Promotion Period”).
4. The Promotion Bundle.
4.1 Subject to Clause 4.2 below, each Subscriber may subscribe to any one of the bundled plan listed below under the Promotion:-
(a) Yes LTE 48 with one (1) unit of Samsung Galaxy A10 (“Yes 48 LTE Bundle”); or
(b) Yes LTE 78 with one (1) unit of Samsung Galaxy A10 (“Yes 78 LTE Bundle”). (collectively referred to as “Promotion Bundle”).
4.2 Subscriber subscribing to the:-
(a) Yes 48 LTE Bundle shall be subject to a contract period of twenty four (24) months from the date of subscription; or (b)
(b) Yes 78 LTE Bundle shall be subject to a contract period of twelve (12) months from the date of subscription.
5. Service Offerings & Commitment Fee
5.1The service offerings and Commitment Fee under the Promotion Bundle are as follows:-
(a) Each Subscriber subscribing to the Yes 48 LTE Bundle will enjoy:-
(i) Data Capacity Allocation of 15GB 4G LTE data; and (ii) free unlimited On-Net Services for a Commitment Fee of RM 48 only.
(b)Each Subscriber subscribing to the Yes 78 LTE Bundle will enjoy:-
(i) Data Capacity Allocation of 30GB 4G LTE data;
(ii) free unlimited On-Net Services; and
(iii) free Off-Net Services of up to 200 voice call minutes only during the Contract Period for a Commitment Fee of RM78 only.
For the avoidance of doubt and clarity, (a) during the Contract Period, Charges will be imposed on Off-Net Services of SMS and (b)at the expiration of the Contract Period, Charges will be imposed on Subscriber’s use of all Off-Net Services in accordance with the voice calls and SMS rates as more particularly stated in our website at https://www.yes.my/.
6. Payment Upon Registration.
6.1 In addition to the Commitment Fee, Subscriber shall also pay the following on the date of registration date of the Promotion Bundle:-
(a) a non-refundable activation fee of RM100 only; and
(b) RM 198 as upfront payment (“Upfront Payment”). The Upfront Payment will be returned to such Subscriber as a rebate on the Subscriber’s Bill for twelve (12) Billing Cycles commencing on the 1st Billing Cycle in the following manner:-
(a) the sum of RM 17 per month commencing from the 1st Billing Cycle until the 11th Billing Cycle; and
(b) the sum of RM 11 per month on the 12th Billing Cycle.

6.2 If the Subscriber is a non-Malaysian, in addition to the sums mentioned in Clause 6.1 of these Promo T&Cs, such Subscriber shall pay a deposit of RM200 which will be refunded to the Subscriber, free of interest, 45 days of the termination of the Promotion Bundle in accordance with the Postpaid Terms and Conditions subject always to any such deduction which may be due to Us.
7. Addition/Removal of Service Plan. We reserve the right to add or remove any one or all of the plans within the Promotion Bundle at any time during the Promotion Period.
8. Not Exchangeable for Cash. For the avoidance of doubt, a Subscriber having subscribed to the Promotion Bundle will not be entitled to exchange the same for cash or any other product and/or service, including any other Postpaid Service Plan offered by Us, during the Contract Period.
9. Early Termination Charges:If a Subscriber terminates the Promotion Bundle subscribed at any time before the expiry of the Contract Period or if the Service account is terminated by Us as a result of Subscriber’s breach of the Postpaid Terms and Conditions and/or these Promo T&Cs, the Early Termination Charges as more particularly stated in the Postpaid Terms and Conditions shall apply accordingly.
10. Warranty. Each Samsung Galaxy A10 provided under the Promotion shall be subject to its respective manufacturer’s warranty.
11. Exclusion of Liability on Use of Samsung Galaxy A10.We shall not be liable for any loss, damage and/or or injury suffered by You or any person claiming through You through Your use of the Samsung Galaxy A10.
12. Right to Change.We reserve the right to change, modify and/or amend these Promo T&Cs from time to time during the Promotion Period. Any change, modification and/or amendment to these Promo T&Cs will be deemed to be effective upon a notice being placed on Our official website or sent digitally to all affected Subscribers.
13. Words in Capital.All words in capital, unless otherwise defined herein, shall have the same meaning ascribed in the Postpaid Terms and Conditions.

Campaigns

Dated this 16th September 2021

 1. The Campaign
  The Learn From Home Free SIM Extension Campaign (“LFH Free SIM Extension Campaign”) is a time-limited campaign by YTL Communications Sdn Bhd (“YTLC”).
 2. Eligibility
  This Learn From Home Free SIM Extension Campaign is open to all existing subscribers of the following programmes:-
  2.1 YES Online Prepaid SIM Card for Learn From Home Programme;
  2.2 YES Online Prepaid SIM Card for Independent Chinese Secondary Schools Learn From Home Programme; and
  2.3 YES Online Prepaid SIM Card for Institutions of Higher Learning Learn From Home Programme.
  (Clauses 2.1 – 2.3 shall hereinafter be referred to collectively as “Existing Service Plans”).
  For clarity and avoidance of doubt, subscribers of the Existing Service Plans, including those subscribers whose Account Validity Period has expired but it is within the Grace Period, shall be referred to as “Eligible Subscribers”.

 3. Campaign Terms Acceptance
  Subject only to the variations as expressly set out herein (“Campaign T&Cs”), all other terms and conditions incorporated in the Prepaid Service Terms and Conditions and Yes 4G LTE Prepaid Plan Terms and Conditions available at www.yes.my/tnc shall remain valid and applicable to this LFH Free SIM Extension Campaign (collectively referred as “General Applicable Terms and Conditions”). In the event of any inconsistency between the General Applicable Terms and Conditions and these Campaign T&Cs, these Campaign T&Cs shall prevail to the extent of any such inconsistency. Words in capital not defined herein shall have the same meaning ascribed to in the General Applicable Terms and Conditions.
 4. Campaign Period
  This LFH Free SIM Extension Campaign will commence on 16th September 2021 and continue until 30th September 2022 (“Campaign Period”).
 5. Entitlement under the LFH Free SIM Extension Campaign
  5.1 An Eligible Participant participating in this LFH Free SIM Extension Campaign is entitled to free 7GB LTE Data (“Free Data’) for a service validity period of thirty (30) days each cycle during the Campaign Period (“Service Validity Period”).

  5.2 For the 1st month of an Eligible Subscriber’s participation in the LFH Free SIM Extension Campaign, the Free Data will be automatically credited into his/her Prepaid account:-
  (a) in the case of an Eligible Subscriber selecting the LFH Free SIM Extension Campaign during his/her Account Validity Period, upon expiry of the Internet data of 40GB enjoyed by the Eligible Subscriber under his/her Existing Service Plan; or.
  (b) in the case of an Eligible Subscriber selecting the LFH Free SIM Extension Campaign after expiry of the Account Validity Period under the Existing Service Plan but within the Grace Period, a day succeeding the day after he/she opts for the LFH Free SIM Extension Campaign.
  An Eligible Subscriber may terminate his/her existing SIM Card under any of the Existing Service Plan and request for replacement of a new SIM Card for the provision of the LFH Free SIM Extension Campaign. The specific details on the provision of termination of the existing SIM Card is as more particularly stated in Clause 6.1(c) herein.

  5.3 Thereafter, for each succeeding months of the Campaign Period, Free Data will be allocated to the Eligible Subscribers after expiry of the respective Service Validity Period.

  5.4 The allocation of Free Data to the Eligible Subscribers during the last month of the Campaign Period will depend on the end date of the preceding month’s Service Validity Period, which shall not be later than 29th September 2022. This means if the Service Validity Period of a preceding month ends at any time on or before 29th September 2022, such Eligible Subscribers will continue to enjoy Free Data for the succeeding month of the Service Validity Period. However, if the Service Validity Period in the preceding month ends on or after 30th September 2022, such Eligible Subscriber will not continue to enjoy any further Free Data. For clarity and avoidance of doubt, please refer to the following examples:-

  Example 1.
  In the event an Eligible Subscriber’s Service Validity Period ends on 29 September 2022, he/she will enjoy Free Data for a period of thirty (30) days from 30 September 2022 until 29th October 2022 subject always that the Eligible Subscriber’s Prepaid account is active i.e the Account Validity Period has not expired.

  Example 2.
  In the event an Eligible Subscriber’s Service Validity Period ends on 30 September 2022, he/she will not be entitled to enjoy any further Free Data.


  5.5 Please take note that any remaining Internet data under the Free Data shall be automatically forfeited at the end of each Service Validity Period and shall not be carried forward to the succeeding Service Validity Period/(s).

 6. Campaign Mechanism
  6.1 An Eligible Subscriber intending to participate in the Learn From Home Free SIM Extension Campaign shall comply with the follow conditions:-
  (a) The Eligible Subscriber’s Service account under the Existing Service Plan is not terminated.
  (b) Complete the online form on the LFH Free SIM Extension Campaign available at:-
  1. https://rma.yes.my/Govt for Eligible Subscribers of the YES Online Prepaid SIM Card for Learn From Home Programme;
  2. https://rma.yes.my/ICSS for Eligible Subscribers of the YES Online Prepaid SIM Card for Independent Chinese Secondary Schools Learn From Home Programme; or Programme.
  3. https://rma.yes.my/Uni for Eligible Subscribers of the YES Online Prepaid SIM Card for Institutions of Higher Learning Learn From Home Programme
  on or by 16th October 2021, 11:59 pm by providing the relevant information in the related fields and click on the tab “Submit”. Clauses 6.1 (b)(i) –(iii) shall be referred to collectively as “Online Forms”.
  (c) In the event an Eligible Subscriber intends to replace his/her SIM Card under the Existing Service Plan, such Eligible Subscriber shall execute an additional step by ticking the check box which reads as “I require a New SIM, Thank You” within the Online Form before clicking on the tab “Submit”. In such instance, such Eligible Subscriber’s existing SIM Card will be terminated on the date YTLC initiates delivery of the new SIM Card and Clause 6.1(d) below shall apply accordingly to such Eligible Subscribers.
  (d) An Eligible Subscriber opting for the new SIM Card shall activate the SIM Card via YES self-registration application (“eKYC”) within a period of six (6) months from the date of issuance of SIM Card by YTLC failing which the SIM Card can no longer be activated and no replacement SIM Card will be provided. Please take note that any remaining internet data and/or YES Credit under the old SIM Card will be forfeited if he/she applies for a new SIM Card.
 7. Limitation of Liability.
  YTLC shall not be liable for any loss or damage (including without limitation loss of use, loss of income, profits or goodwill, direct or indirect, incidental, consequential, exemplary, punitive or special damages of any party including third parties) howsoever arising whether in contract, tort, negligence or otherwise, in connection with this LFH Free SIM Extension Campaign.
 8. Laws.
  This LFH Free SIM Extension Campaign shall in all respect be governed by the laws of Malaysia.
 9. Modifications.
  YTLC reserves the right to, at any time, add to, delete, vary or amend the terms and conditions herein or change or modify any aspect of this LFH Free SIM Extension Campaign, in whole or in part at any time and from time to time and at its sole discretion without notice and without liability to the Eligible Subscribers or any other party. Without prejudice to the aforesaid, YTLC reserves the right to cancel, terminate or suspend this LFH Free SIM Extension Campaign at any time before or during the Campaign Period with notice but without any liability or compensation whatsoever.

Last updated: 22nd September 2021

 1. The Campaign
  The Learn From Home Free Phone Retention Campaign (“LFH Free Phone Retention Campaign”) is a time-limited campaign by YTL Communications Sdn Bhd (“YTLC”).
   
 2. Eligibility
  This LFH Free Phone Retention Campaign is open to all subscribers of the Learn From Home Free Phone Plan (“Eligible Subscriber”).
   
 3. Campaign Terms Acceptance
  Subject only to the variations as expressly set out herein (“Campaign T&Cs”), all other terms and conditions incorporated in the Learn From Home Free Phone Initiative Terms and Conditions, Prepaid Service Terms and Conditions and Yes 4G LTE Prepaid Plan Terms and Conditions available at www.yes.my/tnc shall remain valid and applicable to this LFH Free Phone Retention Campaign (collectively referred as “General Applicable Terms and Conditions”). In the event of any inconsistency between the General Applicable Terms and Conditions and these Campaign T&Cs, these Campaign T&Cs shall prevail to the extent of any such inconsistency. Words in capital not defined herein shall have the same meaning ascribed to in the General Applicable Terms and Conditions.
   
 4. Campaign Period
  This LFH Free Phone Retention Campaign will commence on 27th August 2021 and continue until 31st August 2022 (“Campaign Period”).
   
 5. Entitlement under the LFH Free Phone Retention Campaign
  5.1 An Eligible Participant participating in the LFH Free Phone Retention Campaign is entitled to:-
  1. free 5GB LTE Data; and
  2. free 60 minutes Off-Net Voice Calls

   for a service validity period of thirty (30) days each cycle during the Campaign Period (“Service Validity Period”), subject to Clauses 5.2 and 5.3 below (“Service Validity Period”).
   (The offerings under the LFH Free Phone Retention Campaign stated in Clauses 5.1(a) and (b) above shall be collectively referred to as the “Free Data and Voice Calls”).
  5.2 For the 1st month of an Eligible Subscriber’s participation in the LFH Free Phone Retention Campaign, the Free Data and Voice Calls will be automatically credited into his/her Prepaid account:-
  1. In the case of an Eligible Subscriber selecting the LFH Free Phone Retention Campaign during his/her Account Validity Period, upon expiry of the Internet data allocated under the Learn From Home Free Phone Plan; or
  2. in the case of an Eligible Subscriber selecting the LFH Free Phone Retention Campaign after expiry of the Account Validity Period but within the Grace Period, a day succeeding the day after he/she opts for the LFH Free Phone Retention Campaign; or
  3. in the case mentioned in Clauses 6.1(c) below, after activation of the SIM Card in accordance with these Campaign T&Cs.
  5.3 Thereafter, for each succeeding months of the Campaign Period, Free Data and Voice Calls will be allocated to the Eligible Subscribers after expiry of each Service Validity Period. For clarity and avoidance of doubt, the allocation of Free Data and Voice Calls to the Eligible Subscribers during the last month of the Campaign Period will depend on the end date of the preceding month’s Service Validity Period, which shall not be later than 30th August 2022, in which case, Eligible Subscribers will continue to enjoy Free Data and Voice Calls for the succeeding Service Validity Period. However, if the Service Validity Period in the preceding month ends on any date beyond 30th August 2022, such Eligible Subscriber will not continue to enjoy any further Free Data and Voice Calls. For clarity and avoidance of doubt, please refer to the following examples:-
  Example 1.
  In the event an Eligible Subscriber’s Service Validity Period ends on 30th August 2022, he/she will continue to enjoy Free Data and Voice Calls for a period of thirty (30) days from 31st August 2022 until 29th September 2022 subject always that the Eligible Subscriber’s Prepaid account is active i.e the Account Validity Period has not expired.


  Example 2. In the event an Eligible Subscriber’s Service Validity Period ends on 31st August 2022, he/she will not be entitled to enjoy any further Free Data and Voice Calls.

  5.3 Please take note that any remaining data and voice calls from the Free Data and Voice Calls shall be automatically forfeited at the end of each Service Validity Period and shall not be carried forward to the succeeding Service Validity Period/(s).

   
 6. Campaign Mechanism
  6.1 An Eligible Subscriber intending to participate in the Learn From Home Free Phone Retention Campaign to enjoy the Free Data and Voice Calls shall comply with the following mechanism:-
   
  (a) Eligible Subscribers must be an active subscriber of the LFH Free Phone Plan. An active subscriber means a subscriber whose account is not barred, suspended or terminated.
  (b) Complete the online form on the LFH Free Phone Retention Campaign made available via https://ytlfoundation.org/learnfromhome-extension/ (“Online Form”) on or by 27th September 2021, 11:59 pm by providing the relevant information in the related fields and click on the tab “Submit”.
  (c) In the event an Eligible Subscriber intends to replace the existing SIM Card under the Learn From Home Free Phone Plan, he/she shall execute an additional step by ticking the check box which reads as “I need a New SIM” within the Online Form before clicking on the tab “Submit”. Upon receipt of the new SIM Card, such Eligible Subscriber shall activate the new SIM Card by log-in to MyYes app, go to Quick Access, press “Activate SIM” button and follow the self-activation steps on the screen.
  (d) Upon receipt of the new SIM Card under Clauses 6.1 (c), such Eligible Subscriber shall activate the SIM Card within a period of six (6) months from the date of issuance of SIM Card by YTLC failing which the SIM Card can no longer be activated and no replacement SIM Card will be provided.
 7. Limitation of Liability.
  YTLC shall not be liable for any loss or damage (including without limitation loss of use, loss of income, profits or goodwill, direct or indirect, incidental, consequential, exemplary, punitive or special damages of any party including third parties) howsoever arising whether in contract, tort, negligence or otherwise, in connection with this LFH Free Phone Retention Campaign.
   
 8. Laws.
  This LFH Free Phone Retention Campaign shall in all respect be governed by the laws of Malaysia.
   
 9. Modifications.
  YTLC reserves the right to, at any time, add to, delete, vary or amend the terms and conditions herein or change or modify any aspect of this LFH Free Phone Retention Campaign, in whole or in part at any time and from time to time and at its sole discretion without notice and without liability to the Eligible Subscribers or any other party. Without prejudice to the aforesaid, YTLC reserves the right to cancel, terminate or suspend this LFH Free Phone Retention Campaign at any time before or during the Campaign Period with notice but without any liability or compensation whatsoever.
   

Last updated: 29 July 2021

1. The Programme. The Jaringan Prihatin Programme (“Programme”) is an initiative by the Government of Malaysia in the form of subsidised telco packages in collaboration with YTL Communications Sdn Bhd (Company No.200701035605(793634-V)) (“YTLC”) and other telecommunications operators. Under this Programme, an Eligible Subscriber who subscribes to an Applicable Service Plan may enjoy the Jaringan Prihatin Subsidy, subject to the terms and conditions hereinafter appearing.
2. Eligibility.
All Malaysian citizens who are confirmed by LHDN as applicants of the Bantuan Prihatin Rakyat is eligible to participate in this Programme, subject to the Programme Mechanism in Clause 6 herein.
3. Applicable Terms & Conditions:
3.1 Subject only to the variations as expressly set out in this Jaringan Prihatin Programme Terms and Conditions (“Programme T&Cs”), all other terms and conditions incorporated in the Postpaid Service Terms and Conditions, Postpaid Service Plan Terms and Conditions, YES Jaringan Prihatin Service Plan Terms and Conditions, Prepaid Service Terms and Conditions, Yes 4G LTE Prepaid Plan Terms and Conditions and Yes 4G Broadband Bundle Plan available at www.yes.my/tnc shall remain valid and applicable to this Programme (collectively referred as “General Applicable Terms and Conditions”). In the event of any inconsistency between the General Applicable Terms and Conditions and these Programme T&Cs, these Programme T&Cs shall prevail to the extent of any such inconsistency.

3.2 Words in capital not defined in this Programme T&Cs shall have the same meaning ascribed to in the General Applicable Terms and Conditions:

Applicable Service Plans” means YTLC’s service plans as approved by Government of Malaysia from time to time and are made available to the Eligible Subscriber for their subscription during the Enrolment Period. Please refer to yes.my/kasiupb40 for further details on the type of Applicable Service Plans. 
Bantuan Prihatin Rakyat” is an initiative introduced by Government of Malaysia during the Covid 19 pandemic and focused on the group classified as B40.
Eligible Subscribers” means an Individual or Household who subscribes to an Applicable Service Plan.
Enrolment Period” shall have the same meaning ascribed to in Clause 6.1.
Household” refers to an applicant, married and with children, who has been confirmed by LHDN as a primary applicant of the Bantuan Prihatin Rakyat.
Individual” refers to an applicant, single or married but without children, who has been confirmed by LHDN as a primary applicant of the Bantuan Prihatin Rakyat.
Jaringan Prihatin Subscriber” refers to an Eligible Subscriber who has successfully subscribed to any of the Applicable Service Plans.
Jaringan Prihatin Subsidy” shall have the same meaning ascribed to in Clause 5.1 herein.
LHDN” refers to Lembaga Hasil Dalam Negeri.
Monthly Subsidy” shall have the same meaning ascribed to in Clause 5.1.1(b) herein.
Programme Period” means the period commencing on 05 May 2021 until 30 September  2022, unless otherwise extended by the Government of Malaysia.
Subsidy Period” means the period during which a Jaringan Prihatin Subscriber is entitled to the Jaringan Prihatin Subsidy, which in any event shall not be longer than twelve (12) consecutive calendar months from the date of enrolment to the Applicable Service Plan, subject to Clause 5.2 herein.
YES Prihatin Prepaid Data Add-On” refers collectively to the YES Prihatin Prepaid RM0 For 15GB and YES Prihatin Prepaid RM 15 Unlimited. 
You” and “Your” refers to an Eligible Subscriber or Jaringan Prihatin Subscriber, whichever that is applicable.
 
4. Enrolment Period 
4.1  An Eligible Subscriber shall enrol to an Applicable Service Plan at any time between the periods of 05 May 2021 through 30 September 2021 (“Enrolment Period”) to be entitled to the Jaringan Prihatin Subsidy.
5. Jaringan Prihatin Subsidy

5.1 The Jaringan Prihatin Subsidy is applicable where:    

5.1.1 An Eligible Subscriber categorised as an Individual opts for a:
(a)  one-off subsidy of Ringgit Malaysia One Hundred Eighty (RM 180.00) only by subscribing to the YES Prihatin Learn From Home for Individuals Service Plan wherein the said one-off subsidy shall be redeemed by 30th September  2021. Please refer to the YES Jaringan Prihatin Service Plan Programme Terms and Conditions https://www.yes.my/tnc/products-services-tnc for specific details on the YES Prihatin Learn From Home for Individuals Service Plan; or
(b) monthly subsidy of Ringgit Malaysia Fifteen (RM 15.00) only per month for a period of twelve (12) consecutive months (“Monthly Subsidy”) upon subscription of any of the Applicable Service Plans other than the YES Prihatin Learn From Home For Individuals Service Plan and YES Prihatin Learn From Home For Families Service Plan, or

5.1.2 An Eligible Subscriber categorised as Household opts for a:
(a) one-off subsidy of Ringgit Malaysia Three Hundred (RM 300.00) only by subscribing to the YES Prihatin Learn From Home For Families Service Plan, wherein the said one-off subsidy shall be redeemed by 30th September 2021. Please refer to the YES Jaringan Prihatin Service Plan Programme Terms and Conditions @ https://www.yes.my/tnc/products-services-tnc for specific details on the YES Prihatin Learn From Home for Families Service Plan; or 
(b) Monthly Subsidy upon subscription of any of the Applicable Service Plans other than the YES Prihatin Learn From Home For Families Service Plan and YES Prihatin Learn From Home For Individuals Service Plan.
subject to Clause 5.2 herein.
(Clauses 5.1.1 and 5.1.2 shall hereinafter be collectively referred to as the “Jaringan Prihatin Subsidy”)

5.2 The Jaringan Prihatin Subscriber’s entitlement to the Jaringan Prihatin Subsidy is subject to the following pre-conditions:


5.2.1 the continuance of the Programme during the Programme Period; or

5.2.2 if the total subsidy amount allocated by the Government of Malaysia under the Jaringan Prihatin Programme is  fully exhausted at any time prior to the completion of the Programme Period, then, the Jaringan Prihatin Subsidy to the Jaringan Prihatin Subscriber shall be discontinued accordingly.
 

6.

Programme Mechanism.
6.1   An Eligible Subscriber shall enrol to an Applicable Service Plan at any time between the periods of 05 May 2021 through 30 September  2021 (“Enrolment Period”) to be entitled to the Jaringan Prihatin Subsidy. 

6.2 An Eligible Subscriber may subscribe to the Applicable Service Plan through the following platforms by adopting the method described herein below:

6.2.1:  Subscription of Applicable Service Plan through MyYes app
(a) An Eligible Subscriber, who is an existing Subscriber of YES Services, may subscribe to the Applicable Service Plan through MyYes app. Once the Eligible Subscriber has successfully submitted the required information based on the above steps, he/she:
(b) will receive notification confirming subscription of the Applicable Service Plan. 
(c) The Jaringan Prihatin Subscriber may track the application status or progress of delivery of SIM Card and device through https://lcs.yes.my/ only. 

(d) Upon receipt of the SIM Card, he/she may activate the SIM Card by performing self-registration via eKYC available on MyYes app. 

6.2.2:  Subscription of Applicable Service Plan through YES Web 
(a) An Eligible Subscriber, who is not an existing subscriber of YES Services, may subscribe to the Applicable Service Plan through YES Web @ yes.my/kasiupb40.  Once the Eligible Subscriber has successfully submitted the required information based on the above steps, he/she:
(b) will receive notification confirming of the Applicable Service Plan.
(c) The Jaringan Prihatin Subscriber may track the application status or progress of delivery of SIM Card and device through https://lcs.yes.my/ only. 
(d)Upon receipt of the SIM Card, he/she may activate the SIM Card by performing self-registration via eKYC available on MyYes app.

6.2.3:  YES Store or YES Dealer
Drop by to the nearest YES Store or YES Dealer and the person in charge will assist you accordingly.

6.3   An Individual or Household may subscribe to multiple Applicable Service Plans, subject to the applicable laws. However, each Individual or Household is entitled to claim for the Jaringan Prihatin Subsidy from any one (1) of the Applicable Service Plan subscribed. For clarity, an Individual or Household is entitled to one (1) Jaringan Prihatin Subsidy only during the Programme Period. 

 

6.4 The Jaringan Prihatin Subsidy will be deducted against the Jaringan Prihatin Subscriber’s:
(a) Bill, if the Applicable Service Plan is in the form of a Postpaid Service; or 
(b) payment towards the Prepaid Data Add-On, if the Applicable Service Plan is in the form of a Prepaid Service.

6.5 The Jaringan Prihatin Subsidy is not transferrable towards payment of Bill or Prepaid Service Account of any third party.


6.6 After the Subsidy Period, a Jaringan Prihatin Subscriber may continue with the Applicable Service Plan subject to:

(a) payment of the related Commitment Fee, in the event the Applicable Service Plan subscribed is in the form of a Postpaid Service; or 

(b) payment for purchase of Prepaid Data Add-On, in the event the Applicable Service Plan subscribed is in the form of a Prepaid Service, whichever that is applicable.
 

6.7 During the Programme Period, a Jaringan Prihatin Subscriber having subscribed to the YES Prihatin Prepaid Service Plan, YES Prihatin Learn from Home for Individuals Service Plan and YES Prihatin Learn from Home for Families Service Plan is not allowed to convert such service plans to any other Applicable Service Plans.

 

7. YES Prihatin Prepaid Data Add-On Service Plan
7.1 An Eligible Subscriber shall subscribe to the YES Prihatin Prepaid Service Plan to redeem the YES Prihatin Prepaid Data Add-On. 
7.2 Jaringan Prihatin Subscriber shall activate the Yes Prihatin Prepaid Service Plan SIM Card before he/she proceeds to redeem any one of the YES Prihatin Prepaid Data Add-On listed in Table 1 and be entitled to the Jaringan Prihatin Subsidy. The YES Prihatin Prepaid Data Add-On may be redeemed via MyYes app, MyAccount & YES Express Payment Channel.
 
YES Prihatin Prepaid Data Add-on types YES Prihatin Prepaid RM0 for 15GB YES Prihatin Prepaid RM15 Unlimited
Price
RM0

RM15
Data  

15GB

(No Cap)

 

 

Unlimited*

(up to 7mbps)

 

Hotspot Yes 9GB
Data Add-On Validity Period

 

30 days from the

purchase date

 

 

30 days from the purchase

date

 

Account Validity Period

 

30 days from the

purchase date

 

 

60 days from the purchase

date

 

Additional Data

 

2GB**

(No speed cap


 
Table 1* Video streaming is based on standard definition quality, fair usage policy apply.
** The YES Prepaid Free 2GB Daily LTE Data is valid for one (1) day only. Therefore, a Jaringan Prihatin Subscriber is required to redeem the YES Prepaid Free 2GB Daily LTE Data each day via MyYes app, MyAccount or YES Express Payment Channel subject always that the (1) Jaringan Prihatin Subscriber shall have redeemed the YES Prihatin Prepaid RM15 Unlimited Data Add-On prior to the redemption of the YES Prepaid Free 2GB Daily LTE Data and (2) his/her Service Account is within the Account Validity Period .

7.3 Once a Jaringan Prihatin Subscriber purchases the YES Prihatin Prepaid Data Add-On, his/her Account Validity Period will be extended accordingly depending on type of Prihatin Prepaid Data Add-On purchased.

7.4 The redemption of the YES Prihatin Prepaid Data Add-On shall be as follows:
7.4.1 If a Jaringan Prihatin Subscriber, who is not an existing Subscriber of YES Services, decides to:
(a) opt for the Monthly Subsidy; and
(b) subscribe to the YES Prihatin Prepaid Plan, 
he/she will receive internet data allocation under the YES Prihatin Prepaid Plan upon successful activation of the SIM Card. Thereafter, such Jaringan Prihatin Subscriber is required to redeem the YES Prihatin Prepaid Data Add-On, via MyYes app, MyAccount or YES Express Payment Channel, within a period of thirty (30) days from the date of SIM Card activation to enjoy the Monthly Subsidy. For e.g. if an Eligible Subscriber subscribes to the YES Prihatin Prepaid Plan on 01 Apr 2021 and he/she activates the SIM on 05 April2021, the Prepaid Data Add-On will be allocated on activation date and the succeeding allocation of the Prepaid Data Add-On will be on 05 May 2021.
7.4.2 If a Jaringan Prihatin Subscriber is an existing Subscriber of YES Services, he/she will be allocated with the internet data on the successful enrolment date to any of the Applicable Service Plans in the form of Prepaid Service. Upon enrolment, such Jaringan Prihatin Subscriber shall redeem through MyYes app, MyAccount or YES Express Payment Channel any one of the available YES Prihatin Prepaid Data Add-On within a period of thirty (30) days from the date of enrolment to the Applicable Service Plans in the form of Prepaid Service to enjoy the Monthly Subsidy. For e.g. if an Eligible Subscriber enrols  to the Applicable Service Plans in the form of Prepaid Service on 01 Apr 2021, the Prepaid Data Add-On will be allocated on 01 April 2021 and the succeeding allocation of the Prepaid Data Add-On will be on 01 May 2021.

7.5 If the Jaringan Prihatin Subscriber of the Applicable Service Plan in the form of Prepaid Service fails to redeem the YES Prihatin Prepaid Data Add-On within a period of thirty (30) days from the date of activation thereof, YTLC’s system will automatically purchase the YES Prihatin Prepaid RM0 for 15GB Data Add-On for each of the succeeding months. For e.g. Jaringan Prihatin Subscriber subscribes to the YES Prihatin Prepaid Service Plan on 01 Apr 2021 and he/she activates the SIM Card on 05 April 2021 in such instance, the YES Prihatin Prepaid RM0 for 15GB Data Add-On will be allocated to the Jaringan Prihatin Subscriber on 05 April 2021. If the Jaringan Prihatin Subscriber fails to redeem the YES Prihatin Prepaid Data Add-On on or by 04 May 2021, then on 05 May 2021 the system will automatically purchase the YES Prihatin Prepaid RM0 for 15GB Data Add-On on behalf of such Jaringan Prihatin Subscriber. The same mechanism described hereinbefore shall apply to the remaining succeeding Subsidy Period.

7.6 A Jaringan Prihatin Subscriber will not be able to purchase any other Prepaid Data Add-Ons made available by YTLC to all its Subscribers until such time when he/she has redeemed the Prihatin Prepaid Data Add-On. A Jaringan Prihatin Subscriber may purchase such available Prepaid Data Add-Ons via MyYes app, MyAccount & YES Express Payment Channel.

7.7 If the Jaringan Prihatin Subscriber had purchased different types of Prepaid Data Add-Ons, the order of priority on the deduction of internet data within all such Prepaid Data Add-Ons shall be as follows:- 
(a) YES Prihatin Prepaid RM0 for 15GB Data Add-On;
(b) Unthrottle Me Data Add-On or Hotspot Data Add-On (applicable for unlimited data allocated subscribers);
(c) Unlimited Prepaid Data Add-On;
(d) Tonnage Prepaid Data Add-On; and
(e) The Prepaid Internet Data within the Prepaid Service Plan, or more commonly known as the base plan

7.8 Postpaid Service Plan (exclude Kasi Up 49 Plan with contract and Fixed Wireless Internet Service Plan)

7.8.1 In the event an Eligible Subscriber had opted for:
(a) an Applicable Service Plan, in the form of Postpaid Service ;and
(b) the Monthly Subsidy, then, upon subscription of such Applicable Service Plan, the Monthly Subsidy will be deducted against the  Bill succeeding immediately after the month of successful enrolment to the related Applicable Service Plan. Subject to Clause 5.2, the Monthly Subsidy will be automatically credited into the Service Account and deducted against the Bill related to the Applicable Service Plan for twelve (12) succeeding Billing Cycle. 

The YES Postpaid Free 2GB Daily LTE Data is valid for one (1) day only. Therefore, a Jaringan Prihatin Subscriber is required to redeem the YES Postpaid Free 2GB Daily LTE Data Add-On manually each day via MyYes app, MyAccount or YES Express Payment Channel. The Jaringan Prihatin Subscriber may redeem the YES Postpaid Free 2GB Daily LTE Data Add-On at any time after the date of successful enrolment to the Applicable Service Plan in the form of Postpaid Service.

7.8.2 If a Jaringan Prihatin Subscriber had purchased different types of Postpaid Data Add-Ons, the order of priority on the deduction of internet data amongst all such Postpaid Data Add-Ons shall be as follows:- 

(a) Data add-on in the YES Postpaid Free 2GB Daily LTE Data Add-On;
(b) Tonnage Postpaid Data Add-Ons; and
(c) The internet data in the Postpaid Service Plan subscribed, or more commonly known as the base plan.

7.9 If You are an existing subscriber of YTLC and You have purchased any auto renewal of the Data Add-On, as a Jaringan Prihatin Subscriber, You may unsubscribe the auto renewal add-on failing which, we will continue to deduct from your Yes Credit for any such auto renewal of Prepaid Data Add-On. 

7.10 A Prihatin subsidy recipient registered with another operator, who have opted for monthly subsidy of RM 15.00 per month, is allowed to enrol with YTLC once the Prihatin subsidy recipient has cancel his/her enrolment of the monthly subsidy of RM 15.00 with such operator. Once the Prihatin subsidy recipient successfully enrols with YTLC, he/she will be able to enjoy the Monthly Subsidy for the remaining Subsidy Period.
8. Unenrolment of the Jaringan Prihatin Subsidy
8.1 During the Programme Period, a Jaringan Prihatin Subscriber who had opted to the Monthly Subsidy may cancel the enrolment from the Jaringan Prihatin Programme with YTLC subject always that he/she remains with YTLC for a period of no less than thirty (30) days from the date of subscription of the Applicable Service Plans. 

8.2 The Jaringan Prihatin Subscriber intending to cancel the enrolment with YTLC is required to walk into YES Store to complete the required process.
9. YES Prihatin x Shopee Cashback Rewards
9.1    Subject to Clause 9.2, a Jaringan Prihatin Subscriber may receive up to ten (10) YES Prihatin x Shopee Cashback Rewards worth up to RM 50 (RM 5 each). These YES Prihatin x Shopee Cashback Rewards are valid with any of the 10 participating merchants when the Jaringan Prihatin Subscriber makes a purchase using his/her ShopeePay e-wallet. For full terms and conditions, please visit https://shopee.com.my/m/yes-jaringan-prihatin-shopeepay-rewards#TNC.

9.2 A Jaringan Prihatin Subscriber shall apply for a ShopeePay e-wallet with the Mobile Number assigned to the Jaringan Prihatin Subscriber for the Jaringan Prihatin Subsidy.
10. Limitation of Liability. YTLC shall not be liable for any loss or damage (including without limitation loss of use, loss of income, profits or goodwill, direct or indirect, incidental, consequential, exemplary, punitive or special damages of any party including third parties) howsoever arising whether in contract, tort, negligence or otherwise, in connection with the Programme.
11. Laws. The Programme shall in all respects be governed by the laws of Malaysia
12. Modifications. YTLC reserves the right to, at any time, add to, delete, vary or amend the terms and conditions herein or change or modify any aspect of the Programme, in whole or in part at any time and from time to time and at its sole discretion without notice and without liability to the Eligible Subscribers or any other party. Without prejudice to the aforesaid, YTLC reserves the right to cancel, terminate or suspend the Programme at any time before or during the Programme Period with notice but without any liability or compensation whatsoever.

Last updated: 17th August 2021

1. The Programme
The YES Kasi Up Refer & Earn Programme (“R&E Programme”) is organized by YTL Communications Sdn Bhd (Company No. 200701035605 (793634-V)) (“YTLC”). Eligible Person participating in this R&E Programme shall be subjected to these YES Kasi Up Refer & Earn Programme Terms and Conditions (“ R&E Programme T&Cs”).
2. Eligibility.
This R&E Programme is open to all Yes Subscribers of the Postpaid Service Plans and Prepaid Service Plans(including the YES Prihatin Prepaid Service Plan) who are 18 years and above provided always that his/her Service Account is not barred or suspended (“Eligible Persons” or each, an “Eligible Person”).
3. Applicable Terms & Conditions.
3.1 Subject only to the variations as expressly set out in these R&E Programme T&Cs, all other terms and conditions incorporated in the Postpaid Service Terms and Conditions, Postpaid Service Plans Terms & Conditions, Prepaid Service Terms and Conditions, Jaringan Prihatin Programme Terms and Conditions and Yes 4G LTE Prepaid Plan Terms and Conditions available at www.yes.my/tnc shall remain valid and applicable to this R&E Programme (collectively referred as “General Applicable Terms and Conditions”). In the event of any inconsistency between the General Applicable Terms and Conditions and these R&E Programme T&Cs, these R&E Programme T&Cs shall prevail to the extent of any such inconsistency.
3.2 All capitalised words not defined herein shall have the same meaning ascribed to in the General Applicable Terms and Conditions:
Cash Reward” means reward in the form of cash earned by the Referrer and/or Referee, respectively, as more specifically set out in Clause 6, subject to these R&E Programme T&Cs.
Excluded Service Plans” means the Fixed Wireless Internet Service Plan and any plans subscribed by YTLC’s enterprise customers .
In Wallet” means a digital wallet in which the Cash Reward earned by a Referrer/ Referee during the Cash Reward Earned Period is reflected. For clarity, each Referrer and Referee will be assigned one (1) In Wallet based on his/her NRIC or passport number registered with YTLC.
Cash Reward Earned Period” means the applicable period during which a Referrer and Referee may earn the Cash Reward, subject to the pre-conditions as more particularly stated in Clause 6 herein.
Referee” refers to an individual, but excluding a Referrer, who subscribes to any of the Kasi Up Plans through MyYes app or YES Online Store by use of the Referral Code.
Referral Code” means and refers to a code in the form of numerical character replicating the Yes Mobile Number subscribed by the Referrer under any of the Service Plans.
Referrer” is a subscriber of any of the Service Plans, who refers his family and/or friends to subscribe to the Kasi Up Plans and Jaringan Prihatin Plans by use of his/her Referral Code.
Service Account” means the service account assigned by YTLC to the Referrer and Referee for each of the Service Plan subscribed.
Service Plans” means any of the Postpaid Service Plans, Prepaid Service Plans and/or Kasi Up Plans, but excluding the Excluded Service Plans.
Kasi Up Plans” means those service plans as more specifically stated in Appendix 1 herein, under the heading “Plans”.
Jaringan Prihatin Plan” means collectively the YES Prihatin Learn From Home For Individuals Service Plan, YES Prihatin Learn From Home For Families Service Plans, YES Prihatin Learn From Home Family Postpaid and YES Prihatin Learn From Home Individual Postpaid.
YES Online Platform” means MyYes app or YES Online Store.
YES Offline Platform” means YES Store or YES Dealer.
4. Programme Period.
The R&E Programme is a time limited programme commencing on 15th December 2020, 12:00 a.m. and will continue until further notice (“Programme Period”).
5. Programme Mechanism.
5.1 A Referrer may participate in the R&E Programme by sharing the Referral Code with his/her family and friends.
5.2 When a Referee successfully subscribes to:-
5.2.1 any of the Kasi Up Plans by applying the Referral Code via YES Online Platform,5the Referee and Referrer may be eligible to receive Cash Reward, subject to Clause 6 herein; or
5.2.2 any of the Jaringan Prihatin Plan by applying the Referral Code via YES Online Platform or YES Offline Platform, the Referrer may be eligible to receive the Cash Reward.
If a Referee keys in a referral code of an Eligible Person who is not the Referrer, such Eligible Person will be entitled to the Cash Reward.
5.3 Subject to the applicable laws, including codes, directives and guidelines issued by the Malaysian Communications and Multimedia Commission, a Referee may subscribe to multiple Kasi Up Plans by use of the same Referral Code and be entitled to the Cash Reward.
6. Cash Reward.
6.1 A Referrer may be entitled to Cash Reward:
6.1.1 if the Referee had subscribed to any of the Kasi Up Plans or Jaringan Prihatin Plan by applying the Referral Code; and
6.1.2 both the Referrer’s and Referee’s Service Account remains active during the Cash Reward Earned Period.
6.2 A Referee may be entitled to Cash Reward in relation to subscription of any Kasi Up Plans only if the Referee’s Service Account remains active during the Cash Reward Earned Period.
6.3 For clarity, the word “active” as referred to in Clauses 6.1.2 and 6.2 means the Referrer’s and Referee’s Service Account is not barred or suspended during the Cash Reward Earned Period.
6.4 For further details on Cash Reward and Cash Reward Earned Period, please refer to Appendix 1 herein.
6.5 A Referrer/ Referee may redeem the Cash Reward in his/her In Wallet via the following methods:
6.5.1 Payment of Bill(s), as more specifically described in Clause 7 herein;
6.5.2 Purchase of Prepaid Reload, as more specifically described in Clause 8 herein;
6.5.3 Purchase of Data Add-On, as more specifically described in Clause 9 herein; or
6.5.4 Cash out, as more specifically described in Clause 10 herein.
7. Payment of Bill.
7.1 Subject to Clause 7.3 herein, a Referrer/Referee may use Cash Reward in his/her In Wallet to off-set against any payment of Bill provided always that the Service Account is not terminated during such payment.
7.2 If a Referrer/Referee has overpaid his/her Bill by using the Cash Reward, then any amount that is overpaid will be used to set off against the Referrer’s/Referee’s future Bill(s) under the same Service Account, and will not be redeposited into his/her In Wallet. For clarity in the event of termination of the Service Account and where there is any amount overpaid, such overpayment, less any deduction for outstanding sums payable to YTLC, will be refunded to the Referrer/ Referee.
7.3 Cash Reward cannot be used towards payment of Bill by way of Auto Billing.
8. Purchase Prepaid Reload by use of Cash Reward.
8.1 Subject to Clause 8.2 herein, a Referrer/ Referee of a Prepaid Service Plan may use Cash Reward in the In Wallet to purchase any of the available Prepaid Reload denominations provided always that the Service Account is not barred or suspended, unless such barring or suspension is due to insufficient credit in the Prepaid Account. In such instance, the Referrer and/or Referee may use Cash Reward in the In Wallet to purchase any of the available Prepaid Reload denominations.
8.2 A Referrer/ Referee shall ensure that he/she has sufficient Cash Reward in his/her In Wallet prior to purchase of any available Prepaid Reload. For clarity, a Referrer/ Referee is not allowed to purchase any Prepaid Reload denomination of a higher value than the Cash Reward available in his/her In Wallet.
9. Redemption of Cash Reward for the Purchase Data Add-On.
9.1 Subject to Clause 9.2 herein, a Referrer/ Referee may use the Cash Reward to purchase any available Data Add-On, except for data add-on for International Roaming Service, provided always that purchase of such Data Add-On is successfully performed at any time prior to termination of the related Service Account.
9.2 A Referrer/ Referee shall ensure that he/she has sufficient Cash Reward in his/her In Wallet prior to purchase of any available Data Add-On. For clarity, a Referrer/ Referee is not allowed to purchase any Data Add-On denomination which is of a higher rate than the Cash Reward available in his/her In Wallet.
10. Redemption of Kasi Up Cash Reward by way of cash out.
10.1 A Referrer/ Referee may redeem Cash Reward credited in his/her In Wallet by way of cash out via MyYes app or MyAccount subject to the following terms and conditions:
(a) the Referee’s/ Referee’s Service Account remains active during such redemption; and
(b) subject to Clause 6 herein, the Referrer/ Referee submits such request via MyYes app or MyAccount by completing all the relevant information in the required fields. For clarity, a Referrer/ Referee is allowed to perform one (1) cash out redemption only per day for a minimum sum of Ringgit Malaysia Fifty (RM 50.00) only and a maximum sum of Ringgit Malaysia Five Thousand (RM 5,000.00) only, provided that the total redemption of Cash Reward in a calendar month does not exceed the sum of Ringgit Malaysia Twenty Thousand (RM 20,000.00) only.
10.2 A Referrer/ Referee is not allowed to amend or withdraw any application for cash out of the Cash Reward once such application is successfully submitted to YTLC.
10.3 A Referrer/ Referee may provide his/her bank account or of any third party of his/her choice provided always that the bank account is with any of the banks in Malaysia for redemption of Cash Reward by way of cash out. If the Referrer/ Referee decides to redeem the Cash Reward through a third party’s bank account, YTLC and/or its affiliates shall not be held responsible on any issue arising between the Referrer/ Referee with such third party as a result thereof. Further, the Referrer and Referee shall and hereby agree to indemnify and keep YTLC and its affiliates indemnified against any such claim, loss and/or expense suffered by YTLC as a result thereof.
10.4 Upon successful submission of a request for redemption of Cash Reward by way of cash out in accordance with this Clause 10, YTLC will send a Transactional Authorization Code or commonly known as TAC via SMS to such Referrer’s/ Referee’s registered Yes Mobile Number associated with the related Service Account and/or registered e-mail address. In order to successfully complete the transaction to transfer the cash from the In Wallet, the Referrer/ Referee is required to fill in the TAC in the designated field.
10.5 The Referrer and Referee hereby agrees that the redemption of Cash Reward by way of cash transfer is also subjected to guidelines imposed by Bank Negara Malaysia and all other applicable terms and conditions of the respective participating financial institutions in Malaysia. You are responsible to read the terms and conditions of the respective financial institutions.
10.6 Referrer/ Referee is entitled to redeem Cash Reward at any time prior to termination date of the Service by way of MyYes app and/or MyAccount. Any unredeemed Cash Reward in the In Wallet will be surrendered to the Registrar of Unclaimed Money under the Accountant-General’s Department.
11. Limitation of Liability.
YTLC and/or its affiliates shall not be liable for any loss or damage (including without limitation loss of use, loss of income, profits or goodwill, direct or indirect, incidental, consequential, exemplary, punitive or special damages of any party including third parties) howsoever arising whether in contract, tort, negligence or otherwise, in connection with the R&E Programme.
12. Laws.
The R&E Programme shall in all respects be governed by the laws of Malaysia.
13. Modifications.
YTLC reserves the right to, at any time, add to, delete, vary or amend the terms and conditions herein or change or modify any aspect of the R&E Programme, in whole or in part at any time and from time to time and at its sole discretion without notice and without liability to the Eligible Persons or any other party. Without prejudice to the aforesaid, YTLC reserves the right to cancel, terminate or suspend the R&E Programme at any time before or during the Programme Period with notice but without any liability or compensation whatsoever.
APPENDIX 1
YES Kasi Up and Prihatin Refer & Earn Programme
Referrer Cash Reward Table
No  Plans   Cash Reward Earned Period
Total amount to be earned Upon Activation mth 1 (30 days)* mth 2 (60 days)* mth 3 (90 days)* mth 4 (120 days)* mth 5 (150 days)* mth 6 (180 days)* mth 7 (210 days)* mth 8 (240 days)* mth 9 (270 days)*
1 Kasi Up Postpaid 49 RM 50 RM 20 RM 10 RM 10 RM 10
2 Kasi Up Postpaid 49 (with contract) RM 50 RM 20 RM 10 RM 10 RM 10
3 Kasi Up Postpaid 30 Phone Bundle (with contract) RM 15 RM 15
4 Kasi Up Prepaid 15 RM 5 RM 5
5 YES Prihatin Learn From Home for Families RM  10 RM  10
6 YES Prihatin Learn From Home for Individuals RM  10 RM  10
7 YES Prihatin Learn From Home Family Postpaid RM  10 RM  10
8 YES Prihatin Learn From Home Individual Postpaid RM  10 RM  10
9 YES Postpaid Merdeka RM1 RM  10 RM  10
*Period commences from the Service activation date of the Kasi Up Plan or Prihatin Plan or YES Postpaid Merdeka RM1 Plan subscribed by the Referee. For clarity, a Referrer will not receive any Cash Reward if a Referee had subscribed to the Kasi Up Plans through other channels other than via MyYes app or YES Online Store.

Referee Cash Reward Table
No  Plans   Cash Reward Earned Period
Total amount to be earned Upon Activation mth 1 (30 days)* mth 2 (60 days)* mth 3 (90 days)* mth 4 (120 days)* mth 5 (150 days)* mth 6 (180 days)* mth 7 (210 days)* mth 8 (240 days)* mth 9 (270 days)*
1 Kasi Up Postpaid 49 RM 50 RM 20 RM 10 RM 10 RM 10
2 Kasi Up Postpaid 49 (with contract) RM 50 RM 20 RM 10 RM 10 RM 10
3 Kasi Up Postpaid 30 Phone Bundle (with contract) RM 15 RM 15
4 Kasi Up Prepaid 15 RM 5 RM 5
*Period commences from the Service activation date of the Kasi Up Plan subscribed by the Referee. For clarity, a Referee will not receive any Cash Reward if the Referee had subscribed to the Yes Kasi Up Refer & Earn Plan through other channels other than via MyYes app or YES Online Store.

Last updated: 2nd December 2020

1. The Campaign 
The YES Welcome Back Campaign (“Welcome Back Campaign”) is a time-limited campaign by YTL Communications Sdn Bhd (“YTLC”).
2. Eligibility
This Welcome Back Campaign is open to:
a. all Malaysian citizens/residents who have subscribed to any of the following plans:
i. a YES Prepaid Service Plan or YES Postpaid Service Plan (including a Prepaid Service Plan or YES Postpaid Service Plan under the Learn From Home Programme); or
ii. a YES 4G Broadband Bundle Plan or Fixed Wireless Internet Service Plan; or
iii. a Teachers Data Plan; and
b. any foreigner who has subscribed to a Prepaid Service Plan under the Learn From Home Programme, and whose YES service account in respect of the above Service Plan has been terminated (but not blacklisted), or is inactive, as at the commencement of this Welcome Back Campaign (each an “Eligible Subscriber”).
3. Campaign Terms Acceptance
Subject only to the variations as expressly set out herein (“Campaign T&Cs”), all other terms and conditions incorporated in the Postpaid Service Terms and Conditions, Postpaid Service Plan Terms and Conditions, Prepaid Service Terms and Conditions, Yes 4G LTE Prepaid Plan Terms and Conditions, Yes 4G Broadband Bundle Plan and Fixed Wireless Internet Service available at www.yes.my/tnc shall remain valid and applicable to this Welcome Back Campaign (collectively referred as “General Applicable Terms and Conditions”). In the event of any inconsistency between the General Applicable Terms and Conditions and these Campaign T&Cs, these Campaign T&Cs shall prevail to the extent of any such inconsistency. Words in capital not defined herein shall have the same meaning ascribed to in the General Applicable Terms and Conditions.
4. Campaign Period. 
This Welcome Back Campaign will commence on 2nd December 2020, 12:00 a.m. and continue until further notice (“Campaign Period”).
5. The Welcome Back Campaign Bundle.
Eligible Subscribers who have registered and are approved in accordance with Clause 6 below will be entitled to receive the following:
a. for each approved Eligible Subscriber under clause 2a or 2b above:
i. FREE One (1) YES Prepaid SIM Card with YES Mobile Number; and
ii. FREE 10GB LTE Data with an Account Validity Period of thirty (30) days from the date of service activation.
b.for each approved Eligible Subscriber under clause 2a (iii):
i. FREE One (1) YES Postpaid SIM Card with YES Mobile Number; and
ii. FREE 2GB LTE Data per Billing Cycle (“Data Allocation”). Each Data Allocation is valid for thirty (30) days from the date such allocation is credited by YTLC, save for the first credited Data Allocation, which is valid until the end of the relevant Billing Cycle applicable to the Eligible Subscriber, which may be less than thirty (30) days. Any unused Data Allocation in a given Billing Cycle will expire at the end of that Billing Cycle and cannot be carried forward to the next Billing Cycle, refunded, exchanged (for cash or other benefits) or transferred in any way.

(All items listed in Clauses 5(a) and 5(b) above shall collectively be referred to as the “Welcome Back Campaign Bundle”).
6. Campaign Mechanism
a. Each Eligible Subscriber is entitled to register for one (1) Welcome Back Campaign Bundle only provided that the Eligible Subscriber does not have, in aggregate, more than five (5) prepaid service accounts with YES or more than six (6) postpaid service accounts with YES.
b. A URL link will be provided to the Eligible Subscriber either via SMS and/or Email. The selected Eligible Subscriber must complete and provide the required information in the online form therein.
c. If the Eligible Subscriber meets all the above requirements, YTLC will notify such approved Eligible Subscriber and the YES Prepaid SIM Card will be delivered via courier (“Delivery Agent”) to the approved Eligible Subscriber’s delivery address as stated in the online form. The Delivery Agent will verify the information provided by the approved Eligible Subscriber in the online form against the approved Eligible Subscriber’s original identification documents (MyKad, MyPR or MyTentera (as applicable) for Malaysian citizens/residents, and a valid passport and work permit identification card/student identification card (as applicable) for foreigners,) upon delivery of the YES Prepaid SIM Card. The approved Eligible Subscriber is required to have his/her original identification documents ready for the verification by the Delivery Agent.
d. For clarity, in the event YTLC’s attempt to contact the approved Eligible Subscriber or to deliver the YES Prepaid SIM Card is unsuccessful, then YTLC will deem that such approved Eligible Subscriber is not interested to continue with the Welcome Back Campaign Bundle and such Eligible Subscriber will not be entitled to re-register for the Welcome Back Campaign Bundle.
e. Once the approved Eligible Subscriber has received the YES Prepaid SIM Card, the approved Eligible Subscriber must activate the YES Prepaid SIM Card via the YES self-care portal at https://www.yes.my/act by selecting “Activate the SIM card that I have applied online” option and enter the approved Eligible Subscriber’s Order Number and his/her assigned YES Mobile Number.
7. Limitation of Liability.
YTLC shall not be liable for any loss or damage (including without limitation loss of use, loss of income, profits or goodwill, direct or indirect, incidental, consequential, exemplary, punitive or special damages of any party including third parties) howsoever arising whether in contract, tort, negligence or otherwise, in connection with this Welcome Back Campaign.
8. Laws.
This Welcome Back Campaign shall in all respect be governed by the laws of Malaysia.
9. Modifications.
YTLC reserves the right to, at any time, add to, delete, vary or amend the terms and conditions herein or change or modify any aspect of this Welcome Back Campaign, in whole or in part at any time and from time to time and at its sole discretion without notice and without liability to the Eligible Subscribers or any other party. Without prejudice to the aforesaid, YTLC reserves the right to cancel, terminate or suspend this Welcome Back Campaign at any time before or during the Campaign Period with notice but without any liability or compensation whatsoever.

Last updated: 25th August 2020

1. The Campaign 
1.1 The Survey To Win Campaign (“Campaign”) is a campaign organised by YTL Communications Sdn Bhd in collaboration with YTL Foundation (collectively “YTL”) under the Learn From Home Programme Initiative. Participants (defined in Clause 2 herein) may participate in the Campaign in accordance with the provisions stated in the Campaign Mechanism in Clause 6 herein and shall be governed by these Survey To Win Campaign Terms and Conditions (hereinafter referred to as the “Campaign Terms”).
1.2 There shall be no fees or charges imposed on Participants’ participation in this Campaign.
2. Eligibility
2.1 This Campaign is open to the subscribers who are Students under the Yes Online Prepaid SIM Card for Institutions of Higher Learning Learn From Home Programme only.
2.2 For clarity, the word Students referred to in this Clause 2 shall have the same meaning ascribed to in the Institute of Higher Learning Learn From Home Programme Terms and Conditions available @ www.yes.my/tnc (“Participants”).
3. Campaign Terms Acceptance
3.1 Each Participant is required to click on the tick box in the Questionnaire Form to accept the Campaign Terms before such Participant can complete and submit the Questionnaire Form to YTL.
3.2 By the Participants’ participation in the Campaign, he/she confirms to have read and understood, and agrees to be bound by, these Campaign Terms.
4. Campaign Period. 
This Campaign commences on 25th August, 2020, 5 p.m. (“Commencement Date”) and ends on 30th September, 2020, 11.59 p.m. (“Campaign Period”).
5. Campaign Entry Procedure
Subject to the Campaign Mechanism in Clause 6 herein, Participants may participate in this Campaign by clicking on the Campaign Link.
6. Campaign Mechanism
Campaign Mechanism 6.1 The Campaign Mechanism is as follows:
6.1.1 Participants intending to participate in the Campaign are required to click on the Google link sent by YTL to them by way of e-mail (“Campaign Link”).
6.1.2 Once the Participants click on the Campaign Link, Participants will be directed to the Google form (“Questionnaire Form”).
6.1.3 Thereafter, the Participants are required to:-
(a) click on the tick box to accept the Campaign Terms;
(b) complete the Participant’s relevant personal information in the required fields;
(c) answer all the questions;
(d) complete the slogan in the most creative manner; and
(e) submit the completed Questionnaire Form by clicking on the tab “Submit”.
6.1.4 Participants may submit multiple Questionnaire Forms to YTL however a Participant is entitled to win (1) Campaign Prize only.
7. Winners Selection Process
7.1 At the end of the Campaign, three (3) winners who have satisfied the selection criteria in Clause 7.2 herein will be declared as the Campaign winners (“Winners”).
7.2 The Winners selection criteria are as follows:
(a) Participants must have answered all the questions in the Questionnaire Form; and
(b) Completed the slogan in the most creative manner.
8. Campaign Prizes
8.1 The Winners will each receive one (1) unit of Honda Beat 110 motorcycle, 110 cc engine, worth Ringgit Malaysia Five Thousand Six Hundred (RM 5,600) only (“Campaign Prizes”). 8.2 The Winners shall not be entitled to redeem the Campaign Prizes in any other form or manner other than those prescribed in these Campaign Terms.
8.3 All Campaign Prizes are accepted entirely at the Winners’ risk. The Campaign Prizes are awarded by YTL and/or sponsors without any warranty of any kind, whether express or implied.
8.4 It is the duty and responsibility of the Winners to comply with the relevant legislations in Malaysia in relation to the Campaign Prize, including to obtain the relevant road tax and insurance and license on the use of the Campaign Prizes. YTL will not be responsible in the event of any non-compliance or breach by the Winners in their use of the Campaign Prizes.
8.5 Winners shall collect the Campaign Prizes within four (4) weeks from the Winners Announcement Date at the collection venue notified by YTL, failing which Winners will not be entitled to the Campaign Prizes.
9. Announcement of Winners
9.1 Subject to Clause 13 of these Campaign Terms, announcement of Campaign Winners will be within four (4) weeks from the Campaign end date which is on 30th September 2020 (“Winners Announcement Date”).
9.2 The announcement of Winners will be done via phone calls or such other mode or manner as decided by YTL at its sole and absolute discretion.
10. Exclusions
The Campaign Prizes are accepted entirely at the risk of the Winners. Any and all prize-related expenses, including tax liabilities (if any) in relation to this Campaign, Campaign Prize and/or use or enjoyment of the same, shall be the sole responsibility of the Winners. YTL shall not be held liable for (i) any delay in performing or partial/total failure to perform any of its obligations to the Winners under this Campaign if such delay or failure is caused by circumstances beyond the reasonable control of YTL, its affiliates, authorized dealers/distributors, agents or suppliers, including without limitation delays, changes, disruptions, cancellations, diversions or substitutions howsoever caused including without limitation as a result of war, terrorist action or threatened terrorist action, strikes, hostilities, civil commotions, accidents, fire, flood or natural catastrophes or (ii) from any loss, damage to property, injury, or death resulting from or related to the Participants’ participation or inability to participate in this Campaign, or the use, misuse or inability to use the Campaign Prizes or any part thereof.
11. Laws
Acceptance of the Campaign Prizes constitutes the Winners unconditional agreement and permission to YTL and its agencies to use the Winners’ names, video footages, voices, photographs and/or likeness for purposes of advertising, editorial, promotional, marketing, trade and/or other purposes without further compensation and notice, unless prohibited by law. YTL reserves the right to such forms of publicity and publication.
12. Laws
This Campaign shall in all respect be governed by the laws of Malaysia. By entering into this Campaign, the Participants agree to submit to the jurisdiction of the courts in Malaysia.
13. Modifications
YTL reserves the right to add, delete, vary or amend the Campaign Terms herein or change or modify any aspect of this Campaign, in whole or in part at any time and from time to time, at its sole discretion without notice and without liability to the Participants or any other party. Without prejudice to the aforesaid, YTL reserves the right to cancel, terminate or suspend this Campaign at any time before or during the Campaign Period with due notice but without any liability or compensation whatsoever. In the event of such cancellation, termination or suspension of this Campaign, YTL may at its sole and absolute discretion choose not to award the Campaign Prizes or choose not to select any winner.
14. Disruption of Campaign
Without prejudice to Clause 13 above, if for any reason whatsoever this Campaign is not capable of running as planned or is disrupted for reasons due to and including without limitation network failure, infection by computer virus, bugs, tampering, unauthorized intervention, fraud, technical failures or any other causes beyond the control of YTL or any party responsible for the running of any aspect of this Campaign which corrupts or affects the administration or proper conduct of this Campaign, YTL reserves all rights in Clause 13 above and further reserves the right at its sole and absolute discretion to disqualify any individual or party who tampers or cheat with the processes of this Campaign and/or its mechanics and YTL may take any action (including legal action) against such individual or party. YTL shall not accept any responsibility for entries not received for whatever reason. YTL shall not be responsible for technical errors in telecommunications networks, internet access or otherwise preventing entry to this Campaign.
15. Disclosure Rights
By entering into this Campaign, the Participants hereby grant to YTL express permission as well as a non-exclusive, royalty-free, worldwide license to publish, print, reproduce, disseminate or share their respective entry, likeness and identity (excluding any sensitive personal information as defined by the Personal Data Protection Act 2010) for editorial, advertising, promotional, marketing or other purposes, without further compensation, for an unlimited period of time, in any of YTL’s publications, in any form or any media, whether for public consumption or otherwise, unless prohibited by law.
16. Disqualification and/or Rejection of Entries
YTL reserves the right to disqualify any or all the Participants or Winners at its sole and absolute discretion on grounds of non-compliance with any of the Campaign Terms. For the avoidance of doubt, the foregoing is not meant to limit or curtail the rights of YTL, who may also reject an entry without assigning any reasons whatsoever. The Participants accept that YTL’s decision to disqualify and/or reject Participants or Winners shall be final and conclusive without any right to appeal. In the event of disqualification after the Campaign Prizes, YTL reserves the right to demand for the return of the Campaign Prize or payment of its value from such ineligible or disqualified winners.
17. Judging Criteria and Judging Process
YTL reserves the sole and absolute discretion to determine the Winners. The judges’ decision shall be final and conclusive and no appeals or disputes will be entertained. Subject to YTL’s rights to replace any of the winners in accordance with these Campaign Terms, the Winners’ names once announced shall be deemed as final and binding.
18. General Indemnification
Participants shall indemnify YTL against any and all demands, claims, costs, expenses, damages, liability or injury (whether physical in nature or against the reputation of any party) incurred by YTL, arising out of or relating to the Participants’ participation in this Campaign and/or Participants’ acceptance, use or misuse of prizes, including but not limited to any of the Participants’ acts, omissions, statements, publications whatsoever as may be in breach of any law or legal rights, as the case may be.
19. Third Party’s Rights and Indemnification
Any delay, waiver, non-enforcement, modification, amendment, withdrawal or substitution of any term or condition contained herein shall not affect the operation of the other terms or conditions so affected by such a waiver, non-enforcement, modification, amendment, withdrawal or substitution and which shall remain in full force and effect.
20. Survivability of Terms
Any delay, waiver, non-enforcement, modification, amendment, withdrawal or substitution of any term or condition contained herein shall not affect the operation of the other terms or conditions so affected by such a waiver, non-enforcement, modification, amendment, withdrawal or substitution and which shall remain in full force and effect.
21. Personal Data
By participating in the Campaign, each Participant agrees and consents to the processing of Personal Data by YTL and/or its service providers for the purpose of the Campaign in accordance with these Campaign Terms. For the avoidance of doubt, the word “Personal Data” and “processing” as used in this Clause 21 shall have the same meaning ascribed to in the Malaysian Personal Data Protection Act 2010.
22. Non-Compliance
Failure to comply with these Campaign Terms shall result in disqualification of the relevant Participants and Winners.
23. Conflict in Language
In the event of any conflict between the English and Bahasa Malaysia versions of these Campaign Terms, the English version shall prevail to the extent of any such inconsistencies.

Archive

Last updated: 28th June 2021

1. The Programme.The YES Online Prepaid SIM Card for Institutions of Higher Learning Learn From Home Programme (“IHL LFH Programme”) is a time-limited programme launched by YTL Communications Sdn Bhd (“YTLC”) in collaboration with YTL Foundation and FrogAsia Sdn Bhd (collectively “YTL”).
2. Eligibility. The IHL LFH Programme is open to all Personnel and Students from selected participating Institution of Higher Learning (“Eligible Subscribers”) to enable them learn through digital platforms during the period of Movement Control Order. Please refer to YTL Foundation website for further information on the list of participating Institution of Higher Learning under this Programme.
3. Applicable Terms & Conditions.
3.1 Subject only to the variations as expressly set out herein (“IHL LFH Programme T&Cs”), all other terms and conditions incorporated in the Prepaid Service Terms & Conditions, Yes 4G LTE Prepaid Plan Terms & Conditions, Prepaid Data Add-On Terms & Conditions, Yes Reload Terms and Conditions, Buy 1 Free 1 Data Add-On Promotion Terms and Conditions and Konfem Unlimited SD EPIK, Konfem Unlimited HD EPIK and Konfem Turbo Prepaid LTE Data add-on Promotion Terms and Conditions (available at www.yes.my/tnc.) shall remain and be applicable to the IHL LFH Programme (hereinafter shall be collectively referred to as the “Prepaid Terms and Conditions”). In the event of any inconsistency between the IHL LFH Programme T&Cs and the Prepaid Terms and Conditions, the IHL LFH Programme T&Cs shall prevail to the extent of any such inconsistency.

3.2 All capitalised words and expressions herein shall, unless otherwise provided, bear the same meaning as provided in the Prepaid Terms and Conditions:
Institution of Higher Learning” means the selected participating higher educational institution having the status of a University or University College respectively and regulated by the Universities and Universities Colleges Act 1971 (Act 30)
Personnel” refers to those individuals, employed or engaged by such Institution of Higher Learning under a contract of service or contract for service, who teaches, coaches and/or trains the Students in the field of education including professors, associate professors, lecturers, coaches and mentors, and having a valid ID Card.
Students” refers to all existing students (including New Intake Students) registered with such Institution of Higher Learning and having a valid ID Card.
New Intake Students” in relation to an academic year refers to all newly join students registered with such Institution of Higher Learning for that academic year and having a valid ID Card.
ID Card” refers to the identity card issued by the respective Institution of Higher Learning to their Personnel and Students.
4. Programme Period.
The IHL LFH Programme will commence on 2nd May 2020, 06:00a.m. and continue until 31 August 2021, 11:59p.m. (“IHL LFH Programme Period”).
5. The IHL Programme Bundle.
The IHL LFH Programme bundle consist of:-
a. FREE One (1) YES Prepaid SIM Card with YES Mobile Number; and
b. FREE 40GB LTE Data with an Account Validity Period of sixty (60) days from the date of service activation.
(All items listed in Clauses 5(a) and 5(b) above shall collectively be referred to as the “IHL LFH Programme Bundle”).
6. Criteria For Redemption.
a. Eligible Subscribers must have the following valid identification documents:-
(i) for Malaysian citizens or permanent residents – MyKad (or MyPR or MyTentera, as applicable) and for foreigners, International Passport; and
(ii) ID Card.

b. Each Eligible Subscriber is entitled to register for one (1) IHL LFH Programme Bundle only subject always that the Eligible Subscriber does not have, in aggregate, more than five (5) prepaid accounts with YES.

c. For On-line Application
(i). To apply for the IHL LFH Programme Bundle, a URL link will be provided to the Eligible Subscriber by the respective Institution of Higher Learning (“URL Link”). The Eligible Subscriber must register his/her interest via the URL Link and provide the required information in the online form therein. The Eligible Subscriber is also required to validate his/her email address as part of the registration of interest process.

(ii). If the Eligible Subscriber meets all the application criteria, YTLC will notify the Eligible Subscriber and the YES Prepaid SIM Card will be delivered via courier (“Delivery Agent”) to the Eligible Subscriber’s delivery address as stated in the online form. The Delivery Agent will verify the information provided by the Eligible Subscriber in Clause 6.c.(i) above against the Eligible Subscriber’s original identification documents referred to in Clause 6(a) above upon delivery of the YES Prepaid SIM Card. The Eligible Subscriber is required to have his/her original identification documents ready for the verification by the Delivery Agent. While waiting for the delivery of the YES Prepaid SIM, Eligible Subscribers are encouraged to download MyYes4G App at https://play.google.com/store/apps/details?id=my.yes.yes4g and visit http://ytlfoundation.org/learnfromhomeuni for more information about the IHL LFH Programme.

(iii). For clarity, in the event YTLC’s attempt to contact the Eligible Subscriber or to deliver the YES Prepaid SIM Card is unsuccessful, then YTLC will deem that such Eligible Subscriber is not interested to continue with the IHL LFH Programme Bundle and such Eligible Subscriber will not be entitled to re-register his/her interest.

(iv). Once the Eligible Subscriber has received the YES Prepaid SIM Card, the Eligible Subscriber must activate the YES Prepaid SIM Card via the YES self-care portal at https://www.yes.my/act by selecting “Activate the SIM card that I have applied online” option and enter the Eligible Subscriber’s Order Number and his/her selected YES Mobile Number.

d. For New Intake Students
(i) If a New Intake Student has received a YES Prepaid SIM card from his/her Institution of Higher Learning during orientation, the following provisions shall apply:

(ii) the New Intake Student will need to activate his/her YES Prepaid SIM card via https://www.yes.my/act by selecting “Register and activate my Learn from Home SIM Card” option and enter the 19 digits Prepaid SIM Serial Number. The New Intake Student must provide all the required information in the online registration form therein. The Eligible Subscriber is also required to validate his/her email address as part of the registration process.

(iii) After the registration has been completed (including verification of the information provided by the New Student Intake), the New Intake Student can start using the Service.

e. YTL reserves the right to cancel the YES Prepaid SIM Card in the event any Eligible Subscriber fails to activate the YES Prepaid SIM Card within a period of sixty (60) days from the date of delivery/receive thereof to the Eligible Subscribers.

f. YTL reserves the right to reject any application without assigning any reason.

g. Once the Eligible Subscriber has received the YES Prepaid SIM Card, the Eligible Subscriber must activate the YES Prepaid SIM Card via the YES self-care portal at https://www.yes.my/act by selecting “Activate the SIM card that I have applied online” option and enter the Eligible Subscriber’s Order Number and his/her selected YES Mobile Number.
7. Limitation of Liability.
YTL shall not be liable for any loss or damage (including without limitation loss of use, loss of income, profits or goodwill, direct or indirect, incidental, consequential, exemplary, punitive or special damages of any party including third parties) howsoever arising whether in contract, tort, negligence or otherwise, in connection with the IHL LFH Programme.
8. Laws.
The IHL LFH Programme shall in all respects be governed by the laws of Malaysia.
9. Modifications.
YTLC reserves the right to, at any time, add to, delete, vary or amend the terms and conditions herein or change or modify any aspect of the IHL LFH Programme, in whole or in part at any time and from time to time and at its sole discretion without notice and without liability to the Eligible Subscribers or any other party. Without prejudice to the aforesaid, YTLC reserves the right to cancel, terminate or suspend the IHL LFH Programme at any time before or during the IHL LFH Programme Period with notice but without any liability or compensation whatsoever.
10. Conflict in Language.
In the event of any conflict between the English and Bahasa Malaysia versions of the IHL LFH Programme T&Cs, the English version shall prevail to the extent of any such inconsistencies.

Dikemaskini pada : 28hb Jun 2021

1. Program Ini. Program Pendidikan Atas Talian Prabayar SIM YES untuk Institusi Pelajaran Tinggi bagi Tujuan Pembelajaran dari Rumah (“Program IHL LFH”) adalah suatu program untuk tempoh masa tertentu yang dilancarkan oleh YTL Communications Sdn Bhd (“YTLC”) dengan kolaborasi bersama YTL Foundation dan FrogAsia Sdn Bhd (dirujuk secara kolektif sebagai “YTL”).
2. Kelayakan. Program IHL LFH ini adalah terbuka kepada semua Kakitangan dan Pelajar-pelajar dari Institusi Pelajaran Tinggi terpilih yang mengambil bahagian (“Pelanggan Yang Layak”) untuk membolehkan mereka belajar melalui platform-platform digital di dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Sila rujuk ke laman web YTL Foundation di http://ytlfoundation.org/learnfromhomeuni untuk sebarang maklumat lanjut berkenaan dengan senarai Institusi Pelajaran Tinggi terpilih yang mengambil bahagian di dalam Program ini.
3. Terma & Syarat Berkenaan.
3.1 Tertakluk hanya kepada variasi nyata yang terkandung di sini (“Terma & Syarat Program IHL LFH”), semua terma dan syarat lain yang termaktub di dalam Terma & Syarat Perkhidmatan Pra bayar, Terma & Syarat Pelan Prabayar Yes 4G LTE, Terma & Syarat Tambahan Data Prabayar, Terma & Syarat Tambah Nilai Yes, Terma & Syarat Promosi Beli 1 Percuma 1 Tambahan Data LTE dan Konfem Unlimited SD EPIK, Konfem Unlimited HD EPIK dan Konfem Turbo Terma dan Syarat Promosi Tambahan Data LTE (boleh didapati di www.yes.my/tnc) akan kekal dan terpakai untuk Program IHL LFH (selepas ini disebut secara kolektif sebagai “Terma dan Syarat Pra bayar”). Sekiranya terdapat sebarang ketidakseragaman di antara Terma & Syarat Program IHL LFH dan Terma dan Syarat Prabayar maka Terma & Syarat Program IHL LFH ini akan mengatasi berkenaan dengan ketidakseragaman sedemikian.

3.2 Perkataan di dalam huruf besar dan ungkapan yang tidak ditakrifkan di sini, melainkan jika diperuntukkan selainnya, hendaklah mempunyai maksud yang sama seperti yang termaktub dalam Terma dan Syarat Prabayar.
Institusi Pelajaran Tinggi” bermaksud institusi pelajaran tinggi terpilih yang mengamil bahagian dan mempunyai status Universiti atau Kolej Universiti dan dikawalselia di bawah Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 (Akta 30).
Kakitangan” ” merujuk kepada individu, yang diambil bekerja atau dilantik oleh Institusi Pelajaran Tinggi sedemikian di bawah suatu kontrak perkhidmatan atau kontrak untuk perkhidmatan, yang mengajar, membimbing dan /atau melatih Pelajar-pelajar dalam bidang pendidikan termasuk profesor, profesor bersekutu, pensyarah, jurulatih dan mentor, dan mempunyai Kad ID yang sah.
Pelajar-pelajar” merujuk kepada semua pelajar-pelajar (termasuk Pelajar Pengambilan Baru) yang berdaftar dengan Institusi Pelajaran Tinggi sedemikian dan mempunyai Kad ID yang sah.
Kad ID” merujuk kepada kad identiti yang dikeluarkan oleh Institusi Pelajaran Tinggi sedemikian kepada Kakitangan dan Pelajar-pelajarnya.
Pelajar Pengambilan Baru” pada tahun akademik tertentu merujuk kepada semua pelajar yang bakal berdaftar dengan Institusi Pengajian Tinggi bagi tahun akademik tersebut dan masing-masing mempunyai Kad ID yang sah
4. Tempoh Program.
Program IHL LFH ini akan bermula pada 2 Mei 2020, 06:00 pagi dan akan berterusan sehingga 31 Ogos 2021, 11:59 malam (“Tempoh Program IHL LFH”).
5. Program IHL LFH Bundel.
Program IHL LFH Bundel ini terdiri daripada:-
a. Satu (1) YES Kad SIM Prabayar PERCUMA dengan Nombor Telefon Mudah Alih YES; dan
b. Data LTE 40GB PERCUMA dengan Tempoh Sah Akaun selama enam puluh (60) hari dari tarikh pengaktifan perkhidmatan.
(Perkara-perkara yang disenaraikan dalam Klausa-klausa 5(a) dan 5(b) di atas hendaklah dirujuk secara kolektif sebagai (“Program IHL LFH Bundel”.)
6. Kriteria Berkenaan Penebusan.
a. Pelanggan Yang Layak hendaklah mempunyai dokumen pengenalan sah yang berikut:
(i) berkenaan dengan warganegara atau penduduk tetap Malaysia – MyKad (atau MyPR atau MyTentera yang mana berkenaan) dan warga asing, Pasport Antarabangsa; dan
(ii) Kad ID
Yang sah

b. Setiap Pelanggan Yang Layak berhak mendaftarkan satu (1) Program IHL LFH Bundel dengan syarat bahawa suatu Pelanggan Yang Layak tidak boleh mempunyai, secara agregat, lebih daripada lima (5) akaun prabayar dengan YES.

c. Untuk Permohonan Atas Talian
(i) Untuk memohon Program IHL LFH Bundel, satu pautan URL akan diberikan kepada setiap Pelanggan Yang Layak oleh Institusi Pelajaran Tinggi sedemikian (“Pautan URL”). Pelanggan Yang Layak hendaklah mendaftar keinginanya melalui Pautan URL dan memberikan maklumat yang diperlukan di dalam borang dalam talian. Pelanggan Yang Layak juga dikehendaki untuk mengesahkan alamat e-melnya sebagai sebahagian daripada pendaftaran keinginannya.

(ii). Sekiranya Pelanggan Yang Layak memenuhi semua kriteria permohonan, YTLC akan memaklumkan Pelanggan Yang Layak tersebut dan Kad SIM Prabayar YES akan dihantar melalui kurier (“ Agen Penghantaran”) kepada Pelanggan Yang Layak ke alamat yang dinyatakan di dalam borang atas talian. Agen Penghantaran akan mengesahkan maklumat yang diberikan oleh Pelanggan Yang Layak menurut Klausa 6.c.(i) terhadap dokumen asal yang dirujuk di dalam Klausa 6(a) di atas pada masa penghantaran Kad SIM Prabayar YES. Pelanggan Yang Layak dikehendaki bersedia dengan dokumen-dokumen pengenalan asal bagi tujuan pengesahan oleh Agen Penghantaran. Sementara menanti penghantaran SIM Prabayar YES, Pelanggan Yang Layak adalah digalakkan untuk memuat-turun MyYes4G App melalui https://play.google.com/store/apps/details?id=my.yes.yes4g dan melayari http://ytlfoundation.org/learnfromhomeuni untuk mendapatkan maklumat lanjut berkenaan dengan Program IHL LFH.

(iii). Untuk penjelasan, sekiranya percubaan YTLC untuk menghubungi Pelanggan Yang Layak atau penyampaian Program IHL LFH Bundel tidak berjaya, maka YTLC akan menganggap bahawa Pelanggan Yang Layak tersebut tidak berminat untuk meneruskan langganan dan Pelanggan Yang Layak tersebut tidak berhak untuk mendaftar semula keinginannya.

(iv). Setelah Pelanggan Yang Layak menerima Kad SIM Prabayar YES, Pelanggan Yang Layak hendaklah mengaktifkan Kad SIM Prabayar YES melalui portal YES di https://www.yes.my/act dengan memilih pilihan “Aktifkan kad SIM yang saya telah memohon secara atas talian”, masukkan Nombor Langganan Pelanggan Yang Layak dan Nombor Mudahalih YES yang dipilih

d. Untuk Pelajar Pengambilan Baru
(i) Jika Pelajar Pengambilan Baru telah menerima Prabayar SIM YES dari Institusi Pengajian Tinggi semasa orientasi, peruntukan berikut akan terpakai:-

(ii) Pelajar Pengambilan Baru perlu mengaktifkan Prabayar SIM YES melalui https://www.yes.my/act dengan memilih pilihan “Aktifkan kad SIM yang telah saya terima secara fizika” dengan memasukkan Nombor Siri SIM Prabayar 19 digit. Pelajar Pengambilan Baru harus memberikan semua maklumat yang perlu dinyatakan dalam borang dalam talian tersebut. Pelanggan yang Layak juga perlu mengesahkan alamat e-melnya sebagai sebahagian daripada proses pendaftaran.

(iii) Setelah selesainya pendaftaran (termasuk pengesahan maklumat yang diberikan oleh Pelajar Pengambilan Baru), Pelajar Pengambilan Baru boleh mula menggunakan Perkhidmatan.

e. YTL berhak membatalkan Kad SIM Prabayar YES sekiranya mana-mana Pelanggan Yang Layak gagal untuk mengaktifkan Kad SIM Prabayar YES dalam tempoh enam puluh (60) hari dari tarikh penghantaran kepada Pelanggan Yang Layak.

f. YTL berhak untuk menolak sebarang permohonan tanpa memberi apa-apa sebab.

g. Setelah Pelanggan Yang Layak menerima Kad SIM Prabayar YES, Pelanggan Yang Layak mesti mengaktifkan Kad SIM Prabayar YES melalui portal YES di https://www.yes.my/act dengan memilih pilihan “Aktifkan kad SIM yang saya telah memohon secara atas talian”, masukkan Nombor Langganan Pelanggan Yang Layak dan Nombor Mudahalih YES yang dipilih olehnya
7. Batasan Liabiliti.
YTL tidak akan mempunyai liabiliti terhadap apa-apa kehilangan atau gantirugi (termasuk tetapi tanpa batasan berkenaan dengan kehilangan penggunaan, kehilangan pendapatan, keuntungan atau nama baik (goodwill), samada secara langsung atau tidak langsung, kerosakan sampingan, berbangkit, kerosakan teladan (exemplary damages), punitif atau khas mana-mana pihak termasuk pihak ketiga) walau apa pun yang timbul sama ada dalam kontrak, tort, kecuaian atau sebaliknya, berkaitan dengan Program IHL LFH.
8. Undang-undang.
Program IHL LFH ini hendaklah dalam semua aspek ditadbir oleh undang-undang Malaysia.
9. Pengubahsuaian.
YTL mempunyai hak, pada bila-bila masa, untuk menambah, memadam, mengubah atau meminda terma dan syarat di sini atau menukar atau mengubah mana-mana aspek Program IHL LFH, samada secara keseluruhan atau sebahagian darinya pada bila-bila masa berdasarkan kepada budi bicara mutlaknya tanpa notis dan tanpa liabiliti kepada Pelanggan Yang Layak atau mana-mana pihak lain. Tanpa prajudis berkenaan dengan perkara yang disebut terdahulu, YTLC juga mempunyai hak untuk membatalkan, menamatkan atau menggantung Program IHL LFH pada bila-bila masa sebelum atau semasa Tempoh Program IHL LFH dengan notis tetapi tanpa apa-apa liabiliti atau pampasan.
10. Percanggahan Bahasa.
Sekiranya terdapat sebarang percanggahan di antara versi Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia Terma & Syarat Program IHL LFH ini, versi Bahasa Inggeris akan digunapakai.

Last updated: 14 April 2020

1. The Initiative.The Learn From Home Free Phone Initiative (“Learn From Home Free Phone Initiative”) is a time-limited initiative launched by YTL Communications Sdn Bhd (“YTLC”) in collaboration with YTL Foundation and FrogAsia Sdn Bhd (collectively, “YTL”) to provide free smartphones with data plan to selected low income (B40) families to enable their children to learn through digital platforms.
2. Eligibility.
2.1 For this Learn From Home Free Phone Initiative, all Malaysians with a valid MyKad (or MyPR or MyTentera, as applicable) (“Nominators”) are encouraged to assist primary and secondary school students from low income (B40) households with no smartphone or smart devices and access to the internet at home by nominating such households to qualify for the Learn From Home Free Phone Initiative Bundle (as defined below).
2.2 Nominations by the Nominators must meet the following eligibility criteria:-
(a) parents must be registered to receive financial aid from the Government of Malaysia under the Bantuan Sara Hidup 2020 (BSH 2020); and
(b) has a child or children studying in a government or government-aided school.
(Parents meeting the eligibility criteria in Clauses 2.2 (a) – (b) above shall hereinafter be referred to as “Eligible Subscribers”).
3. Applicable Terms & Conditions:
3.1 Subject only to the variations as expressly set out in these Learn From Home Free Phone Initiative terms and conditions (“ Learn From Home Free Phone Initiative T&Cs”), all other terms and conditions incorporated in the Prepaid Service Terms & Conditions, Yes 4G LTE Prepaid Plan Terms & Conditions, Prepaid Data Add-On Terms & Conditions, Yes Reload Terms and Conditons, Buy 1 Free 1 Data Add-On Promotion Terms and Conditions and Konfem Unlimited SD EPIK, Konfem Unlimited HD EPIK and Konfem Turbo Prepaid LTE Data add-on Promotion Terms and Conditions (available at www.yes.my/tnc) shall remain and be applicable to the Learn From Home Free Phone Initiative (hereinafter shall be collectively referred to as the “Prepaid Terms and Conditions”). In the event of any inconsistency between the Learn From Home Free Phone Initiative T&Cs and the Prepaid Terms and Conditions, the Learn From Home Free Phone Initiative T&Cs shall prevail to the extent of any such inconsistency. Words in capital not defined herein shall have the same meaning ascribed to in the Prepaid Terms and Conditions.
3.2 All capitalised words and expressions herein shall, unless otherwise provided, bear the same meaning as provided in the Prepaid Terms and Conditions.
Off-Net Voice Calls” means the provisioning of voice calls services which originates from YTLC’s network and is terminated to a MSISDN that resides with a different network provider in Malaysia.
Off-Net SMS” means the provisioning of SMS which originates from YTLC’s network and is terminated to a MSISDN that resides with a different network provider in Malaysia.
On-Net Services” means the provisioning of voice calls and SMS which originates and is terminated to MSISDNs of YTLC’s network.
Service Cycle” in relation to each successful Eligible Subscriber means the period of thirty (30) calendar days for each Service Cycle commencing on the date the Learn From Home Free Phone Initiative Bundle is couriered to the said successful Eligible Subscriber. For clarity, if the Learn From Home Free Phone Initiative Bundle is couriered on 10 May 2020, the Service Cycle is from the period of 10 May 2020 through 08 June 2020.
4. Initiative Period. The Learn From Home Free Phone Initiative will commence on 09 April 2020, 12:00:00 a.m. and continue until terminated by YTL (“Learn From Home Free Phone Initiative Period”).
5. Learn From Home Free Phone Initiative Bundle.
5.1 The Learn From Home Free Phone Initiative Bundle consists of:-
(a) One (1) YES Prepaid SIM Card with YES Mobile Number;
(b) One (1) unit of YES Altitude Smartphone or such other smartphone as may be determined by YTLC at its sole discretion (”Device”);
(c) A Prepaid Service plan with the following service offerings:-
    (i)a total of 120GB data with 10GB data allocated for each Service Cycle (“Data Allocation”) for twelve (12) Service Cycles, subject to review by YTLC at the end of sixth (6th) Service Cycle. Each Data Allocation shall be valid for use during the relevant Service Cycle. Any unutilised Data Allocation from the preceding Service Cycle will be forfeited and will not be transferred to the succeeding Service Cycle;
    (ii) a total of 720 minutes of Off-Net Voice Calls with sixty (60) minutes allocated for each Service Cycle (“Off-Net Voice Call Allocation”) for a period of twelve (12) Service Cycles. Each Off-Net Voice Call Allocation shall be valid for use during the relevant Service Cycle. Any unutilised Off-Net Voice Call Allocation minutes from the preceding Service Cycle will be forfeited and will not be transferred to the succeeding Service Cycle; and
    (iii) free unlimited On-Net Services.
(All items listed in Clauses 5.1 (a) – (c) shall be collectively referred to as “Learn From Home Free Phone Initiative Bundle”).
5.2 Prepaid Data Add-On and YES Credits may be purchased if required. Charges will be imposed for all Off-Net SMS. Please refer to the Prepaid Terms and Conditions for further details on Off-Net SMS charges.
5.3 The Prepaid Service plan referred to in Clause 5.1 (c) above may, at YTL’s sole discretion, be extended for a further period to be determined by YTL at the end of the first twelve (12) Service Cycles, subject to the same terms and conditions contained herein.
6. Application Process and Selection.
6.1   Step 1: Nomination by Nominator
Nominator completes and submits a nomination form available online at https://ytlfoundation.org/learn for each nomination by providing all the required information (“Nomination”). A Nominator may submit more than one (1) Nomination.
6.2   Step 2: Determination by YTL
YTL will review and assess each Nomination and determine at its sole and absolute discretion which Nominations are successful.
6.3   Step 3: Notification on Successful Nomination
If a Nomination is approved by YTL, both the successful Eligible Subscriber and the Nominator who submitted the Nomination will each receive a notification by way of e-mail with a link for the successful Eligible Subscriber to apply for the Learn From Home Free Phone Initiative Bundle. .
6.4   Step 4: Registration Application by successful Eligible Subscriber
Upon receipt of the e-mail notification in Clause 6.3 above, the successful Eligible Subscriber will be required to provide complete information in the required fields available in the registration application form and upload (1) his/her valid MyKad (or MyPR or MyTentera, as applicable), (2) letter issued by the Malaysian government confirming that the successful Eligible Subscriber is registered to receive financial aid under the BSH 2020 or any other valid documents to prove the B40 status, (3) upload the successful Eligible Subscriber’s child’s valid MyKad (or if the child is less than twelve (12) years old and/or does not yet have a MyKad, the child must have a valid MyKid), and (4) upload a Selfie of the Eligible Subscriber holding his/her valid MyKad (or MyPR or MyTentera, as applicable) within 7 days of the e-mail notification failing which the Eligible Subscriber is deemed to be not interested to participate in the Learn From Home Free Phone Initiative Bundle.
Based on the information and documents provided by the successful Eligible Subscriber, YTLC will contact the successful Eligible Subscriber to verify the information provided by the successful Eligible Subscriber. The successful Eligible Subscriber is required to have his/her:-

  (a) original MyKad (or MyPR or MyTentera, as applicable);
  (b) Bantuan Sara Hidup (BSH) 2020 letter from the government or any valid documents to prove the B40 status; and
  (c) his/her child’s original MyKad (or MyKid) ready for the verification.

If the information in the MyKad (or MyPR or MyTentera, as applicable) originally submitted is different from those information provided by the Eligible Subscriber in Clause 6.4 herein, YTLC will verify the information captured in the original MyKad (or MyPR or MyTentera, as applicable) to determine the Eligible Subscriber’s eligibility before completing the subscription of the Learn From Home Free Phone Initiative Bundle.
7. Delivery and Activation
7.1 Upon successful verification as stated in Clause 6.4 herein, the Learn From Home Free Phone Initiative Bundle will be delivered via courier to the successful Eligible Subscriber’s delivery address as stated in the registration form.
7.2 Once the successful Eligible Subscriber receives the Learn From Home Free Phone Initiative Bundle, the successful Eligible Subscriber must use the pre-installed MyYes4G App and follow the instructions given to verify that they have received the Learn From Home Free Phone Initiative Bundle.
7.3 Each successful Eligible Subscriber is responsible to update the MyYes4G App from https://play.google.com/store/apps/details?id=my.yes.yes4g to manage his/her Service account.
7.4 For clarity, in the event YTLC is unable to verify the information and documents provided by the Eligible Subscriber for whatever reason, YTLC will cancel the application and such Eligible Subscriber will not be entitled to re-register.
7.5 Each Learn From Home Free Phone Initiative Bundle is for the benefit of the household of the registered Eligible Subscriber and is non-transferable.
8. Termination. In the event YTLC terminates the subscription of the Prepaid Service plan under the Learn From Home Free Phone Initiative of an Eligible Subscriber as a result of any event mentioned in Clause 9 of the Prepaid Service Terms & Conditions and/or as a result of breach of these Learn From Home Free Phone Initiative T&Cs, in addition to the effect on termination as more specifically stated in Clause 10 of the Prepaid Service Terms & Conditions, the Eligible Subscriber shall at his/her own cost, return the Device, and all accessories related thereto, to YTLC within a period of seven (7) days from the date of written notification to the Eligible Subscriber of such breach. In addition, YTLC shall be entitled to claim for damages, expense and costs suffered or incurred by it as a result of any damage to or loss of the Device and/or accessories.
9. Right to Reject. Notwithstanding any other provisions in this Learn From Home Free Phone Initiative T&Cs, YTLC reserves the right to reject any application under this Learn From Home Free Phone Initiative Bundle without assigning any reason whatsoever.
10. Device Warranty. If a Device arrives in the state of “Dead On Arrival” (ie. it is broken or defective through no fault of the registered Eligible Subscriber or any member of his/her household), YTL will (subject to verification), at its discretion, replace such broken or defective Device. Save as expressly provided herein, YTL does not provide any other warranty in respect of the Device and the terms and conditions of the Limited Warranty for Products and Devices found at www.yes.my/tnc shall not apply.
11. Exclusion of liability for use of Devices. YTLC, YTL Foundation and FrogAsia Sdn Bhd shall not be liable to any of the successful Eligible Subscriber or any person(s) claiming through the successful Eligible Subscriber for any loss, damages or injury arising from the use or inability to use the Device.
12. Limitation of Liability.YTLC, YTL Foundation and FrogAsia Sdn Bhd shall not be liable for any loss or damage (including without limitation loss of use, loss of income, profits or goodwill, direct or indirect, incidental, consequential, exemplary, punitive or special damages of any party including third parties) howsoever arising whether in contract, tort, negligence or otherwise, in connection with the Learn From Home Free Phone Initiative Bundle.
13. Laws. The Learn From Home Free Phone Initiative Bundle shall in all respects be governed by the laws of Malaysia.
14. Modifications. YTLC reserves the right to, at any time, add to, delete, vary or amend the terms and conditions herein or change or modify any aspect of the Learn From Home Free Phone Initiave, in whole or in part, at any time and from time to time and at its sole discretion without notice and without liability to the Eligible Subscribers or any other party. Without prejudice to the aforesaid, YTLC reserves the right to cancel, terminate or suspend the Learn From Home Free Phone Initiative at any time before or during the Learn From Home Free Phone Initiative Period with notice but without any liability or compensation whatsoever.
15. Conflict in Language. In the event of any conflict between the English and Bahasa Malaysia versions of the Learn From Home Free Phone Initiative T&Cs, the English version shall prevail to the extent of any such inconsistencies.

Last updated: 14 April 2020

1. Initiatif Ini. Initiatif Belajar Dari Rumah Dengan Telefon Percuma (“Initiatif Belajar Dari Rumah Dengan Telefon Percuma”) ini adalah suatu initiatif untuk tempoh masa tertentu yang dilancarkan oleh YTL Communications Sdn Bhd (“YTLC”) dengan kerjasama YTL Foundation dan FrogAsia Sdn Bhd (secara kolektif “ YTL”) untuk menyediakan telefon pintar percuma dengan pelan data kepada lingkungan keluarga berpendapatan rendah (B40) yang terpilih untuk membolehkan anak-anak mereka belajar melalui platform-platform digital.
2. Kelayakan.
2.1 Untuk Initiatif Belajar Dari Rumah Dengan Telefon Percuma ini, semua rakyat Malaysia dengan MyKad (atau MyPR atau MyTentera, mana yang berkenaan) yang sah (“Penama”) adalah digalakkan untuk membantu pelajar-pelajar sekolah rendah dan menengah yang berada di dalam lingkungan isi rumah berpendapatan rendah (B40) tanpa telefon pintar atau tanpa peranti pintar dan akses ke internet di rumah dengan mencalonkan isi rumah sedemikian untuk dilayakkan bagi Bundel Initiatif Belajar Dari Rumah Dengan Telefon Percuma (seperti yang ditakrifkan di bawah ini).
2.2 Pencalonan oleh Penama hendaklah memenuhi kriteria kelayakan yang berikut:-
  (a) ibu bapa hendaklah didaftarkan untuk menerima bantuan kewangan daripada Kerajaan Malaysia di bawah Bantuan Sara Hidup 2020 (BSH 2020); dan
  (b) mempunyai anak atau anak-anak yang sedang belajar di sekolah kerajaan atau sekolah bantuan kerajaan.
(ibu bapa yang memenuhi kriteria kelayakan di dalam Klausa-klausa 2.2 (a) – (b) di atas ini adalah selepas daripada ini dirujuk sebagai “Pelanggan yang Layak”).
3. Terma & Syarat Berkenaan.
3.1 Tertakluk hanya kepada variasi nyata yang terkandung dalam terma dan syarat Initiatif Belajar Dari Rumah Dengan Telefon Percuma ini (“ Terma & Syarat Initiatif Belajar Dari Rumah Dengan Telefon Percuma”), semua terma dan syarat lain yang termaktub di dalam Terma & Syarat Perkhidmatan Prabayar, Terma & Syarat Pelan Prabayar Yes 4G LTE, Terma & Syarat Tambahan Data Prabayar, Terma & Syarat Tambah Nilai Yes, Terma & Syarat Promosi Beli 1 Percuma 1 Tambahan Data LTE dan Konfem Unlimited SD EPIK, Konfem Unlimited HD EPIK dan Konfem Turbo Terma dan Syarat Promosi Tambahan Data LTE (yang tersedia ada di www.yes.my/tnc) akan kekal dan terpakai ke atas Initiatif Belajar Dari Rumah Dengan Telefon Percuma ini (selepas ini disebut secara kolektif sebagai “Terma dan Syarat Prabayar”). Sekiranya terdapat sebarang ketidakseragaman di antara Terma & Syarat Initiatif Belajar Dari Rumah Dengan Telefon Percuma dan Terma dan Syarat Prabayar maka Terma & Syarat Initiatif Belajar Dari Rumah Dengan Telefon Percuma ini akan mengatasi berkenaan dengan ketidakseragaman sedemikian sejauh mana ketidakselarasan tersebut.
3.2 Perkataan di dalam huruf besar dan ungkapan yang tidak ditakrifkan di sini, melainkan jika diperuntukkan selainnya, hendaklah mempunyai maksud yang sama seperti yang termaktub dalam Terma dan Syarat Prabayar.
Panggilan Suara Off-Net” bermaksud penyediaan perkhidmatan panggilan suara yang berasal dari rangkaian YTLC dan ditamatkan ke MSISDN pembekal rangkaian lain di Malaysia.
SMS Off-Net” berrmaksud penyediaan perkhidmatan SMS yang berasal dari rangkaian YTLC dan ditamatkan ke MSISDN pembekal rangkaian lain di Malaysia.
Perkhidmatan On-Net” bermaksud penyediaan panggilan suara dan SMS yang berasal dan ditamatkan ke MSISDN rangkaian YTLC.
Kitar Perkhidmatan” bermaksud tempoh tiga puluh (30) hari kalendar bagi setiap Kitar Perkhidmatan bermula dari tarikh kurier Bundel Initiatif Belajar Dari Rumah Dengan Telefon Percuma kepada Pelanggan yang Layak. Sebagai penjelasan, jika Bundel Initiatif Belajar Dari Rumah Dengan Telefon Percuma dikurier pada 10 Mei 2020, Kitar Perkhidmatan adalah di antara 10 Mei 2020 hingga 08 Jun 2020.
4. Tempoh Initiatif. Initiatif Belajar Dari Rumah Dengan Telefon Percuma ini akan bermula pada 09 April 2020, 12:00:00 pagi dan berterusan sehingga ditamatkan oleh YTL. (“Tempoh Initiatif Belajar Dari Rumah Dengan Telefon Percuma”).
5. Bundel Initiatif Belajar Dari Rumah Dengan Telefon Percuma.
5.1 Bundel Initiatif Belajar Dari Rumah Dengan Telefon Percuma ini merangkumi:-
(a) Satu (1) Kad SIM Prabayar YES berserta dengan nombor mudah-alih YES;
(b) Satu (1) unit telefon pintar YES Altitude atau telefon pintar lain seperti yang ditentukan oleh YTLC mengikut budi bicara mutlaknya (“Peranti”);
(c) Pelan Perkhidmatan Prabayar dengan tawaran-tawaran perkhidmatan berikut:-
(i) sejumlah 120GB data diagihkan kepada 10GB data diperuntukkan untuk setiap Kitar Perkhidmatan (“Peruntukan Data”) selama dua belas (12) Kitar Perkhidmatan, tertakluk kepada kajian YTLC pada akhir Kitar Perkhidmatan ke-enam (ke-6). Setiap Peruntukan Data adalah sah untuk digunakan di dalam tempoh Kitar Perkhidmatan yang berkenaan. Sebarang Peruntukan Data yang tidak digunapakai di dalam tempoh Kitar Perkhidmatan sebelumnya akan dilucuthakkan dan tidak akan dipindahkan ke Kitar Perkhidmatan seterusnya;
(ii) sejumlah 720 minit Panggilan Suara Off-Net diagihkan kepada enam puluh (60) minit dan diperuntukkan bagi setiap Kitar Perkhidmatan (“Peruntukan Panggilan Suara Off-Net”) untuk tempoh dua belas (12) Kitar Perkhidmatan. Setiap Peruntukan Panggilan Suara Off-Net adalah sah untuk digunakan semasa Kitar Perkhidmatan yang berkenaan. Sebarang minit Peruntukan Panggilan Suara Off-Net yang tidak digunakan di dalam tempoh Kitar Perkhidmatan sebelumnya akan dilucuthakkan dan tidak akan dipindahkan ke Kitar Perkhidmatan seterusnya; dan
(iii) Perkhidmatan On-Net tidak terhad secara percuma.
(Perkara-perkara yang disenaraikan dalam Klausa-klausa 5.1 (a) – (c) hendaklah dirujuk secara kolektif sebagai “ Bundel Initiatif Belajar Dari Rumah Dengan Telefon Percuma”).
5.2 Data Tambahan Prabayar dan YES Credits boleh dilanggan sekiranya diperlukan. Caj akan dikenakan untuk semua SMS Off-Net. Sila rujuk kepada Terma dan Syarat Prabayar untuk butiran lanjut berkenaan dengan caj SMS Off-Net.
5.3 Pelan Perkhidmatan Prabayar yang disebut dalam Klausa 5.1 (c) di atas boleh, mengikut budi bicara mutlak YTL, diperluaskan untuk tempoh selanjutnya seperti yang ditentukan oleh YTL pada akhir Kitar Perkhidmatan Dua Belas (12) yang pertama, tertakluk kepada terma dan syarat yang sama yang terkandung di sini.
6. Proses Permohonan dan Pemilihan.
6.1 Langkah 1: Pencalonan oleh Penama
Penamahendaklah melengkapkan dan menyerahkan borang pencalonan yang sedia ada melalui atas talian di https://ytlfoundation.org/learn bagi setiap pencalonan dengan memberikan semua maklumat yang diperlukan (“Pencalonan”). Seorang Penama boleh menghantar lebih daripada satu (1) Pencalonan.
6.2 Langkah 2: Penentuan oleh YTL
YTL akan mengkaji dan menilai setiap Pencalonan dan menentukan di atas budibicara mutlak dan tersendirinya Pencalonan yang berjaya.
6.3 Langkah 3: Pemberitahuan Mengenai Pencalonan yang Berjaya
Jika suatu Pencalonan diluluskan oleh YTL, maka kedua-dua Pelanggan yang Layak yang berjaya dan Penama yang mengemukakan Pencalonan, masing-masing akan menerima pemberitahuan melalui e-mel berserta dengan pautan untuk Pelanggan yang Layak yang berjaya untuk memohon Bundel Initiatif Belajar Dari Rumah Dengan Telefon Percuma.
6.4 Langkah 4: Permohonan Pendaftaran oleh Pelanggan yang Layak yang berjaya
Pelanggan yang Layak yang berjaya akan dimaklumkan dan dikehendaki untuk memberikan maklumat lengkap di dalam ruangan yang disediakan di dalam borang pendaftaran dan muat naik (1) MyKad (atau MyPR atau MyTentera, mana yang berkenaan) yang sah, (2) surat yang dikeluarkan oleh kerajaan Malaysia mengesahkan bahawa Pelanggan yang Layak yang berjaya didaftarkan untuk menerima bantuan kewangan di bawah BSH 2020 atau sebarang dokumen sah sebagai sokongan untuk status B40, dan (3) muat-naik MyKad yang sah anak Pelanggan yang Layak (atau jika anak tersebut berusia kurang dari dua belas (12) tahun dan / atau belum mempunyai MyKad, anak tersebut mestilah mempunyai MyKid yang sah), dan (4) muat-naik Swafoto Pelanggan yang Layak yang memegang MyKad (atauMyPR atau MyTentera, mana-mana yang berkenaan) yang sah di dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh makluman seperti yang dinyatakan sebelum ini, dan sekiranya gagal, Pelanggan yang Layak dianggap tidak berminat untuk mengambil bahagian di dalam Bundel Initiatif Belajar Dari Rumah Dengan Telefon Percuma.
Berdasarkan kepada maklumat dan dokumen yang dikemukakan oleh Pelanggan Layak yang berjaya, YTLC akan menghubungi Pelanggan yang Layak yang berjaya untuk mengesahkan maklumat yang disediakan oleh Pelanggan Layak yang berjaya. Pelanggan Layak yang berjaya dikehendaki mempunyai: –

(a) MyKad asal (atau MyPR atau MyTentera, mana yang berkenaan);
(b) Surat Bantuan Sara Hidup (BSH) 2020 daripada kerajaan atau sebarang dokumen sah sebagai sokongan untuk status B40; dan
c) MyKad asal anaknya (atau MyKid) sedia ada untuk pengesahan.

Sekiranya maklumat di dalam MyKad (atau MyPR atau MyTentera, mana yang berkenaan) yang dikemukakan sebelum ini adalah berbeza daripada maklumat yang diberikan oleh Pelanggan yang Layak dalam Klausa 6.4 di sini, YTLC akan mengesahkan maklumat yang diperolehi di dalam MyKad asal (atau MyPR atau MyTentera, mana yang berkenaan) untuk menentukan kelayakan Pelanggan yang Layak sebelum melengkapkan langganan Bundel Initiatif Belajar Dari Rumah Dengan Telefon Percuma.
7. Penghantaran dan Pengaktifan
7.1 Setelah pengesahan yang berjaya seperti yang dinyatakan di dalam Klausa 6.4 di sini, Bundel Initiatif Belajar Dari Rumah Dengan Telefon Percuma akan dihantar melalui kurier ke alamat penghantaran Pelanggan yang Layak yang berjaya seperti yang dinyatakan di dalam borang pendaftaran.
7.2 Setelah Pelanggan yang Layak yang berjaya menerima Bundel Initiatif Belajar Dari Rumah Dengan Telefon Percuma, Pelanggan yang Layak yang berjaya hendaklah menggunakan Aplikasi MyYes4G yang telah tersedia dengan mengikuti arahan-arahan yang dinyatakan di dalamnya untuk mengesahkan bahawa mereka telah menerima Bundel Initiatif Belajar Dari Rumah Dengan Telefon Percuma.
7.3 Setiap Pelanggan yang Layak adalah bertanggungjawab untuk mengemaskini Aplikasi MyYes4G dari https://play.google.com/store/apps/details?id=my.yes.yes4g untuk menguruskan akaun Perkhidmatannya.
7.4 Untuk penjelasan, sekiranya YTLC tidak berjaya mengesahkan maklumat atau dokumen yang dikemukakan oleh Pelanggan yang Layak kerana apa jua sebab, YTLC akan membatalkan permohonan itu dan Pelanggan yang Layak tersebut tidak berhak untuk mendaftar semula.
7.5 Bundel Initiatif Belajar Dari Rumah Dengan Telefon Percuma adalah untuk manfaat isi rumah Pelanggan yang Layak yang telah berdaftar dan ia tidak boleh dipindahmilik.
8. Penamatan. Sekiranya YTLC menamatkan langganan Perkhidmatan Prabayar di bawah Iniatif Belajar Dari Rumah Dengan Telefon mana-mana Pelanggan yang Layak disebabkan oleh mana-mana keadaan yang disebutkan dalam Klausa 9 Terma & Syarat Perkhidmatan Prabayar dan / atau disebabkan oleh kemungkiran Terma & Syarat Iniatif Belajar Dari Rumah Dengan Telefon, sebagai tambahan kepada kesan penamatan seperti yang dinyatakan secara khusus dalam Klausa 10 Terma & Syarat Perkhidmatan Prabayar, Pelanggan yang Layak hendaklah di atas kosnya sendiri, mengembalikan Peranti, dan semua aksesori yang berkaitan dengannya, kepada YTLC dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh pemberitahuan bertulis mengenai pelanggaran tersebut kepada Pelanggan yang Layak tersebut. Secara tambahan, YTLC berhak untuk menuntut gantirugi bagi apa-apa kerugian, perbelanjaan dan kos yang dialami olehnya akibat daripada kerosakan atau kehilangan Peranti dan/atau aksesori.
9. Hak untuk Menolak. Walau apa pun peruntukan lain yang dinyatakan di dalam Terma & Syarat Initiatif Belajar Dari Rumah Dengan Telefon Percuma ini, YTLC berhak menolak mana-mana permohonan di bawah Initiatif Belajar Dari Rumah Dengan Telefon Percuma ini tanpa memberikan apa-apa alasan.
10. Waranti Peranti Sekiranya Peranti diterima di dalam keadaan “Dead On Arrival” (iaitu, ia cacat atau rosak tanpa sebarang kesalahan Pelanggan yang Layak berdaftar atau mana-mana ahli isi rumahnya), YTL akan (tertakluk kepada pengesahan), di atas budibicaranya, menggantikan peranti yang cacat atau rosak tersebut. Melainkan yang diperuntukkan di sini secara nyata, YTL tidak memberikan apa-apa waranti lain berkenaan dengan Peranti dan Terma dan Syarat Waranti Terhad berkenaan dengan Produk dan Peranti yang terkandung di www.yes.my/tnc adalah tidak terpakai.
11. Pengecualian Liabiliti Berkenaan dengan Penggunaan Peranti. YTLC, YTL Foundation dan FrogAsia Sdn Bhd tidak akan bertanggungjawab ke atas mana-mana Pelanggan yang Layak yang berjaya atau mana-mana orang yang mendakwa melalui Pelanggan yang Layak yang berjaya untuk apa-apa kerugian, gantirugi atau kecederaan yang timbul melalui penggunaan atau ketidakbolehan untuk menggunakan Peranti.
12. Batasan Liabiliti YTLC, YTL Foundation dan FrogAsia Sdn Bhd tidak akan mempunyai liabiliti terhadap apa-apa kehilangan atau gantirugi (termasuk tetapi tanpa batasan berkenaan dengan kehilangan penggunaan, kehilangan pendapatan, keuntungan atau nama baik (“goodwill”), samada secara langsung atau tidak langsung, kerosakan sampingan, berbangkit, teladan, punitif atau khas mana-mana pihak termasuk pihak ketiga) walau apa pun yang timbul sama ada dalam kontrak, tort, kecuaian atau sebaliknya, berkaitan dengan Bundel Initiatif Belajar Dari Rumah Dengan Telefon Percuma.
13. Undang-undang. Bundel Initiatif Belajar Dari Rumah Dengan Telefon Percuma ini hendaklah dalam semua aspek ditadbir oleh undang-undang Malaysia.
14. Pengubahsuaian. YTLC berhak, pada bila-bila masa, untuk menambah, memadam, mengubah atau meminda terma dan syarat di sini atau menukar atau mengubah mana-mana aspek Initiatif Belajar Dari Rumah Dengan Telefon Percuma ini, samada secara keseluruhan atau sebahagian darinya pada bila-bila masa berdasarkan kepada budi bicara mutlaknya tanpa notis dan tanpa liabiliti kepada Pelanggan yang Layak atau mana-mana pihak lain. Tanpa prajudis berkenaan dengan perkara yang disebut terdahulu, YTLC juga mempunyai hak untuk membatalkan, menamatkan atau menggantung Initiatif Belajar Dari Rumah Dengan Telefon Percuma ini pada bila-bila masa sebelum atau di dalam semasa Tempoh Initiatif Belajar Dari Rumah Dengan Telefon Percuma ini dengan notis tetapi tanpa apa-apa liabiliti atau pampasan.
15. Percanggahan Bahasa. Sekiranya terdapat sebarang percanggahan di antara versi Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia Terma & Syarat Initiatif Belajar Dari Rumah Dengan Telefon Percuma, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.

Last updated: 28th June 2021

1. The Programme. The Yes Online Prepaid SIM Card for Learn From Home Programme (“LFH Programme”) is a time-limited programme launched by YTL Communications Sdn Bhd (“YTLC”) in collaboration with YTL Foundation and FrogAsia Sdn Bhd.
2. Eligibility. The LFH Programme is open to all parents who are Malaysian citizens or permanent residents with children studying in primary or secondary government or government-aided schools in Malaysia (“Eligible Subscribers”) to enable their children to access online learning resources, including the FrogPlay Quiz Application for the purposes of anytime, anywhere learning, especially during the period of the Movement Control Order.
3. Applicable Terms & Conditions: Subject only to the variations as expressly set out in these Yes Online Prepaid SIM Card for the LFH Programme (“LFH Programme T&Cs”) , all other terms and conditions incorporated in the Prepaid Service Terms & Conditions, Yes 4G LTE Prepaid Plan Terms & Conditions, Prepaid Data Add-On Terms & Conditions, and Konfem Unlimited SD EPIK, Konfem Unlimited HD EPIK and Konfem Turbo Prepaid LTE Data Add-on Promotion Terms and Conditions (available at  www.yes.my/tnc) shall remain and be applicable to the LFH Programme (hereinafter shall be collectively referred to as the “Prepaid Terms and Conditions”). In the event of any inconsistency between the LFH Programme T&Cs and the Prepaid Terms and Conditions, the LFH Programme T&Cs shall prevail to the extent of any such inconsistency.  Words in capital not defined herein shall have the same meaning ascribed to in the Prepaid Terms and Conditions.
4. Programme Period. The LFH Programme will commence on 25 March 2020, 12:00 a.m. and continue until 31 August 2021, 11:59 p.m. (“LFH Programme Period”).
5. The LFH Programme Bundle.
The LFH Programme bundles consist of:-
(i) FREE One (1) YES Prepaid SIM Card with Yes Mobile Number; 
(ii) FREE 40GB LTE Data with an Account Validity Period of sixty (60) days from the date of service activation.
(Clauses 5.1 and 5.2 shall collectively be referred to as the “LFH Programme Bundle”))
6. Criteria For Redemption.
(a) Applicable to Eligible Subscriber with school-going children (aged less than 20 years old who are currently enrolled in primary or secondary government or government-aided schools in Malaysia). Eligible Subscriber must have a valid MyKad (or MyPR orMy Tentera, as applicale) and the Eligible Subscriber’s child must have a valid MyKad (or if the child is less than twelve (12) years old and/or does not yet have a MyKad, the child must have a valid MyKid).
(b) Each Eligible Subscriber is entitled to register one (1) child for one (1) LFH Programme Bundle.  An Eligible Subscriber must not have, in aggregate, more than five (5) prepaid accounts with YES.
(c) To redeem the LFH Programme Bundle, each Eligible Subscriber must register his/her interest via Yes Online Portal at yes.my and provide the required information in the designated columns therein. 
(d) If the Eligible Subscriber meets all the redemption criteria, our Yes agent will contact the Eligible Subscriber via WhatsApp Video Call to the Eligible Subscriber’s Alternate Mobile Number between 10:00am to 7:00pm Monday to Sunday and will screen capture the call with the Eligible Subscriber’s face and MyKad in full view to verify the information provided by the Eligible Subscriber as required under the Malaysian regulatory requirements. Eligible Subscribers are required to have their original MyKad and their  child’s original MyKad (or MyKid) ready for the verification. If the information in the original MyKad is different from those information provided by the Eligible Subscriber in Clause 6(c) herein, the Yes agent will verify the information captured in the original MyKad to determine the Eligible Subscriber’s eligibility before completing the subscription of the LFH Programme Bundle. 
(e) Upon successful verification, the YES Prepaid SIM Card will be delivered within three (3) business days via courier to the Eligible Subscriber’s delivery address as stated in the online form.  While waiting for the delivery of the YES Prepaid SIM, Eligible Subscribers are encouraged to download MyYes4G App at https://play.google.com/store/apps/details?id=my.yes.yes4g and visit http://ytlfoundation.org/learn for more information about the LFH Programme. 
(f) For clarity, in the event YTLC’s attempt to contact the Eligible Subscriber or to deliver the LFH Programme Bundle  is unsuccessful, then YTLC will deem that such Eligible Subscriber is not interested to continue with the subscription and such Eligible Subscriber will not be entitled to re-register his/her interest.
(g) Once the Eligible Subscriber has received the YES Prepaid SIM Card, the Eligible Subscriber must activate the YES Prepaid SIM Card via the YES self-care portal at https://shop.yes.my/shop/activate.do with the Eligible Subscriber’s Order Number and his/her selected Yes Mobile Number.
(h) YTL reserves the right to cancel the YES Prepaid SIM Card in the event any Eligible Subscriber fails to activate the YES Prepaid SIM Card within a period of sixty (60) days from the date of delivery thereof to the Eligible Subscribers
7. Limitation of Liability. YTLC shall not be liable for any loss or damage (including without limitation loss of use, loss of income, profits or goodwill, direct or indirect, incidental, consequential, exemplary, punitive or special damages of any party including third parties) howsoever arising whether in contract, tort, negligence or otherwise, in connection with the LFH Programme Bundle.
8. Laws. The LFH Programme Bundle shall in all respects be governed by the laws of Malaysia and by participating in the LFH Programme Bundle, the Eligible Subscriber submits to the exclusive jurisdiction of the courts of Malaysia.
9. Modifications. YTLC reserves the right to, at any time, add to, delete, vary or amend the terms and conditions herein or change or modify any aspect of the LFH Programme, in whole or in part at any time and from time to time and at its sole discretion without notice and without liability to the Eligible Subscribers or any other party. Without prejudice to the aforesaid, YTLC reserves the right to cancel, terminate or suspend the LFH Programme at any time before or during the LFH Programme Period with notice but without any liability or compensation whatsoever.

Last updated: 28hb Jun 2021

1. Program Ini. Program Pendidikan Atas Talian  Pra Bayar SIM YES bagi Tujuan Pembelajaran dari Rumah (“Program LFH”) adalah program untuk suatu tempoh masa tertentu yang dilancarkan oleh YTL Communications Sdn Bhd (“YTLC”) dengan kolaborasi bersama YTL Foundation dan FrogAsia Sdn Bhd.
2. Kelayakan. Program LFH ini adalah terbuka kepada semua ibu-bapa warganegara Malaysia atau penduduk tetap Malaysia (Malaysian Permanent Residents) yang mempunyai  anak-anak yang masih bersekolah di Sekolah Rendah atau Sekolah Menengah Kerajaan atau Sekolah Bantuan Kerajaan di Malaysia (“Pelanggan Yang Layak”) untuk membolehkan anak-anak mereka mengakses sumber pembelajaran atas talian , termasuk Aplikasi  Kuiz FrogPlay bagi tujuan pembelajaran  pada  bila-bila masa, di mana sahaja, terutamanya dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini. 
3. Terma & Syarat Berkenaan: Tertakluk kepada apa-apa variasi nyata  yang terkandung di dalam Program Pendidikan Atas Talian Pra Bayar SIM Yes bagi Tujuan Pembelajaran dari Rumah ini (“Terma & Syarat Program LFH”), semua terma dan syarat lain yang termaktub  di dalam Terma & Syarat Perkhidmatan Pra bayar, Terma & Syarat Pelan Pra bayar YES 4G LTE, Terma & Syarat Tambahan Data Pra bayar, dan Konfem Unlimited SD EPIK, Konfem Unlimited HD EPIK dan Konfem Turbo Terma dan Syarat Promosi Tambahan Data LTE (Diperoleh di www.yes.my/tnc) akan kekal dan terpakai untuk Program LFH (selepas ini disebut secara kolektif sebagai ” Terma dan Syarat Pra bayar“).  Sekiranya terdapat sebarang ketidakseragaman di antara Terma dan Syarat Program LFH dan Terma dan Syarat Pra bayar maka Terma dan Syarat Program LFH ini akan mengatasi berkenaan dengan ketidakseragaman sedemikian. Perkataan di dalam huruf besar  yang tidak ditakrifkan di sini hendaklah mempunyai makna yang sama seperti yang termaktub dalam Terma dan Syarat Pra bayar.
4. Tempoh Program. Program LFH ini akan bermula pada 25 Mac 2020, 12:00 pagi dan akan berterusan sehingga 31 Ogos 2021, 11:59 malam (“Tempoh Program LFH”). 
5. Program LFH Bundel.
Program LFH Bundel  ini terdiri daripada:-
(i) Satu (1) Kad SIM Prabayar YES PERCUMA dengan Nombor Telefon Mudah Alih YES; 
(ii) Data LTE 40GB PERCUMA dengan Tempoh Sah Akaun selama enam puluh (60) hari dari tarikh pengaktifan perkhidmatan.
(Klausa-klausa 5.1 and 5.2 hendaklah dirujuk secara kolektif sebagai (“ Program LFH Bundel”)
6. Kriteria Berkenaan  Penebusan.
(a) Terpakai kepada  Pelanggan Yang Layak yang mempunyai  anak-anak sekolah (berumur kurang dari 20 tahun yang masih bersekolah di Sekolah Rendah atau Sekolah Menengah Kerajaan atau Sekolah Bantuan Kerajaan di Malaysia). Pelanggan Yang Layak hendaklah mempunyai MyKad atau MyPR atau My Tentera yang sah (yang mana berkenaan) dan Anak Pelanggan Yang Layak hendaklah  mempunyai MyKad yang sah (atau jika Anak Pelanggan Yang Layak berusia kurang dari dua belas (12) tahun dan / atau belum mempunyai MyKad maka anak tersebut hendaklah mempunyai MyKid  yang sah).
(b) Setiap Pelanggan Yang Layak berhak mendaftarkan satu (1) anak untuk satu (1)  Program LFH Bundel. Pelanggan Yang Layak tidak boleh mempunyai lebih daripada lima (5) akaun prabayar YES.
(c) Untuk menebus Program LFH Bundel , setiap Pelanggan Yang Layak hendaklah mendaftar melalui Portal Atas Talian YES di yes.my dan memberikan maklumat penuh  yang diperlukan di dalam ruangan yang disediakan. 
(d) Jika Pelanggan Layak memenuhi semua kriteria penebusan, ejen YES kami akan menghubungi Pelanggan Yang Layak melalui Panggilan Video WhatsApp kepada Nombor Mudah Alih Alternatif Pelanggan Yang Layak antara jam 10:00 pagi hingga 7:00 petang Isnin hingga Ahad dan akan “skrin capture”secara sepenuhnya muka Pelanggan Yang Layak dan MyKad bagi tujuan pengesahan  maklumat yang telah diberikan  oleh Pelanggan Yang Layak,  seperti yang ditetapkan  di bawah regulasi-regulasi di Malaysia. Pelanggan Yang Layak dikehendaki bersedia dengan  MyKad asal mereka dan MyKid asal anak mereka  bagi tujuan  pengesahan. Jika maklumat yang terkandung di dalam MyKad asal adalah berbeza daripada maklumat yang disediakan oleh Pelanggan Yang Layak dalam Klausa 6 (c) di sini, agen YES akan mengesahkan maklumat yang diperolehi melalui  MyKad asal untuk menentukan kelayakan Pelanggan Yang Layak sebelum melengkapkan langganan Program LFH Bundel ini.
(e) Setelah pengesahan adalah berjaya, Kad SIM Prabayar YES akan dihantar dalam tempoh tiga (3) hari perniagaan melalui kurier kepada Pelanggan Yang Layak ke alamat yang dinyatakan di dalam borang atas talian. Semasa menanti penghantaran Kad SIM Prabayar YES tersebut, Pelanggan yang  Layak adalah digalakkan untuk memuat-turun MyYes4G App melalui  https://play.google.com/store/apps/details?id=my.yes.yes4g  dan melayari http://ytlfoundation.org/learn untuk mendapatkan maklumat lanjut berkenaan dengan Program LFH. 
(f) Untuk penjelasan, sekiranya percubaan YTLC untuk menghubungi Pelanggan Yang Layak atau penyampaian  Program LFH Bundeltidak berjaya, maka YTLC akan menganggap bahawa Pelanggan Yang Layak tersebut tidak berminat untuk meneruskan langganan dan Pelanggan Yang Layak tersebut tidak  berhak untuk  mendaftar semula. 
(g) Setelah Pelanggan Yang Layak menerima Kad SIM Prabayar YES, Pelanggan Yang Layak mesti mengaktifkan Kad SIM Prabayar YES melalui portal YES di https://shop.yes.my/shop/activate.do dengan Nombor Langganan Pelanggan Yang Layak dan dengan Nombor Mudahalih Yes yang dipilih olehnya.
(h) YTL berhak membatalkan Kad SIM Prabayar YES sekiranya mana-mana Pelanggan Yang Layak gagal untuk mengaktifkan Kad SIM Prabayar YES dalam tempoh enam puluh (60) hari dari tarikh penghantaran kepada Pelanggan Yang Layak.
(i) YTLC berhak  untuk menolak sebarang  permohonan tanpa memberi apa-apa sebab.
7. Batasan Liabiliti. YTLC tidak akan mempunyai liabiliti terhadap apa-apa kehilangan atau gantirugi  (termasuk tetapi tanpa batasan berkenaan dengan kehilangan penggunaan, kehilangan pendapatan, keuntungan atau nama baik (goodwill), samada secara langsung atau tidak langsung, kerosakan sampingan, berbangkit, teladan, punitif atau khas mana-mana pihak termasuk pihak ketiga) walau apa pun yang timbul sama ada dalam kontrak, tort, kecuaian atau sebaliknya, berkaitan dengan  Program LFH Bundel.
8. Undang-undang.  Program LFH Bundel ini hendaklah dalam semua aspek ditadbir oleh undang-undang Malaysia dan dengan menyertai Program LFH Bundel ini, Pelanggan Yang Layak adalah tertakluk  kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah Malaysia.
9. Pengubahsuaian. YTLC mempunyai  hak, pada bila-bila masa, untuk menambah, memadam, mengubah atau meminda terma dan syarat di sini atau menukar atau mengubah mana-mana aspek Program LFH Bundel, samada secara keseluruhan atau sebahagian darinya pada bila-bila masa berdasarkan kepada  budi bicara mutlaknya tanpa notis dan tanpa liabiliti kepada Pelanggan Yang Layak atau mana-mana pihak lain. Tanpa prajudis berkenaan dengan perkara yang disebut terdahulu, YTLC juga mempunyai hak  untuk membatalkan, menamatkan atau menggantung Program LFH Bundel pada bila-bila masa sebelum atau semasa Tempoh Program LFH dengan  notis tetapi tanpa apa-apa liabiliti atau pampasan.
10. Percanggahan Bahasa. Sekiranya terdapat sebarang percanggahan di antara versi Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia Terma & Syarat Program LFH Bundel ini, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.

Last updated: 1st Feb 2021

1. The Promotion. This Kasi Ong, Kasi Up Promotion (“Promotion“) is a time-limited offer launched by YTL Communications Sdn Bhd (Company No. 200701035605 (793634-V)) (“YTLC”).
2. Promotion Period. The Promotion will commence on 1st February 2021, 12:00 a.m. until 26 February 2021 11:59 p.m. (“Promotion Period”).
3. Eligibility. SThe Promotion is open to all individuals participating in the YES Kasi Up Refer & Earn Programme during the Promotion Period (“Eligible Subscribers”).
4. Applicable Terms and Conditions. Subject only to the variations as expressly set out in these Kasi Ong, Kasi Up Promotion T&Cs, all other terms and conditions incorporated in the Postpaid Service Terms and Conditions, Postpaid Service Plans Terms & Conditions, Prepaid Service Terms and Conditions, Prepaid Service Plan Terms and Conditions, YES 4G Broadband Bundle Plans Terms and Conditions and YES Kasi Up Refer & Earn Programme Terms and Conditions available at www.yes.my/tnc shall remain valid and applicable to this Kasi Ong, Kasi Up Promotion (collectively referred as “General Applicable Terms and Conditions”). In the event of any inconsistency between the General Applicable Terms and Conditions and the Promotion T&Cs, these Promotion T&Cs shall prevail to the extent of any such inconsistency specific to this Promotion. Words in capital not defined herein shall have the same meaning ascribed to them in the General Applicable Terms and Conditions.
5. The Promotion.
5.1 For every referral under the Yes Kasi Up Refer & Earn Programme during the Promotion Period that is successful upon the activation of the referee’s SIM card (“Successful Referral”) both referrer and referee will be entitled to an additional Free 8GB LTE data.
5.2 The Free 8GB LTE data will be automatically credited into both referrer and referee’s service account, processing will take up to 3 days upon referee successfully activates the new SIM Card.
5.3 The Free 8GB LTE Data is valid for use with a 30-days validity period from the referee’s service activation date (“Free Data Validity Period”). This Free 8 GB LTE data can be used when the service account is active.
5.4 After the Free Data Validity Period, any remaining unutilized data will be automatically forfeited and will not be carried forward to any of the succeeding days after the end of the validity period.
5.5 If you are subscribed to any YES unlimited plan, there will be no additional Free 8GB LTE Data since your quota is unlimited.
5.6. If you purchased the Kasi Up Unlimited Add-On or Kasi Up Unlimited_OKU Add-On (“Kasi Up Add-On”), you are able to use the Free 8GB LTE Data upon the expiry of the Kasi Up Add On as long as your service account remains active. For clarity, an active service account means your network service has not been suspended for outbound calls.
6. Limitation of Liability.
YTLC shall not be liable for any loss or damage (including without limitation loss of use, loss of income, profits or goodwill, direct or indirect, incidental, consequential, exemplary, punitive or special damages of any party including third parties) howsoever arising whether in contract, tort, negligence or otherwise, in connection with this Promotion.
7. Governing Law. This Promotion shall be governed by the laws of Malaysia under the jurisdiction of the Malaysian courts.
8. Modifications. YTLC reserves the right to, at any time, add to, delete, vary or amend the terms and conditions herein or change or modify any aspect of the Promotion, in whole or in part at any time and from time to time and at its sole discretion without notice and without liability to the Eligible Subscribers or any other party. Without prejudice to the aforesaid, YTLC reserves the right to cancel, terminate or suspend the Promotion at any time before or during the Promotion Period with notice but without any liability or compensation whatsoever.

Last updated: 6th Mar 2020

1. The Promotion. The Samsung Galaxy S20 / Samsung Galaxy S20+ / Samsung Galaxy S20 Ultra with Yes 4G Konfem Unlimited Talk Postpaid Plan Bundle Promotion (“the Promotion”) is a time-limited offer launched by YTL Communications Sdn Bhd (“YTLC”).
2. Applicable Terms & Conditions: Subject only to the variations as expressly set out herein (“Promo T&Cs”), all other terms and conditions incorporated in the Postpaid Service Terms and Conditions and the Postpaid Service Plans Terms & Conditions available at www.yes.my/tnc shall remain valid and be applicable to the Promotion (hereinafter collectively referred to as the “Postpaid Terms and Conditions”). In the event of any inconsistency between the Postpaid Terms and Conditions and these Promo T&Cs, these Promo T&Cs shall prevail to the extent of any such inconsistency.
3. Promotion Period. The Promotion will commence on 6th March 2020, 12:00 a.m. and shall continue until further notice (“Promotion Period”).
4. The Promotion Bundle.
4.1 Subject to Clause 4.2 below, the Promotion bundle consist of Konfem Unlimited Talk 88 Postpaid Plan together with one (1) unit of Samsung Galaxy S20; or one (1) unit of Samsung Galaxy S20+ or one (1) unit of Samsung Galaxy S20 Ultra (“Promotion Bundle”).
4.2 The Promotion Bundle is subject to a contract period of twenty four (24) months from the date of subscription.
5. Service Offerings & Commitment Fee
The service offerings and Commitment Fee under the Promotion Bundle are as follows:-
(i) Data Capacity Allocation of 50GB 4G LTE data;
(ii) free unlimited On-Net Services; and
(iii) free unlimited Off-Net Services for voice calls only (charges will be imposed  for Off-Net SMS Services at the SMS rates stated at https://www.yes.my/4g-lte-postpaid.)
6. Payment Upon Registration.
6.1 In addition to the Commitment Fee, the Yes Subscriber shall also pay the following on the registration date of the Promotion Bundle:-
(a) in respect of the “Konfem Unlimited Talk 88 Samsung Galaxy S20” bundled plan – a non-refundable Device Price of RM2,899 and an upfront payment of RM200 (“Upfront Payment”);
(b) in respect of the “Konfem Unlimited Talk 88 Samsung Galaxy S20+” bundled plan – a non-refundable Device Price of RM3,299 and the Upfront Payment;
(c) in respect of the “Konfem Unlimited Talk 88 Samsung Galaxy S20 Ultra” bundled plan – a non-refundable Device Price of RM3,799 and the Upfront Payment;
6.2 Upfront payment. The Upfront Payment will be returned to the Yes Subscriber as a rebate on such Yes Subscriber’s Bill for twenty three (23) Billing Cycles commencing on the 1st Billing Cycle in the following manner:-
(i) the sum of RM 9 per month commencing from the 1st Billing Cycle until the 22nd Billing Cycle; and
(ii) the sum of RM 2 per month on the 23rd Billing Cycle.
6.3 If the Yes Subscriber is a non-Malaysian, in addition to the sums mentioned in Clause 6.1 of these Promo T&Cs, such Yes Subscriber shall pay a deposit of RM200 which will be refunded to the Yes Subscriber, free of interest, 45 days of the termination of the Promotion Bundle in accordance with the Postpaid Terms and Conditions subject always to any such deduction which may be due to YTLC.
7. Addition/Removal of Service Plan. YTLC reserves the right to add or remove the Promotion Bundle at any time during the Promotion Period.
8. Not Exchangeable for Cash. For the avoidance of doubt, a Yes Subscriber having subscribed to the Promotion Bundle will not be entitled to exchange the same for cash or any other product and/or service, including any other Postpaid Service Plan offered by YTLC, during the Contract Period.
9. Early Termination Charges If a Yes Subscriber terminates the Promotion Bundle subscribed at any time before expiry of the Contract Period or if the Service account is terminated by YTLC as a result of the Yes Subscriber’s breach of the Postpaid Terms and Conditions and/or these Promo T&Cs, the Early Termination Charges as more particularly stated in the Postpaid Terms and Conditions shall apply accordingly.
10. Warranty. Each Samsung Galaxy S20 or Samsung Galaxy S20+ or Samsung Galaxy S20 Ultra provided under the Promotion shall be subject to its respective manufacturer’s warranty.
11. Exclusion of Liability on Use of Samsung Galaxy S20 or Samsung Galaxy S20+ or Samsung Galaxy S20 Ultra. YTLC shall not be liable for any loss, damage and/or or injury suffered by a Yes Subscriber or any person claiming through the Yes Subscriber on the use of the Samsung Galaxy S20 or Samsung Galaxy S20+ or Samsung Galaxy S20 Ultra.
12. Right to Change. YTLC reserves the right to change, modify and/or amend these Promo T&Cs from time to time during the Promotion Period. Any change, modification and/or amendment to these Promo T&Cs will be deemed to be effective once a notice is placed on YTLC’s official website or sent digitally to all affected Yes Subscribers.
13. Words in Capital. All words in capital, unless otherwise defined herein, shall have the same meaning ascribed in the Postpaid Terms and Conditions.

Last updated: 8th Mar 2020

1. The Promotion. The Samsung Galaxy S20 / Samsung Galaxy S20+ / Samsung Galaxy S20 Ultra bundled with Yes 4G LTE Prepaid Starter Pack and Konfem Unlimited HD EPIK Prepaid LTE Data Add-on Promotion (“the Promotion”) is a time-limited offer launched by YTL Communications Sdn Bhd (“YTLC”).
2. Applicable Terms & Conditions: Subject only to the variations as expressly set out herein (“Promo T&Cs”), all other terms and conditions incorporated in the Prepaid Service Terms and Conditions, Yes 4G LTE Prepaid Plan Terms & Conditions, Prepaid Data Add-On Terms & Conditions and Konfem Unlimited SD EPIK, Konfem Unlimited HD EPIK and Konfem Turbo Prepaid LTE Data Add-On Promotion Terms and Conditions (available at www.yes.my/tnc) shall remain valid and be applicable to the Promotion (hereinafter collectively referred to as the “Prepaid Terms and Conditions”). In the event of any inconsistency between the Promo T&Cs and the Prepaid Terms and Conditions, the Promo T&Cs shall prevail to the extent of any such inconsistency.
3. Promotion Period. The Promotion will commence on 8th March 2020, 12:00 a.m. and shall continue until further notice (“Promotion Period”).
4. The Promotion Bundle.
The Promotion bundle consist of:-
i) One (1) unit of Samsung Galaxy S20 smartphone  or One (1) unit of Samsung Galaxy S20+ smartphone or One (1) unit of Samsung Galaxy S20 Ultra smartphone   (each a “Device”) as selected by the Yes Subscriber;
ii) One (1) free Yes 4G LTE Prepaid Starter Pack with a retail value of RM10; and
iii) Konfem Unlimited HD EPIK Prepaid LTE Data Add-On with a retail value of RM40 for a consecutive period of three (3) months commencing on the date of registration of the prepaid Service (as more particularly illustrated in Clauses 6.2(a)-(c) herein). (hereinafter collectively referred to as the “Promotion Bundle”)
For clarity, choice of colour of the Samsung Galaxy S20 / Samsung Galaxy S20+ / Samsung Galaxy S20 Ultra smartphone is subject to stock availability.
5. Payment Upon Registration. The following sum is payable as the Device purchase price on the date of registration of the relevant prepaid Service:
(a) RM 3,599.00 inclusive of SST for the Samsung Galaxy S20 Promotion Bundle;
(b) RM 3,999.00 inclusive of SST  for the Samsung Galaxy S20+ Promotion Bundle;
(c) RM 4,999.00 inclusive of SST for the Samsung Galaxy S20 Ultra Promotion Bundle.
6. Service Activation:
6.1 The Yes Subscriber subscribing to the Promotional Bundle is required to immediately activate the Yes 4G LTE Prepaid Starter Pack through the Yes authorized dealer on the date of registration of the Promotional Bundle.
6.2 Upon successful activation of the Yes 4G LTE Prepaid Starter Pack in accordance with Clause 6.1 herein, the Konfem Unlimited HD EPIK Prepaid LTE Data Add-On will be automatically activated for the Yes Subscriber’s use. For clarity and by way of illustration only, if the Yes 4G LTE Prepaid Starter Pack is activated on 25th March 2020, the Konfem Unlimited HD EPIK Prepaid LTE Data Add-On will be activated for the Yes Subscriber’s use as follows:-
(a) Use of the 1st Konfem Unlimited HD EPIK Prepaid LTE Data Add-On is from 25th March 20120 until 23rd April 2020;
(b) Use of 2nd Konfem Unlimited HD EPIK Prepaid LTE Data Add-On is from 24th April 2020 until 23rd May 2020; and
(c) Use of 3rd Konfem Unlimited HD EPIK Prepaid LTE Data Add-On is from 24th May 2020 until 22nd June 2020.
7. Addition/Removal of Service Plan. YTLC reserves the right to add or remove the Promotion Bundle or any one or more items within the Promotional Bundle at any time during the Promotion Period.
8. Not Exchangeable for Cash. For the avoidance of doubt, a Yes Subscriber having subscribed to a Promotion Bundle will not be entitled to exchange the same for cash or any other products and/or services.
9. Warranty. Each Device provided under the Promotion shall be subject to its respective manufacturer’s warranty.
10. Exclusion of Liability on Use of Samsung Galaxy S20 or Samsung Galaxy S20+ or Samsung Galaxy S20 Ultra. YTLC shall not be liable for any loss, damage and/or or injury suffered by a Yes Subscriber or any person claiming through the Yes Subscriber on the use of the Samsung Galaxy S20 or Samsung Galaxy S20+ or Samsung Galaxy S20 Ultra.
11. Right to Change. YTLC reserves the right to change, modify and/or amend these Promo T&Cs from time to time during the Promotion Period. Any change, modification and/or amendment to these Promo T&Cs will be effective upon a notice being placed on YTLC’s official website or sent digitally to all affected Yes Subscribers.
12. Words in Capital. All words in capital, unless otherwise defined herein, shall have the same meaning ascribed in the Prepaid Terms and Conditions.

Last updated: 4th May 2020

1. The Promotion The “Buy 1 Free 1 Prepaid LTE Data Add On” promotion (“Promotion”) is a time-limited promotion launched by YTL Communications Sdn Bhd (“Yes”).
2. Eligibility
 • This Promotion is open to all new and existing Yes Prepaid subscribers except for the class of subscribers listed in Clause 2.2 herein (“Eligible Participants”).
 • The employees of the following companies having subscribed the Yes Prepaid Services under their employees benefit scheme shall be ineligible to participate in the Promotion:
 • YTL Premix Sdn Bhd;
 • YTL Powerseraya Pte. Limited;
 • Syarikat Pembenaan Yeoh Tiong Lay Sdn Bhd; and.
 • YTL Majestic Hotel Sdn Bhd
3. Terms and Conditions, Interpretation and Definitions.
 • By participating in this Promotion, each Eligible Participant agrees that he/she has read and understood all the terms and conditions contained herein (“Terms and Conditions”) and agrees to be bound by the same.
 • Subject only to the variations as expressly set out herein, all other terms and conditions contained in the Prepaid LTE Data Add-On Terms & Conditions (available at www.yes.my/tnc) shall continue to apply to the Data Add-On purchased under the Promotion and the Free Data (as defined below) provided under the Promotion. In the event of any inconsistency between the Yes Prepaid Data Add-On Terms & Conditions and the Terms and Conditions herein, the Terms and Conditions herein shall prevail on the subject matter herein. Notwithstanding any perceived similarities, this Promotion shall not apply to any Yes Data Add-On purchased outside the Promotion Period.
 • All capitalized words and expressions herein shall, unless otherwise provided, bear the same meanings as defined in the Yes Prepaid Data Add-On Terms and Conditions or the Yes Prepaid Service Terms and Conditions.
4. Promotion Period Promotion Period The Promotion will commence on 1st August 2018, 12:00:00 a.m. and continue until further notice.
5. The Promotion
 • Any Eligible Participant who purchases the Prepaid LTE Data Add-On of the value RM5/RM10/RM25/RM30/RM50/RM80 under his/her Yes Prepaid Service account during the Promotion Period will be eligible to receive free data of the same value (“Free Data”).
 • The Free Data will be deposited into the Yes Subscriber’s Yes Prepaid Service account on the same day of the purchase of the relevant Prepaid LTE Data Add-On.
 • The Free Data provided into the Yes Subscriber’s Yes Prepaid Service account will not extend the existing Data Validity Period and/or Account Validity Period (whichever that is applicable) of the Yes Subscriber’s Yes Prepaid Service account. Further, the Free Data can neither be carried forward nor be exchangeable for cash or any other product and/or service.;
 • In the event the Yes Subscriber converts his/her Yes Prepaid Service account to a Yes Postpaid Service account, any remaining data in the Yes Prepaid account (including the Free Data) shall automatically lapse and therefore is not transferable into the Yes Subscriber’s Yes Postpaid Service account.
 • There is no limitation to the number of Prepaid LTE Data Add-On which the Eligible Participant may purchase and activate to enjoy the Free Data under the Promotion.
6. LawsThis Promotion shall in all respects be governed by the laws of Malaysia and by participating in the Promotion, the Eligible Participants submits to the exclusive jurisdiction of the courts of Malaysia.
7. Modifications Yes reserves the right to, at any time, add to, delete, vary or amend the terms and conditions herein or change or modify any aspect of this Promotion, in whole or in part at any time and from time to time and at its sole discretion without notice and without liability to the Eligible Participants or any other party. Without prejudice to the aforesaid, Yes reserves the right to cancel, terminate or suspend this Promotion at any time before or during the Promotion Period with notice but without any liability or compensation whatsoever. In the event of such cancellation, termination or suspension of this Promotion, Yes may at its sole and absolute discretion choose not to award the Free Data.

Last updated: 23rd Aug 2019

1. The Promotion. The Samsung Galaxy Note 10+ (512GB) with Yes 4G Konfem Unlimited Postpaid Plan Bundle Promotion (“the Promotion”) is a time-limited offer launched by YTL Communications Sdn Bhd (“YTLC”).
2. Applicable Terms & Conditions: Subject only to the variations as expressly set out in these Promotion Terms and Conditions (“Promo T&Cs”), all other terms and conditions incorporated in the Postpaid Service Terms and Conditions and the Postpaid Service Plans Terms & Conditions available at www.yes.my/tnc shall be applicable and is binding on You (collectively referred to as the “Postpaid Terms and Conditions”). In the event of any inconsistency between the Postpaid Terms and Conditions and these Promo T&Cs, these Promo T&Cs shall prevail to the extent of any such inconsistency.
3. Promotion Period. The Promotion will commence on 23rd August 2019 and shall continue until further notice (“Promotion Period”).
4. The Promotion Bundle.
4.1 Subject to Clause 4.2 below, the Promotion bundle consist of Konfem Unlimited 99 Postpaid Plan together with one (1) unit of Samsung Galaxy Note 10+ (512GB) (“Promotion Bundle”).
4.2 The Promotion Bundle is subject to a contract period of twenty four (24) months from the date of subscription.
5. Service Offerings & Commitment Fee

The service offerings and Commitment Fee under the Promotion Bundle are as follows:-
(i) Data Capacity Allocation of unlimited 4G LTE data;
(ii) free unlimited On-Net Services; and
(iii) free unlimited Off-Net Services on voice calls only

during the Contract Period for a Commitment Fee of RM99 only.
For the avoidance of doubt and clarity, (a) during the Contract Period, Charges will be imposed on all Off-Net Services of SMS and (b)at the expiration of the Contract Period, Charges will be imposed on Subscriber’s use of all Off-Net Services in accordance with the voice calls and SMS rates as more particularly stated in our website at https://www.yes.my/.

6. Payment Upon Registration. 
6.1 In addition to the Commitment Fee, Subscriber shall also pay the following on the registration date of the Promotion Bundle:-
(a) a non-refundable Device price of RM3,799 only; and
(b) upfront payment of RM 200 (“Upfront Payment”). The Upfront Payment will be returned to such Subscriber as a rebate on the Subscriber’s Bill for twenty three (23) Billing Cycles commencing on the 1st Billing Cycle in the following manner:-
(i) the sum of RM 9 per month commencing from the 1st Billing Cycle until the 22nd Billing Cycle; and
(ii) the sum of RM 2 per month on the 23rd Billing Cycle.
6.2 If the Subscriber is a non-Malaysian, in addition to the sums mentioned in Clause 6.1 of these Promo T&Cs, such Subscriber shall pay a deposit of RM200 which will be refunded to the Subscriber, free of interest, 45 days of the termination of the Promotion Bundle in accordance with the Postpaid Terms and Conditions subject always to any such deduction which may be due to Us.
7. Addition/Removal of Service Plan. We reserve the right to add or remove the Promotion Bundle at any time during the Promotion Period.
8. Not Exchangeable for Cash. For the avoidance of doubt, a Subscriber having subscribed to the Promotion Bundle will not be entitled to exchange the same for cash or any other product and/or service, including any other Postpaid Service Plan offered by Us, during the Contract Period.
9. Early Termination Charges If a Subscriber terminates the Promotion Bundle subscribed at any time before expiry of the Contract Period or if the Service account is terminated by Us as a result of Subscriber’s breach of the Postpaid Terms and Conditions and/or these Promo T&Cs, the Early Termination Charges as more particularly stated in the Postpaid Terms and Conditions shall apply accordingly.
10. Warranty. Each Samsung Galaxy Note10+ (512GB) provided under the Promotion shall be subject to its respective manufacturer’s warranty.
11. Exclusion of Liability on Use of Samsung Galaxy Note 10+ (512GB). We shall not be liable for any loss, damage and/or or injury suffered by You or any person claiming through You on the use of the Samsung Galaxy Note 10+ (512GB).
12. Right to Change. We reserve the right to change, modify and/or amend these Promo T&Cs from time to time during the Promotion Period. Any change, modification and/or amendment to these Promo T&Cs will be deemed to be effective once a notice is placed on Our official website or sent digitally to all affected Subscribers.
13. Words in Capital. All words in capital, unless otherwise defined herein, shall have the same meaning ascribed in the Postpaid Terms and Conditions.

Last updated: 23rd Aug 2019

1. The Promotion. The Samsung Galaxy Note 10+ (512GB) bundled with Yes 4G LTE Prepaid Starter Pack and Konfem 4G Prepaid LTE Data Add-on Promotion (“the Promotion”) is a time-limited offer launched by YTL Communications Sdn Bhd (“YTLC”).
2. Applicable Terms & Conditions: Subject only to the variations as expressly set out in these Samsung Galaxy Note 10+ (512GB) bundled with Yes 4G LTE Prepaid Starter Pack and Konfem 4G Prepaid LTE Data Add-on Promotion Terms and Conditions (“Promo T&Cs”) , all other terms and conditions incorporated in the Prepaid Service Terms and Conditions, Yes 4G LTE Prepaid Plan Terms & Conditions and Konfem 4G and Konfem Turbo Prepaid LTE data add-on promotion Terms and Conditions (available at www.yes.my/tnc) shall remain and be applicable to the Promotion (hereinafter shall be collectively referred to as the “Prepaid Terms and Conditions”). In the event of any inconsistency between the Promo T&Cs and the Prepaid Terms and Conditions, the Promo T&Cs shall prevail to the extent of any such inconsistency.
3. Promotion Period. The Promotion will commence on 23rd August 2019 and shall continue until further notice (“Promotion Period”).
4.

The Promotion Bundle.
The Promotion bundle consist of:-
i) One (1) unit of Samsung Galaxy Note 10+ (512GB) smartphone (“Device”) at a discounted price of RM4,399.00 (recommended retail price is RM 4,799);
ii) One (1) free Yes 4G LTE Prepaid Starter Pack with a retail value of RM10; and
iii) Konfem Turbo Prepaid LTE Data Add-On at the value of RM30 for a consecutive period of three (3) months commencing on the date of registration of the prepaid Service (as more particularly illustrated in Clauses 6.2(a)-(c) herein).

(hereinafter shall be collectively referred to as the “Promotion Bundle”)

For clarity, choice of colour of the Samsung Galaxy Note 10+ smartphone is subject to stock availability.

5. Payment Upon Registration.

The sum of RM 4,399 (inclusive of SST) is payable as the Device purchase price on the date of registration of the Service.

6. Service Activation: 
6.1 The Yes Subscriber subscribing to the Promotional Bundle is required to immediately activate the Yes 4G LTE Prepaid Starter Pack through the Yes authorized dealer on the date of registration of the Promotional Bundle.
6.2 Upon successful activation of the Yes 4G LTE Prepaid Starter Pack in accordance with Clause 6.1 herein, the Konfem Turbo Prepaid LTE Data Add-On will be automatically activated for the Yes Subscriber’s use. For clarity and avoidance of doubt, the validity period of the Konfem Turbo Prepaid LTE Data Add-On enjoyed by Yes Subscriber under this Promotion is as follows:- On the assumption that the Yes 4G LTE Prepaid Starter Pack is activated on 25th August 2019, such Yes Subscriber would be able to enjoy the Konfem Turbo Prepaid LTE Data Add-On for a consecutive period of three (3) months effective from the activation date as stated below:-
(a) Use of 1st Konfem Turbo Prepaid LTE Data Add-On between 25th August 2019 until 24th September 2019;
(b) Use of 2nd Konfem Turbo Prepaid LTE Data Add-On between 25th September 2019 until 24th October 2019; and
(c) Use of 3rd Konfem Turbo Prepaid LTE Data Add-On between 25th October 2019 until 24th November 2019.
7. Addition/Removal of Service Plan. We reserve the right to add or remove the Promotion Bundle or any one or more items within the Promotional Bundle at any time during the Promotion Period.
8. Not Exchangeable for Cash. For the avoidance of doubt, a Subscriber having subscribed to the Promotion Bundle will not be entitled to exchange the same for cash or any other products and/or services.
9. Warranty. Each Samsung Galaxy Note 10+ (512GB) provided under the Promotion shall be subject to its respective manufacturer’s warranty.
10. Exclusion of Liability on Use of Samsung Galaxy Note 10+ (512GB). We shall not be liable for any loss, damage and/or or injury suffered by You or any person claiming through You on the use of the Samsung Galaxy Note 10+ (512GB).
11. Right to Change. We reserve the right to change, modify and/or amend these Promo T&Cs from time to time during the Promotion Period. Any change, modification and/or amendment to these Promo T&Cs will be effective upon a notice being placed on Our official website or sent digitally to all affected Yes Subscribers.
12. Words in Capital. All words in capital, unless otherwise defined herein, shall have the same meaning ascribed in the Prepaid Terms and Conditions.

Last updated: 23 May 2019

1. The Promotion. 
The Prepaid Yes Altitude 2 Smartphone Bundle promotion consisting of Yes Altitude 2 smartphone, Yes 4G LTE Prepaid Starter Pack and Konfem 4G Prepaid LTE Data Add On Bundle (“Promotion”) is a time-limited offer launched by YTL Communications Sdn Bhd (“Yes”).
2. Applicable Terms & Conditions.
Subject only to the variations as expressly set out herein, all other terms and conditions contained in the Prepaid Service Terms and Conditions, Yes 4G LTE Prepaid Plan Terms and Conditions and Konfem 4G and Konfem Turbo Prepaid LTE Data Add-On Promotion Terms and Conditions (available at www.yes.my/tnc) shall remain and be applicable to the Promotion. In the event of any inconsistency between the Prepaid Service Terms and Conditions, Yes 4G LTE Prepaid Plan Terms and Conditions, Konfem 4G and Konfem Turbo Prepaid LTE Data Add-On Promotion Terms and Conditions herein, the Terms and Conditions herein shall prevail, to the extent of any inconsistency in relation to the subject matter herein. Notwithstanding any perceived similarities, the terms and the Promotion offer specified herein do not apply to any Devices, Yes 4G LTE Prepaid Starter Pack or Konfem 4G and Konfem Turbo Prepaid LTE Data Add-On purchased outside of the Promotion Period (as defined below).
3. Interpretations & Definitions.
  All capitalised words and expressions herein shall, unless otherwise provided, bear the same meaning as defined in the Prepaid Service Terms and Conditions, the Yes 4G LTE Prepaid Plan Terms and Conditions and/or the Konfem 4G and Konfem Turbo Prepaid LTE Data Add-On Promotion Terms and Conditions
4. Promotion Period. 
The Promotion is offered from 23 May 2019 while stocks last or until further notice, whichever is earlier (“Promotion Period”).
5. The Promotion Bundle.

Each Prepaid Yes Altitude 2 Smartphone Bundle purchased during the Promotion Period shall comprise the following:-
(i)        One (1) unit of Yes Altitude 2 smartphone (“Device”);.

(ii)       One (1) free Yes 4G LTE Prepaid Starter Pack consisting of (a) one (1) Mobile Number; (b) RM5.00 Yes Credits; (c) 1GB 4G LTE data with a 7-day account Validity Period; and

(iii)      One (1) free Konfem 4G Prepaid LTE Data Add-On with unlimited 4G LTE data (collectively, “the Promotion Bundle”).

6. Payment Upon Purchase.
 

i) For Malaysians: The total payment required to be paid for each purchase of the Promotion Bundle is RM 200 inclusive of SST. ii) For Non-Malaysians: The total payment required to be paid for each purchase of the Promotion Bundle is RM 300 inclusive of SST.

7. Service Activation.
  Upon purchase of a Promotion Bundle, the Yes Subscriber is required to immediately activate the Yes 4G LTE Prepaid Starter Pack provided under the Promotion Bundle by registering the Yes 4G Prepaid Plan with a Yes authorized dealer. Self-registration or any other form of registration of the Yes 4G Prepaid Plan will not entitle the Yes Subscriber to the benefits herein.
8. Activation of the Konfem 4G Prepaid LTE Data Add-On. Upon the successful activation of the Yes 4G LTE Prepaid Starter Pack in accordance with Clause 7 above, the system will automatically activate the Konfem 4G Prepaid LTE Data Add-On provided under the Promotion Bundle. The use of the Konfem 4G Prepaid LTE Data Add On is subject to the Konfem 4G and Konfem Turbo Prepaid LTE Data Add-On Promotion Terms and Conditions at https://www.yes.my/tnc/products services-tnc.
By way of illustration, if the free Yes 4G LTE Prepaid Starter Pack is activated on 01 June 2019, the one (1) Konfem 4G Prepaid LTE Data Add-On will be activated by Yes’ system automatically on 01 June 2019 and will have a validity period until 30 June 2019.
9. Not exchangeable for cash. The Promotion items/services in the Promotion Bundle are not exchangeable for cash or any other product and/or service including any other Prepaid Service Plan offered by Yes.
10. Device Warranty.: The Yes Altitude 2 smartphone provided as part of the Promotion Bundle shall be subject to Yes limited warranty at www.yes.my/tnc.
11. Exclusion of liability for use of Yes Altitude 2 Smartphone.: Yes shall not be liable to the Yes Subscriber or any person(s) claiming through the Yes Subscriber for any loss, damages or injury arising from the use or inability to use the Yes Altitude 2 smartphone from any cause whatsoever.
12. Right to Change: Yes reserves the right to change, modify and/or amend these terms at any time. A modification, change and/or amendment to these terms will be deemed to be effective upon a notice being placed upon Yes’ official website or sent digitally to the affected Yes Subscribers.

Last updated:8 March 2019

1. The Promotion. The Samsung Galaxy S10/S10+ with Yes 4G Konfem Unlimited Postpaid Plan Bundle (“the Promotion”) is a time-limited offer launched by YTL Communications Sdn Bhd (“Yes”).
2. Applicable Terms & Conditions: Subject only to the variations as expressly set out herein, all other terms and conditions contained in the Postpaid Service Terms & Conditions and the Postpaid Service Plans Terms & Conditions (available at www.yes.my/tnc) shall remain and be applicable to the Promotion. In the event of any inconsistency between the Postpaid Service Terms & Conditions and Postpaid Service Plans Terms & Conditions and the Terms and Conditions herein, the Terms and Conditions herein shall prevail, to the extent of any inconsistency. Notwithstanding any perceived similarities, the terms and the Promotion offer specified herein do not apply to any Devices purchased, or any Postpaid Service Plan subscribed, outside of the Promotion Period.
3. Interpretations & Definitions: All capitalised words and expressions herein shall, unless otherwise provided, bear the same meanings as defined in the Postpaid Service Terms and Conditions and the Postpaid Service Plans Terms & Conditions.
4. Definitions:The following capitalised words or phrases shall have the meanings as assigned:
“Upfront Payment”means the reimbursable sum of money collected for any Device provided to the Yes Subscriber under the Promotion bundle at the time of registration.
5. Promotion Period.The Promotion is being offered from 22 February 2019 until untill further notice while stocks last (“Promotion Period”).
6. The Promotion Bundle.The Promotion bundle comprise One (1) unit of Samsung Galaxy S10 (“Device”) or One (1) unit of Samsung Galaxy S10+ (“Device”) bundled with a subscription of Konfem Unlimited 99 Postpaid Plan. The bundled plan is subject to a 24 months contract period (“Contract Period”).
7. Service Offerings & Commitment Fee: Save as expressly provided herein, all other terms and conditions applicable to the Yes 4G Konfem Unlimited 99 Plan as stated at www.yes.my/konfem-unlimited-postpaid shall apply.
8. Payment Upon Registration. The following payments are required to be paid upon registration of the relevant bundled plan:
8.1 in respect of the “Konfem Unlimited 99 Samsung Galaxy S10” bundled plan – a non-refundable Device Price of RM2319 and an Upfront Payment of RM480;
8.2 in respect of the “Konfem Unlimited 99 with Samsung Galaxy S10+” bundled plan –a non-refundable Device Price of RM2759 and an Upfront Payment of RM240;
8.3 additionally, if the Yes Subscriber is a non-Malaysian, a refundable deposit of RM200 will be collected which will be refunded free of interest 45 days after the expiry or termination of the Service account subject to any deduction which may be due from the Yes Subscriber to Yes.
9. Rebate: Provided that the Yes Subscriber’s Service account is not suspended or terminated at the time of rebate, the upfront payment paid by the Yes Subscriber under the Promotion will be rebated to the Yes Subscriber’s account over the 24 months Contract Period as set out below:
9.1 in relation to the “Konfem Unlimited 99 Samsung Galaxy S10” – RM20 per month;
9.2 in relation to the “Konfem Unlimited 99 Samsung Galaxy S10+” bundled plan – RM10 per month.
10. Addition/Removal of Service Plan. Yes reserves the right to add other types of Postpaid Service Plan to and/or remove any of the Postpaid Service Plans as stated herein from the Promotion in accordance with Clause 15 below.
11. Not exchangeable for cash. For the avoidance of doubt, the Promotion items/services in the Promotion bundle are not exchangeable for cash or any other product and/or service including any other Postpaid Service Plan offered by Yes.
12. Early Termination Charges: .If the Yes Subscriber terminates the Service subscribed under the Promotion before the expiry of the Contract Period or if the Service account is terminated by Yes due to the Yes Subscriber’s default, the Early Termination Charges as provided in the Postpaid Service Terms & Conditions shall apply.
13. Device Warranty. Each Device provided under the Promotion shall be subject to manufacturer’s warranty.
14. Exclusion of liability for use of Samsung Galaxy S10 or Samsung Galaxy S10+. Yes shall not be liable to the Yes Subscriber or to any person claiming through the Yes Subscriber or any other person for any loss, damages or injury suffered or incurred as a result of the use or inability to the Samsung Galaxy S10 or Samsung Galaxy S10+ or from any cause whatsoever.
15. Right to change. Yes reserves the right to change, modify and/or amend these terms at any time. A modification, change and/or amendment to these terms will be deemed to be effective upon a notice being placed upon Yes official website or sent digitally to all affected Yes Subscribers.

Last updated:10 Aug 2018

1. The Promotion. The Samsung Galaxy Note9 with Yes Postpaid Plan Bundle (“the Promotion”) is a time-limited offer launched by YTL Communications Sdn Bhd (“Yes”).
2. Applicable Terms & Conditions: Subject only to the variations as expressly set out herein, all other terms and conditions contained in the Postpaid Service Terms and Conditions and the Postpaid Service Plans Terms & Conditions (available at www.yes.my/tnc) shall remain and be applicable to the Promotion. In the event of any inconsistency between the Postpaid Service Terms and Conditions and Postpaid Service Plans Terms & Conditions and the Terms and Conditions herein, the Terms and Conditions herein shall prevail, to the extent of any inconsistency. Notwithstanding any perceived similarities, the terms and the Promotion offer specified herein do not apply to any Devices purchased, or any Postpaid Service Plan subscribed, outside of the Promotion Period.
3. Interpretations & Definitions: All capitalised words and expressions herein shall, unless otherwise provided, bear the same meanings as defined in the Postpaid Service Terms and Conditions and the Postpaid Service Plans Terms & Conditions.
4. Definitions:The following capitalised words or phrases shall have the meanings as assigned:
“Upfront Payment” means the reimbursable sum of money collected for any Device provided to the Yes Subscriber under the Promotion bundle at the time of registration.
5. Promotion Period.The Promotion is being offered from 10 Aug 2018 until further notice (“Promotion Period”).
6. The Promotion Bundle.One (1) unit of Samsung Galaxy Note9 (“Device”) bundled with the subscription of Yes LTE 128. The bundled plan of Yes LTE 128 will be contracted with a 24 months contract period.
7. Service Offerings & Commitment Fee: The terms of offer for the respective bundled Postpaid Service Plan subscribed under the Promotion is as follows:
 • The Device of Samsung Galaxy Note9 bundled with Yes LTE 128 will be provided with Data Capacity Allocation of 50GB 4G LTE Data, free unlimited On-Net services of voice call minutes and SMS at Commitment Fee of RM128.
8. Payment Upon Registration: Payments required upon registration of the respective bundled Postpaid Service Plans are:
 
8.1 In respect of the bundled plan for Yes LTE 128 with Samsung Galaxy Note9, a non-refundable Device Price of RM1999, Upfront Payment of RM720 and the relevant Commitment Fee (known as “Plan Advance Payment”) shall be paid by the Yes Subscriber upon registration. The Plan Advance Payment will be rebate to the Yes Subscriber’s account in the first month bill.
8.2 Additionally, if the Yes Subscriber is a non-Malaysian, a refundable deposit of RM200 will be collected which will be refunded free of interest 45 days after the expiry or termination of the Service account subject to any deduction which may be due from the Yes Subscriber to Yes.
9. Rebate: Provided that the Yes Subscriber’s Service account is not suspended or terminated at the time of rebate and where relevant, the Upfront Payment paid by the Yes Subscriber under the Promotion will be rebate to the Yes Subscriber’s account over the 24 months Contract Period in the amount as follows:
In relation to the bundled plan for Yes LTE 128 – RM30 per month
10. Addition/Removal of Service Plan. Yes reserves the right to add other types of Postpaid Service Plan to and/or remove any of the Postpaid Service Plans as stated herein from the Promotion in accordance with Clause 15 below.
11. Not exchangeable for cash. For the avoidance of doubt, the Promotion items/services in the Promotion bundle are not exchangeable for cash or any other product and/or service including any other Postpaid Service Plan offered by Yes.
12. Early Termination Charges: If the Yes Subscriber terminates the Service subscribed under the Promotion before the expiry of the relevant Contract Period or if the Service account is terminated by Yes due to the Yes Subscriber’s default, the Early Termination Charges as provided in the Postpaid Service Terms and Conditions shall apply.
13. Device Warranty. Each Device provided under the Promotion shall be subject to its respective manufacturer’s warranty. The Yes Device shall be subject to the Yes Limited Warranty at www.yes.my/tnc
14. Exclusion of liability for use of Samsung Galaxy Note9Yes shall not be liable for any loss, damages or injury for the Samsung Galaxy Note9 or to the Yes Subscriber or to any person claiming through the Yes Subscriber arising from the use or inability to the Samsung Galaxy Note9 or from any cause whatsoever.
15. Right to change. Yes shall not be liable for any loss, damages or injury for the Samsung Galaxy Note9 or to the Yes Subscriber or to any person claiming through the Yes Subscriber arising from the use or inability to the Samsung Galaxy Note9 or from any cause whatsoever.

Last updated:31 July 2018

1. The Promotion. The AMAZINGLY FAST HOME INTERNET Promotion (“the Promotion”) is a time-limited offer launched by YTL Communications Sdn Bhd (“Yes”).
2. Applicable Terms & Conditions: : Subject only to the variations as expressly set out herein, all other terms and conditions contained in the Postpaid Service Terms and Conditions and the Postpaid Service Plans Terms & Conditions (available at www.yes.my/tnc) shall remain and be applicable to the Promotion. In the event of any inconsistency between the Postpaid Service Terms and Conditions and Postpaid Service Plans Terms & Conditions and the Terms and Conditions herein, the Terms and Conditions herein shall prevail, to the extent of any inconsistency. Notwithstanding any perceived similarities, the terms and the Promotion offer specified herein do not apply to any Devices purchased, or any Postpaid Service Plan subscribed, outside of the Promotion Period.
3. Interpretations & Definitions: All capitalised words and expressions herein shall, unless otherwise provided, bear the same meanings as defined in the Postpaid Service Terms and Conditions and the Postpaid Service Plans Terms & Conditions.
4. Definitions: : The following capitalised words or phrases shall have the meanings as assigned:
“Upfront Payment” ” means the reimbursable sum of money collected for any Device provided to the Subscriber under the Promotion bundle at the time of registration..
5. Promotion Period. The Promotion is being offered from 31 July 2018 until further notice (“Promotion Period”).
6. The Promotion Bundle.One (1) unit of Yes Zoom 4G LTE (“Device”) bundled with the subscription of Yes LTE 68/Yes LTE 98/Yes LTE 128/Yes LTE 148. The bundled plan of Yes LTE 68/Yes LTE 98/Yes LTE 128/Yes LTE 148 will be contracted with a 12 months contract period.
7. Service Offerings & Commitment Fee: : The terms of offer for the respective bundled Postpaid Service Plan subscribed under the Promotion are as follows:
a) The Device of Yes Zoom 4G LTE bundled with Yes LTE 68 will be provided with Data Capacity Allocation of 25GB 4G LTE Data at Commitment Fee of RM68.
b) The Device of Yes Zoom 4G LTE bundled with Yes LTE 98 will be provided with Data Capacity Allocation of 38GB 4G LTE Data at Commitment Fee of RM98.
c) The Device of Yes Zoom 4G LTE bundled with Yes LTE 128 will be provided with Data Capacity Allocation of 55GB 4G LTE Data at Commitment Fee of RM128.
d) The Device of Yes Zoom 4G LTE bundled with Yes LTE 148 will be provided with Data Capacity Allocation of 70GB 4G LTE Data at Commitment Fee of RM148.
Voice and SMS services are not provided for these promotion bundles.
8. Payment Upon Registration: Payments required upon registration of the respective bundled Postpaid Service Plans are:
 
8.1 In respect of the bundled plan for Yes LTE 68/Yes LTE 98/Yes LTE 128/Yes LTE 148, a non-refundable RM100 Activation Fee and the relevant Commitment Fee (known as “Plan Advance Payment”) will be collected upon registration. The Plan Advance Payment will be rebate to the Yes Subscriber’s account in the first month bill.
8.2 Additionally, if the Yes Subscriber is a non-Malaysian, a refundable deposit of RM200 will be collected which will be refunded free of interest 45 days after the expiry or termination of the Service account subject to any deduction which may be due from the Yes Subscriber to Yes.
9. Addition/Removal of Service Plan: Yes reserves the right to add other types of Postpaid Service Plan to and/or remove any of the Postpaid Service Plans as stated herein from the Promotion in accordance with Clause 14 below.
10. Not exchangeable for cash. For the avoidance of doubt, the Promotion items/services in the Promotion bundle are not exchangeable for cash or any other product and/or service including any other Postpaid Service Plan offered by Yes.
11. Early Termination Charges: If the Yes Subscriber terminates the Service subscribed under the Promotion before the expiry of the relevant Contract Period or if the Service account is terminated by Yes due to the Yes Subscriber’s default, the Early Termination Charges as provided in the Postpaid Service Terms and Conditions shall apply.
12. Device Warranty. Each Device provided under the Promotion shall be subject to its respective manufacturer’s warranty. The Yes Device shall be subject to the Yes Limited Warranty at www.yes.my/tnc.
13. Exclusion of liability for use of Yes Zoom 4G LTE. Yes shall not be liable for any loss, damages or injury for the Yes Zoom 4G LTE or to the Yes Subscriber or to any person claiming through the Yes Subscriber arising from the use or inability to the Yes Zoom 4G LTE or from any cause whatsoever.
14. Right to change. Yes reserves the right to change, modify and/or amend these terms at any time. A modification, change and/or amendment to these terms will be deemed to be effective upon a notice being placed upon Yes official website or sent digitally to all affected Yes Subscribers.

Last updated: 24th December 2018

1. The Promotion. The Samsung Galaxy J2 Pro / Xiaomi Redmi 5 / Vivo Y81i / Xiaomi Redmi 6A / Xiaomi Redmi 6 / Yes Altitude 2 with Yes Postpaid PlanBundles(“the Promotion”) are a time-limited offer launched by YTL Communications SdnBhd (“Yes”).
2. Applicable Terms & Conditions: Subject only to the variations as expressly set out herein, all other terms and conditions contained in the Postpaid Service Terms and Conditions and the Postpaid Service Plans Terms & Conditions (available at www.yes.my/tnc) shall remain and be applicable to the Promotion. In the event of any inconsistency between the Postpaid Service Terms and Conditions and Postpaid Service Plans Terms & Conditions and the Terms and Conditions herein, the Terms and Conditions herein shall prevail, to the extent of any inconsistency. Notwithstanding any perceived similarities, the terms and the Promotion offer specified herein do not apply to any Devices purchased, or any Postpaid Service Plan subscribed, outside of the Promotion Period.
3. Interpretations & Definitions: All capitalised words and expressions herein shall, unless otherwise provided, bear the same meanings as defined in the Postpaid Service Terms and Conditions and the Postpaid Service Plans Terms & Conditions.
4. Definitions: The following capitalised words or phrases shall have the meanings as assigned:
“Upfront Payment” means the reimbursable sum of money collected for any Device provided to the Subscriber under the Promotion bundle at the time of registration.
5. Promotion Period. The Promotion is being offered from 8 June 2018 until further notice (“Promotion Period”).
6. The Promotion Bundle, Service Offerings & Commitment Fee.The terms of offer under the Promotion are as follows:
 • One (1) unit of Samsung Galaxy J2 Pro or Xiaomi Redmi 5 or Yes Altitude 2 or Xiaomi Redmi 6A  or Xiaomi Redmi 6 or Vivo Y81i (“Device”) bundled with the subscription of Yes LTE 48.
 • The bundled plan of Yes LTE 48:
 • a) if contracted with a 12 months contract period, it will be provided with Data Capacity Allocation of 10GB 4G LTE Data, free unlimited On-Net service of voice call minutes and SMS at Commitment Fee of RM48
 • b) if contracted with a 24 months contract period, it will be provided with Data Capacity Allocation of 15GB 4G LTE Data, free unlimited On-Net service of voice call minutes and SMS at Commitment Fee of RM48
The colour of the Device is subject to stock availability.
7. Payment Upon Registration. Payments required upon registration of the respective bundled Postpaid Service Plans are:
7.1 In respect of the bundled plan for Yes LTE 48 with Samsung Galaxy J2 Pro or Xiaomi Redmi 5 or Xiaomi Redmi 6A or Xiaomi Redmi 6 or Vivo Y81i, a non-refundable RM100 Activation Fee and the relevant Commitment Fee (known as “Plan Advance Payment”) shall be paid by the Yes Subscriber upon registration. The Plan Advance Payment will be rebate to the Yes Subscriber’s account in the first month bill.
7.2 In respect of the bundled plan for Yes LTE 48 with Yes Altitude 2, Upfront Payment of RM100 and the relevant Commitment Fee (known as “Plan Advance Payment”) shall be paid by the Yes Subscriber upon registration. .
  Additionally, if the Yes Subscriber is a non-Malaysian, a refundable deposit of RM200 will be collected which will be refunded free of interest 45 days after the expiry or termination of the Service account subject to any deduction which may be due from the Yes Subscriber to Yes.
8. Rebate. Provided that the Yes Subscriber’s Service account is not suspended or terminated at the time of rebate and where relevant, the Upfront Payment paid by the Yes Subscriber under the Promotion will be rebate to the Yes Subscriber’s account in the amount as follows:
From 3rd Month to 12th Month, RM10 per month in relation to the bundled plan for Yes LTE 48
9. Addition/Removal of Service Plan. Yes reserves the right to add other types of Postpaid Service Plan to and/or remove any of the Postpaid Service Plans as stated herein from the Promotion in accordance with Clause14 below.
10. Not exchangeable for cash. For the avoidance of doubt, the Promotion items/services in the Promotion bundle are not exchangeable for cash or any other product and/or service including any other Postpaid Service Plan offered by Yes.
11. Early Termination Charges: If the Yes Subscriber terminates the Service subscribed under the Promotion before the expiry of the relevant Contract Period or if the Service account is terminated by Yes due to the Yes Subscriber’s default, the Early Termination Charges as provided in the Postpaid Service Terms and Conditions shall apply.
12. Device Warranty. Each Device provided under the Promotion shall be subject to its respective manufacturer’s warranty. The Yes Device shall be subject to the Yes Limited Warranty at www.yes.my/tnc
13. Exclusion of liability for use of Samsung Galaxy J2 Pro or Xiaomi Redmi 5 or Yes Altitude 2 or Xiaomi Redmi 6A or Xiaomi Redmi 6 or Vivo Y81i. Yes shall not be liable for any loss, damages or injury for the Samsung Galaxy J2 Pro or Xiaomi Redmi 5 or Yes Altitude 2 or Xiaomi Redmi 6A or Xiaomi Redmi 6 or Vivo Y81i to the Yes Subscriber or to any person claiming through the Yes Subscriber arising from the use or inability to the Samsung Galaxy J2 Pro or Xiaomi Redmi 5 or Yes Altitude 2 or Xiaomi Redmi 6A or Vivo Y81i from any cause whatsoever.
14. Right to change. Yes reserves the right to change, modify and/or amend these terms at any time. A modification, change and/or amendment to these terms will be deemed to be effective upon a notice being placed upon Yes official website or sent digitally to all affected Yes Subscribers.

Last updated: 22 September 2018

1. The Promotion. The AMAZING PURE 4G LTE Promotion(“the Promotion”) is a time-limited offer launched by YTL Communications SdnBhd (“Yes”).
2. Applicable Terms & Conditions: Subject only to the variations as expressly set out herein, all other terms and conditions contained in the Postpaid Service Terms and Conditions and the Postpaid Service Plans Terms & Conditions (available at www.yes.my/tnc) shall remain and be applicable to the Promotion. In the event of any inconsistency between the Postpaid Service Terms and Conditions and Postpaid Service Plans Terms & Conditions and the Terms and Conditions herein, the Terms and Conditions herein shall prevail, to the extent of any inconsistency. Notwithstanding any perceived similarities, the terms and the Promotion offer specified herein do not apply to any Devices purchased, or any Postpaid Service Plan subscribed, outside of the Promotion Period.
3. Interpretations & Definitions: All capitalised words and expressions herein shall, unless otherwise provided, bear the same meanings as defined in the Postpaid Service Terms and Conditions and the Postpaid Service Plans Terms & Conditions.
4. Definitions: : The following capitalised words or phrases shall have the meanings as assigned:
“Upfront Payment” means the reimbursable sum of money collected for any Device provided to the Subscriber under the Promotion bundle at the time of registration.
5. Promotion Period. The Promotion is being offered from 15 June 2018 until further notice (“Promotion Period”).
6. The Promotion Bundle. One (1) unit of Yes Huddle XS 4G LTE (“Device”) bundled with the subscription of Yes LTE 60/Yes LTE 65/Yes LTE 98/Yes LTE128/Yes LTE148. The bundled plan of Yes Yes LTE 60 will be contracted with a 24 months contract period. Also, for the bundled plan of Yes Yes LTE 65/Yes LTE 98/Yes LTE 128/Yes LTE148 will be contracted with a 12 months contract period.
7. Service Offerings & Commitment Fee: The terms of offer for the respective bundled Postpaid Service Plan subscribed under the Promotion are as follows:
a) The Device of Yes Huddle XS 4G LTE bundled with Yes LTE 60 will be provided with Data Capacity Allocation of 26GB 4G LTE Data at Commitment Fee of RM60.
b)The Device of Yes Huddle XS 4G LTE bundled with Yes LTE 65 will be provided with Data Capacity Allocation of 25GB 4G LTE Data at Commitment Fee of RM65.
c) The Device of Yes Huddle XS 4G LTE bundled with Yes LTE 98 will be provided with Data Capacity Allocation of 38GB 4G LTE Data at Commitment Fee of RM98.
d)The Device of Yes Huddle XS 4G LTE bundled with Yes LTE 128 will be provided with Data Capacity Allocation of 55GB 4G LTE Data at Commitment Fee of RM128.
e) The Device of Yes Huddle XS 4G LTE bundled with Yes LTE 148 will be provided with Data Capacity Allocation of 70GB 4G LTE Data at Commitment Fee of RM148.
Voice and SMS services are not provided for these promotion bundles.
8. Payment Upon Registration: Payments required upon registration of the respective bundled Postpaid Service Plans are:
8.1 In respect of the bundled plan for Yes LTE 60/ Yes LTE 65/Yes LTE 98/Yes LTE128/Yes LTE 148, a non-refundable RM100 Activation Fee and the relevant Commitment Fee (known as “Plan Advance Payment”) will be collected upon registration. The Plan Advance Payment will be rebate to the Yes Subscriber’s account in the first month bill.
8.2 Additionally, if the Yes Subscriber is a non-Malaysian, a refundable deposit of RM200 will be collected which will be refunded free of interest 45 days after the expiry or termination of the Service account subject to any deduction which may be due from the Yes Subscriber to Yes.
9. Addition/Removal of Service Plan: Yes reserves the right to add other types of Postpaid Service Plan to and/or remove any of the Postpaid Service Plans as stated herein from the Promotion in accordance with Clause 14 below.
10. Not exchangeable for cash. For the avoidance of doubt, the Promotion items/services in the Promotion bundle are not exchangeable for cash or any other product and/or service including any other Postpaid Service Plan offered by Yes.
11. Early Termination Charges: If the Yes Subscriber terminates the Service subscribed under the Promotion before the expiry of the relevant Contract Period or if the Service account is terminated by Yes due to the Yes Subscriber’s default, the Early Termination Charges as provided in the Postpaid Service Terms and Conditions shall apply.
12. Device Warranty. Each Device provided under the Promotion shall be subject to its respective manufacturer’s warranty. The Yes Device shall be subject to the Yes Limited Warranty at www.yes.my/tnc.
13. Exclusion of liability for use of Yes Huddle XS 4G LTE. Yes shall not be liable for any loss, damages or injury for the Yes Huddle XS 4G LTE or to the Yes Subscriber or to any person claiming through the Yes Subscriber arising from the use or inability to the Yes Huddle XS 4G LTE or from any cause whatsoever.
14. Right to change. Yes reserves the right to change, modify and/or amend these terms at any time. A modification, change and/or amendment to these terms will be deemed to be effective upon a notice being placed upon Yes official website or sent digitally to all affected Yes Subscribers.

Last updated: 31st August 2018

1. The Promotion. The EPP Promo: Yes Huddle XS 4G LTE with Yes LTE 48 Bundle (“the Promotion”) is a time-limited offer launched by YTL Communications Sdn Bhd (“Yes”).
2. Applicable Terms & Conditions: Subject only to the variations as expressly set out herein, all other terms and conditions contained in the Postpaid Service Terms and Conditions and the Postpaid Service Plans Terms & Conditions (available at www.yes.my/tnc) shall remain and be applicable to the Promotion. In the event of any inconsistency between the Postpaid Service Terms and Conditions and Postpaid Service Plans Terms & Conditions and the Terms and Conditions herein, the Terms and Conditions herein shall prevail, to the extent of any inconsistency. Notwithstanding any perceived similarities, the terms and the Promotion offer specified herein do not apply to any Devices purchased, or any Postpaid Service Plan subscribed, outside of the Promotion Period.
3. Eligibility. The Promotion is only available to students from Malaysian Universities partnering with Yes under the Education Partner Program (EPP). A list of Universities partnering with Yes is available at the store locator available at https://www.yes.my/support/store-locator. Eligible students may register for the Promotion at the Yes Campus Store/kiosk of their respective partnering university/college. To register for the Promotion the eligible student must produce his/her student identity card.
4. Interpretations & Definitions: All capitalised words and expressions herein shall, unless otherwise provided, bear the same meanings as defined in the Postpaid Service Terms and Conditions and the Postpaid Service Plans Terms & Conditions.
5. Definitions: The following capitalised words or phrases shall have the meanings as assigned:
“Upfront Payment” means the reimbursable sum of money collected for any Device provided to the Subscriber under the Promotion bundle at the time of registration.
6. Promotion Period. The Promotion is being offered from 08th December 2017 until further notice (“Promotion Period”).
7. The Promotion Bundle. . One (1) unit of Yes Huddle XS 4G LTE (“Device”) bundled with the subscription of Yes LTE 48. The bundled plan of Yes LTE 48 will be contracted with a 12 months contract period.
8. Service Offerings & Commitment Fee: The terms of offer for the respective bundled Postpaid Service Plans subscribed under the Promotion are as follows:
• The Device of Yes Huddle XS 4G LTE bundled with Yes LTE 48 will be provided with Data Capacity Allocation of 12GB 4G LTE Data at Commitment Fee of RM48. • Voice and SMS services are not provided for this promotion bundle.
9. Payment Upon Registration: Payments required upon registration of the respective bundled Postpaid Service Plans are:
9.1 In respect of the bundled plan for Yes LTE 48, a non-refundable RM100 Activation Fee and the relevant Commitment Fee (known as “Plan Advance Payment”) will be collected upon registration. The Plan Advance Payment will be rebated to the Yes Subscriber’s account in the first month bill.
9.2 Additionally, if the Yes Subscriber is a non-Malaysian, a refundable deposit of RM200 will be collected which will be refunded free of interest 45 days after the expiry or termination of the Service account subject to any deduction which may be due from the Yes Subscriber to Yes.
10. Addition/Removal of Service Plan: Yes reserves the right to add other types of Postpaid Service Plan to and/or remove any of the Postpaid Service Plans as stated herein from the Promotion in accordance with Clause 16 below.
11. Not exchangeable for cash. For the avoidance of doubt, the Promotion items/services in the Promotion bundle are not exchangeable for cash or any other product and/or service including any other Postpaid Service Plan offered by Yes.
12. Early Termination Charges: If the Yes Subscriber terminates the Service subscribed under the Promotion before the expiry of the relevant Contract Period or if the Service account is terminated by Yes due to the Yes Subscriber’s default, the Early Termination Charges as provided in the Postpaid Service Terms and Conditions shall apply.
13. Device Warranty. Each Device provided under the Promotion shall be subject to its respective manufacturer’s warranty. The Yes Device shall be subject to the Yes Limited Warranty at www.yes.my/tnc
14. Exclusion of liability for use of Yes Huddle XS 4G LTE. Yes shall not be liable for any loss, damages or injury for the Yes Huddle XS 4G LTE or to the Yes Subscriber or to any person claiming through the Yes Subscriber arising from the use or inability to the Yes Huddle XS 4G LTE or from any cause whatsoever. .
15. Right to change. Yes reserves the right to change, modify and/or amend these terms at any time. A modification, change and/or amendment to these terms will be deemed to be effective upon a notice being placed upon Yes official website or sent digitally to all affected Yes Subscribers.

Last updated: 1st October 2016

1. The Promotion. The EPP Promo: Yes Altitude with Yes 4G LTE Postpaid 48 Bundle (“the Promotion”) is a time-limited offer launched by YTL Communications Sdn Bhd (“Yes”).
2. Applicable Terms & Conditions: Subject only to the variations as expressly set out herein, all other terms and conditions contained in the Postpaid Service Terms and Conditions and the Postpaid Service Plans Terms & Conditions (available at www.yes.my/tnc) shall remain and be applicable to the Promotion. In the event of any inconsistency between the Postpaid Service Terms and Conditions and Postpaid Service Plans Terms & Conditions and the Terms and Conditions herein, the Terms and Conditions herein shall prevail, to the extent of any inconsistency. Notwithstanding any perceived similarities, the terms and the Promotion offer specified herein do not apply to any Devices purchased, or any Postpaid Service Plan subscribed, outside of the Promotion Period.
3. Eligibility. The Promotion is only available to students from Malaysian Universities partnering with Yes under the Education Partner Program (EPP). A list of Universities partnering with Yes is available at the store locator available at https://www.yes.my/support/store-locator?outlet=partnerUniversities. Eligible students may register for the Promotion at the Yes Campus Store/kiosk of their respective partnering university/college. To register for the Promotion the eligible student must produce his/her student identity card.
4. Interpretations & Definitions: All capitalised words and expressions herein shall, unless otherwise provided, bear the same meanings as defined in the Postpaid Service Terms and Conditions and the Postpaid Service Plans Terms & Conditions.
5. Definitions: The following capitalised words or phrases shall have the meanings as assigned:
“Upfront Payment” means the reimbursable sum of money collected for any Device provided to the Subscriber under the Promotion bundle at the time of registration.
6. Promotion Period. The Promotion is being offered from 1st October 2016 until further notice (“Promotion Period”).
7. The Promotion Bundle. One (1) unit of Yes Altitude (“Device”) bundled with the subscription of Yes 4G LTE Postpaid 48. The bundled plan of Yes 4G LTE Postpaid 48 will be contracted with a 24 months contract period. The Yes Altitude is available in white, silver or gold colour only and is subject to stock availability.
8. Service Offerings & Commitment Fee: The terms of offer for the respective bundled Postpaid Service Plans subscribed under the Promotion are as follows:
• The Device of Yes Altitude bundled with Yes 4G LTE Postpaid 48 will be provided with Data Capacity Allocation of 6GB 4G LTE Data and 4GB 4G Broadband Data, free unlimited On-Net services of voice call minutes and SMS at Commitment Fee of RM48.
9. Payment Upon Registration: Payments required upon registration of the respective bundled Postpaid Service Plans are:
9.1 In respect of the bundled plan for Yes 4G LTE Postpaid 48, a non-refundable Activation fee of RM100 shall be paid by the Yes Subscriber upon registration. The Plan Advance Payment, Device Price and Upfront Payment will be waived.
9.2 Additionally, if the Yes Subscriber is a non-Malaysian, a refundable deposit of RM100 will be collected which will be refunded free of interest 45 days after the expiry or termination of the Service account subject to any deduction which may be due from the Yes Subscriber to Yes.
10. The amount of charges and rebates stated in Clause 8 and Clause 9 respectively are exclusive of GST. Such GST, if relevant, shall be added to the charges and/or rebates and be paid accordingly.
11. Addition/Removal of Service Plan: Yes reserves the right to add other types of Postpaid Service Plan to and/or remove any of the Postpaid Service Plans as stated herein from the Promotion in accordance with Clause 16 below.
12. Not exchangeable for cash. For the avoidance of doubt, the Promotion items/services in the Promotion bundle are not exchangeable for cash or any other product and/or service including any other Postpaid Service Plan offered by Yes.
13. Early Termination Charges: If the Yes Subscriber terminates the Service subscribed under the Promotion before the expiry of the relevant Contract Period or if the Service account is terminated by Yes due to the Yes Subscriber’s default, the Early Termination Charges as provided in the Postpaid Service Terms and Conditions shall apply.
14. Device Warranty. Each Device provided under the Promotion shall be subject to its respective manufacturer’s warranty. The Yes Device shall be subject to the Yes Limited Warranty at www.yes.my/tnc
15. Exclusion of liability for use of Yes Altitude. Yes shall not be liable for any loss, damages or injury for the Yes Altitude or to the Yes Subscriber or to any person claiming through the Yes Subscriber arising from the use or inability to the Yes Altitude or from any cause whatsoever.
16. Right to change. Yes reserves the right to change, modify and/or amend these terms at any time. A modification, change and/or amendment to these terms will be deemed to be effective upon a notice being placed upon Yes official website or sent digitally to all affected Yes Subscribers.

Last updated: 2nd May 2020

1. The Promotion.The Konfem Unlimited SD EPIK , Konfem Unlimited HD EPIK and Konfem Turbo Prepaid LTE Data Add-On Promotion (“Promotion”) is a time-limited promotion by YTL Communications Sdn Bhd (“YTLC”).
2. Eligibility.This Promotion is open to all new and existing YES prepaid subscribers (“Eligible Subscribers”) to access and use the Services via smartphones only and not any other devices (including huddles and home wireless modem).
3. Terms and Conditions, Interpretation and Definitions.
3.1 By participating in this Promotion, each Eligible Subscriber agrees that he/she has read and understood all the terms and conditions herein (“Promo Terms and Conditions”) and agrees to be bound by these Promo Terms and Conditions.
3.2 Subject only to the variations as expressly set out herein, all other terms and conditions relating to the YES prepaid service available at www.yes.my/tnc (“Prepaid T&Cs”) shall remain and be applicable to this Promotion. In the event of any inconsistency between the Prepaid T&Cs and the Promo Terms and Conditions, the Promo Terms and Conditions shall prevail to the extent of any such inconsistences.
3.3 All words in capital and expressions herein shall unless otherwise provided, bear the same meanings as defined in this Promo Terms and Conditions or the Prepaid T&Cs.
4. Promotion Period. The Promotion commences on 1st March 2020, 12:00 a.m. until further notice (“Promo Period”).
5. Promotion Description. .
5.1 The following preloaded data add-on packs are offered under this Promotion:
Promo Description Price 4G LTE Data Capacity Data Add-On Validity Period Account Validity Period
Konfem Unlimited SD EPIK Prepaid LTE Data Add-on (up to3 Mbps speed) RM30 unlimited* 30 days from the subscription date 30 days from the subscription date
Konfem Unlimited HD EPIK Prepaid LTE Data Add-On (up to 4 Mbps speed) RM40 unlimited** 30 days from the subscription date 30 days from the subscription date
Konfem Turbo Prepaid LTE Data Add-On (best effort LTE speed) RM5 5GB Daily validity of 24 hours from the time of subscription

* Video streaming is based on standard definition quality
** Video streaming is based on high definition quality
The Konfem Unlimited SD EPIK Prepaid LTE Data Add-on, Konfem Unlimited HD EPIK Prepaid LTE Data Add-on and Konfem Turbo Prepaid LTE Data Add-On shall be collectively referred to as the “Konfem Prepaid LTE Data Add-On”.

5.2 The Konfem Turbo LTE Prepaid Data Add-On is only available to Eligible Subscribers who have subscribed to the Konfem Unlimited SD EPIK Prepaid LTE Data Add-On or Konfem Unlimited HD EPIK Prepaid LTE Data Add-On. During the Account  Validity Period of the Konfem Unlimited SD EPIK Prepaid LTE Data Add-On and Konfem Unlimited HD EPIK Prepaid LTE Data Add-On, respectively, an Eligible Subscriber is not entitled to purchase any other Prepaid LTE Data Add-On offered by YTLC except for Konfem Turbo Prepaid LTE Data Add-On.
5.3 (a) Subject to Clause 5.3(b) herein, an Eligible Subscriber is only entitled to subscribe to one (1) Konfem Prepaid LTE Data Add-On during the Account Validity Period of the respective Konfem Prepaid LTE Data Add-On which means multiple subscription of Konfem Prepaid LTE Data Add-On is disallowed.

(b) Notwithstanding the provision in Clause 5.3(a) above, an Eligible Subscriber may subscribe to a  Konfem Prepaid LTE Data Add-On or any Prepaid LTE Data Add-On 5 days prior to the expiration of his/her Konfem Prepaid LTE Data Add-On Account Validity Period. For clarity and by way of illustration only, if an Eligible Subscriber subscribed to a Konfem Prepaid LTE Data Add-On on 16th March 2020, the Account Validity Period of such Konfem Prepaid LTE Data Add-On is until 14th April 2020.  The Eligible Subscriber is only entitled to subscribe to a Konfem Prepaid LTE Data Add-On (provided that the Promotion is still ongoing), or any other Prepaid LTE Data Add-On, at any time after the 9th April 2020.
5.4 5.4.1 In the event an Eligible Subscriber commits a breach of the  Promo Terms and Conditions (“Defaulter”), YTLC reserves the right to throttle the Defaulter’s use of the Service to 128Kbps without prior notice to the Defaulter.

5.4.2 A Defaulter will need to subscribe to the “Unthrottle Me Data Add-On” via MyYES4G app or website to continue enjoying the Service at unthrottled speed.
5.5 In the event an Eligible Subscriber subscribes to the Konfem Prepaid LTE Data Add-On during the Account Validity Period of any Prepaid LTE Data Add-On previously subscribed, the data remaining in the Prepaid LTE Data Add-On shall be firstly utilised subject to such Prepaid LTE Data Add-On’s Account Validity Period before utilisation of the internet data in the Konfem Prepaid LTE Data Add-On.
5.6 The Konfem Prepaid LTE Data Add-On may not be used by Eligible Subscribers for hotspot. Usage for P2P applications are not blocked, however, the speed of P2P applications will be throttled to 64 kbps.
5.7 Service speeds, if stated, are on best effort basis. Factors such as coverage, location, building interference, distance from communications towers and number of concurrent users may affect the Service speed and Service performance (voice and/or SMS).
5.8 The Yes Rebates is not applicable to this Promotion.

6. Limitation of Liability YTLC shall not be liable for any loss or damage (including without limitation loss of income, profits or goodwill, direct or indirect, incidental, consequential, exemplary, punitive or special damages of any party including third parties) howsoever arising whether in contract, tort, negligence or otherwise, in connection with the Promotion.
7. Termination. The Konfem Prepaid LTE Data Add-On purchased by an Eligible Subscriber shall be automatically terminated without any refunds to the Eligible Subscribers upon termination of such Eligible Subscriber’s YES Prepaid Service account.
8. Laws. This Promotion shall in all respects be governed by the laws of Malaysia and by participating in the Promotion, the Eligible Subscribers submits to the exclusive jurisdiction of the courts of Malaysia.
9. Modifications. YTLC reserves the right to, at any time, add to, delete, vary or amend the terms and conditions herein or change or modify any aspect of this Promotion, in whole or in part at any time and from time to time and at its sole discretion without notice and without liability to the Eligible Subscribers or any other party. Without prejudice to the aforesaid, YTLC reserves the right to cancel, terminate or suspend this Promotion at any time before or during the Promo Period with notice but without any liability or compensation whatsoever.

Last updated: 1st Feb 2020

1. The Contest. 
“YESEpikTikTok Challenge Contest” (“Contest”) is an online contest organised by YTL Communications Sdn Bhd (“YTLC”) (Company No. 793634-V) and shall be governed by these Contest Terms and Conditions (“Contest Terms”).There is no entry fee imposed for participation in this Contest.
2. Contest Eligibility.
2.1 Subject to Clauses 2.2 and 6 herein, this Contest is open to all Malaysian residents aged 18 years and above as of the Commencement Date as defined below (“Participants”).
2.2 The following categories of persons may participate in the Contest but will not be entitled to win any Contest Prize:-
2.2.1  Employees of YTLC (including its affiliates and related companies), and their respective Immediate Family Members; and
2.2.2 Sponsors, advertising/promotional agencies, other related agencies, dealers, retailers, suppliers of YTLC (including its affiliates and related companies), and their respective Immediate Family Members.
For clarity, Immediate Family Members means any of the following persons: – spouse, ex-spouse, de-facto spouse, child or step-child (whether natural or by adoption), parent, step-parent, grandparent, step-grandparent, uncle, aunt, niece, nephew, brother, sister, step-brother, step-sister or first cousin.
3. Terms and Conditions.
  Each Participant confirms and acknowledges that he/she has read and understood these Contest Terms, and agrees to be bound by these Contest Terms by his/her participation in this Contest.
4. Contest Period. 
This Contest shall commence on 1st February 2020 (“Commencement Date”) through 29th February 2020, 11.59pm ( “Contest Period”). Any entries received prior to the Commencement Date or after the end of the Contest Period shall be deemed invalid and such Participant’s entry will be disqualified.
5. Contest Mechanism.
5.1 The Participant shall:-
5.1.1    download the TikTok App from either  Google Play Store or Apple App Store onto the Participant’s  smartphone;
5.1.2   click the “Record” button;
5.1.3   click the “Sounds” button;
5.1.4   select the #YESEpikTikTok sound;
5.1.5   the Participant himself/herself shall perform short lip-sync, comedy or talent video in the most creative  manner (“Entry”);
5.1.6   ensure that the Entry is  set on public mode;
5.1.7   post the Entry on TikTok, hashtag #YESEpikTikTok, and share it on Facebook or Instagram with the hashtag #YESEpikTikTok;
5.1.8   send his/her personal details including full name, NRIC number and contact number through Facebook or Instagram via direct messaging; and
5.1.9   follow and tag YTLC on Facebook (Yes 4G) or Instagram (@yes4g).
5.2 Each Participant may submit multiple Entries however only one (1) Entry, amongst all the multiple Entries submitted, which is deemed to be the most creative will be selected by the judges for their consideration during the Winner Selection Process.
6. Winner selection process.
  6.1 At the end of the Contest Period,  twelve (12) Participants with the most creative Entry selected in accordance with Clause 16, and who are Active Subscribers will be selected as the Contest winners (“Winners”). For clarity and avoidance of doubt, an Active Yes Subscriber means any Yes Subscriber with an active Prepaid Account or Postpaid Account for a period of no less than thirty (30) calendar days prior to the Commencement Date.
6.2 The Winners, in order of rank from the most to the least creative Entry  is categorised as :-
6.2.1 one (1) Grand Prize Winner,
6.2.2 one (1) 1st Runner Up; and
6.2.3 ten (10) 2nd Runner Up and shall be entitled to the Contest Prizes.
7. Contest Prize.
  7.1 The Winners will be entitled to the following prize:
7.1.1 Grand Prize Winner
(a) one (1) unit of Samsung Galaxy Note 10+(512GB); and
(b) one (1) free Yes 4G LTE Prepaid Starter Pack with a retail value of RM10; and
(c) free Konfem 4G Prepaid LTE Data Add-On with a retail value of RM30 per month for a consecutive period of three (3) months from the Contest Prize collection date.
7.1.2 1st Runner Up
(a) one (1) unit of Samsung Galaxy A10 (32GB);
(b) one (1) free Yes 4G LTE Prepaid Starter Pack with a retail value of RM10; and
(c) free Konfem 4G Prepaid LTE Data Add-On with a retail value of RM30 per month for a consecutive period of three (3) months from the Contest Prize collection date.
7.1.3 2nd Runner Up – Each winner will receive:-
(a) one (1) unit of YES Altitude 2 (16GB);
(b) one (1) free Yes 4G LTE Prepaid Starter Pack with a retail value of RM10; and
(c) free Konfem 4GPrepaid LTE Data-Add on with a retail value of RM30 per month for a consecutive period of three (3) months from the Contest Prize collection date.
7.2 The Winners shall not be entitled to redeem the Contest Prize in any other form or manner other than those specified in these Contest Terms.
7.3 All  non-cash Contest Prizes are accepted at the risk of the Winners and are awarded by YTLC and/or its sponsors without any warranty of any kind whether express or implied unless otherwise stated by YTLC in writing.
7.4 Winners shall redeem the Contest Prize within sixty (60) calendar days from the date of announcement of Winners (“Collection Period”) in accordance with Clause 8 herein. Failure to claim the Contest Prize within the Collection Period may result in such Contest Prize being forfeited by YTLC and YTLC, its agents, sponsors and representatives shall have no liability to the Winners in any respect whatsoever.
8. Announcement and Notification of Winners. The names of the Winners will be announced on Yes 4G Facebook page (www.facebook.com/Yes4G), Instagram profile and/or such other mode or manner as decided by YTLC at its sole discretion within four (4) weeks of the Contest end date.
9. Exclusions: The Contest Prizes are given and accepted entirely at the risk of the Winners. Any and all prize-related expenses, including tax liabilities (if any) in relation to this Contest, prize and/or use or enjoyment of the same, shall be the sole responsibility of the Winners. YTLC shall not be held liable for (a) any delay in performing or partial/total failure to perform any of its obligations to the Contest Winners under this Contest if such delay or failure is caused by circumstances beyond the reasonable control of YTLC, its affiliates, authorized dealers/distributors, agents or suppliers; and (b) any losses, damage to property, injury, or death resulting from or related to such Participant’s participation or inability to participate in this Contest, or the use, misuse or inability to use the Contest Prize or part  thereof.
10. Unconditional Agreement: Acceptance of the Contest Prize constitutes the Winner’s unconditional agreement and permission to YTLC and/or its agents to use the Contest Winner’s name, video footage, voices, photograph and/or likeness for purposes of advertising, editorial, promotional, marketing, trade and/or other purposes without further compensation and notice, unless prohibited by law. YTLC fully reserves its rights to such forms of publicity and publication.
11. Laws: This Contest shall in all respects be governed by the laws of Malaysia and by entering this Contest, Participants shall submit to the exclusive jurisdiction of the courts of Malaysia.
12. Modifications: YTLC reserves the right to add, delete, vary or amend the terms and conditions herein or change or modify any aspect of this Contest, in whole or in part at any time and from time to time and at its sole discretion without notice and without liability to the participants or any other party. Without prejudice to the aforesaid, YTLC reserves the right to cancel, terminate or suspend this Contest at any time before or during the Contest Period without any liability or compensation whatsoever. In the event of such cancellation, termination or suspension of this Contest, YTLC may at its sole and absolute discretion choose not to proceed with the Winners Selection Process and Contest Prizes.
13. Disruption of Contest. Without prejudice to Clause 12 above, if for any reason this Contest is not capable of running as planned or is disrupted for reasons due to and including without limitation network failure, infection by computer virus, bugs, tampering, unauthorized intervention, fraud, technical failures or any other causes beyond the control of YTLC or any party responsible for the running of any aspect of this Contest, YTLC reserves all rights in Clause 12 above and further reserves the right at its sole and absolute discretion to disqualify any Participants who tampers or cheat with the processes of this Contest and/or its mechanics and YTLC may take any action (including legal action) against such Participant. YTLC shall not accept any responsibility for any Entries not received for whatever reason. YTLC shall not be responsible for technical errors in telecommunications networks, internet access or otherwise preventing entry to this Contest.
14. Disclosure Rights. By entering this Contest, each Participant grants to YTLC express permission as well as a non-exclusive, royalty-free, worldwide license to publish, print, reproduce, disseminate or share such Participant’s entry, name, video footage, voice, photograph and/or likeness and identity (excluding any sensitive personal data as defined by the Personal Data Protection Act 2010) for editorial, advertising, promotional, marketing or other purposes, without further compensation, for an unlimited period of time, in any of YTLC’s publications, in any form or any media, whether for public consumption or otherwise, unless prohibited by law.  Each Participant further confirms that by participating in this Contest, he/she has read and agreed to the terms in the YTL Group Privacy Policy available at http://www.ytl.com/privacypolicy.asp, and consents to the processing of the participant’s personal data by YTLC for the purposes stated in the YTL Group Privacy Policy, including for this Contest.
15. Disqualification and/or Rejection of Entries. YTLC reserves the right to disqualify any winner at its sole and absolute discretion on the grounds of non-compliance with any of the Contest Terms herein. For the avoidance of doubt, the foregoing is not meant to limit or curtail the rights of YTLC, who may also reject an entry without having to assign any reasons whatsoever. Each Participant accepts that a decision to disqualify and/or reject a winner shall be final and not subject to appeal. In the event of a disqualification after the prize has been awarded, YTLC reserves the right to demand for the return of the prize or payment of its value from the ineligible or disqualified participant.
16. Judging Criteria and Judging Process. YTLC reserves the sole and absolute discretion to select the winners of this Contest, which will be determined in accordance with these Contest Terms. The judges’ decision shall be final and conclusive and no appeals or disputes will be entertained.
17. General Indemnification. Each Participant shall indemnify YTLC against all and any demands, claims, costs, expenses, damages, liability or injury (whether physical in nature or against the reputation of any party) incurred by YTLC, arising out of or relating to the Participant’s participation in this Contest and/or participant’s acceptance, use or misuse of Contest Prizes, including but not limited to the Participant’s acts, omissions, statements, publications whatsoever as may be in breach of any law or legal rights, as the case may be.
18. Third Party’s Rights and Indemnification. By participating in this Contest, each Participant warrants that (a) all personal details are the Participant’s own information, (b) all answers, responses and/or entries submitted in this Contest are true, accurate and original to the Participant and that no other party has any rights to such information/materials. Each Participant agrees to indemnify and keep indemnified YTLC against all claims, losses, damages and/or expenses whatsoever arising from any infringement or violation of any third party’s rights in relation to the submission of any entry in this Contest.
19. Survivability of Terms. Any delay, waiver, non-enforcement, modification, amendment, withdrawal or substitution of any term or condition contained herein shall not affect the operation of the other terms or conditions so affected by such a waiver, non-enforcement, modification, amendment, withdrawal or substitution and which shall remain in full force and effect.
20. Non-compliance. Failure to comply with these Contest Terms may result in disqualification of the relevant participant.

Last updated: 24th Jan 2020

1. The Contest. 
YES Epic Chinese New Year 2020 Contest” (“Contest”) is an online contest organised by YTL Communications Sdn Bhd ( “YTLC”) (Company No. 793634-V) and shall be governed by these Contest Terms and Conditions (“Contest Terms”).There is no entry fee imposed for participation in this Contest.
2. Contest Eligibility.
2.1 Subject to Clauses 2.2 and 6 herein, this Contest is open to all Malaysian residents, aged 18 years and above as of the Commencement Date (as defined below) (“Participants”).
2.2 The following categories of persons may participate in the Contest but will not be entitled to win any Contest Prize:-
2.2.1  Employees of YTLC (including its affiliates and related companies), and their respective Immediate Family Members; and
2.2.2 Sponsors, advertising/promotional agencies, other related agencies, dealers, retailers, suppliers of YTLC (including its affiliates and related companies), and their respective Immediate Family Members.
For clarity, Immediate Family Members means any of the following persons: – spouse, ex-spouse, de-facto spouse, child or step-child (whether natural or by adoption), parent, step-parent, grandparent, step-grandparent, uncle, aunt, niece, nephew, brother, sister, step-brother, step-sister or first cousin.
3. Terms and Conditions.
  Each Participant confirms and acknowledges that he/she has read and understood these Contest Terms, and agrees to be bound by these Contest Terms by his/her participation in this Contest.
4. Contest Period. 
This Contest shall commence from 24th January 2020 (“Commencement Date”) to 8th February 2020, 11.59pm (“Contest Period”). Any entries received prior to the Commencement Date or after the end of the Contest Period shall be deemed invalid and such Participant’s entry will be disqualified.
5. Contest Mechanism.
5.1 The Participant shall:-
5.1.1    log-in to his/her Instagram Account;
5.1.2    select the Yes Epic CNY 2020 effect  from either:- (a) the Effect Gallery; (b) the Instagram camera; or (c) YES 4G’s Instagram account;
5.1.3   Upon selection, capture a photo of himself/herself and/or any of his/her loved ones through the use of  Yes Epic CNY 2020 effect via Instagram Story camera (“Story”);
5.1.4     post the Story via Instagram Story on the Participant’s public Instagram account and tag @yes4G in the Story;
5.1.5    click on the tab “Follow” on Yes Instagram account @yes4G; and
5.1.6   provide his/her contact details including full name as per NRIC, NRIC No and contact number via Instagram DM (direct messaging).
5.2 Each Participant may submit multiple Stories however only one (1) Story, amongst all the multiple Stories submitted by such Participant, which is deemed to be the most creative and entertaining will be selected by the judges for their consideration during the Winners’ Selection Process.

 

6. Winner selection process.
  6.1 At the end of the Contest Period, eight (8) Participants with the most creative and entertaining Story selected in accordance with Clause 16, and who are Active Subscribers will be selected as the Contest winners (“Winners”). For clarity and avoidance of doubt, an Active Yes Subscriber means any Yes Subscriber with an active Prepaid Account or Postpaid Account for a period of no less than thirty (30) calendar days prior to the Commencement Date.
6.2 The Winners, in order of rank from the most to the least creative and entertaining content  is categorised as :-
6.2.1 one (1) Grand Prize Winner,
6.2.2 one (1) 1st Runner Up; and
6.2.3 six (6) 2nd Runner Up.
7. Contest Prize.
  7.1 The Winners will be entitled to the following prize:
7.1.1 Grand Prize Winner is entitled to a 3 days and 2 nights stay (inclusive of buffet breakfast only) for 2 persons in a Deluxe Room at Majestic Hotel, Malacca. For clarity, the Grand Prize is subject to the terms and conditions of Majestic Hotel, Malacca, and save as expressly provided herein, all other costs and expense shall be borne by the Grand Prize Winner.  Majestic Hotel, Malacca reserves the final decision in the accommodation booking for the Grand Prize. Any additional nights, room upgrades or changes to include additional guests are subject to availability and will be at an additional cost to the Grand Prize Winner to be paid directly to the hotel.
7.1.2 1st Runner Up is entitled to high-tea for 2 persons in Drawing Room in Majestic Hotel, Kuala Lumpur.
7.1.3 Six (6) Second Runner Up Winners will each be entitled to one (1) Lot 10 Hutong voucher worth Ringgit Malaysia Two Hundred (RM 200) only.
7.2 The Winners shall not be entitled to redeem the Contest Prize in any other form or manner other than those specified in these Contest Terms.
7.3 Winners shall redeem the Contest Prize within sixty (60) calendar days from the date of announcement of Winners (“Collection Period”) in accordance with Clause 8 herein. Failure to claim the Contest Prize within the Collection Period may result in the Contest Prize being forfeited by YTLC and YTLC, its agents, sponsors and representatives shall have no liability to the Winners in any respect whatsoever.
8. Announcement and Notification of Winners. The names of the Winners will be announced on Yes 4G Facebook page (www.facebook.com/Yes4G), Instagram profile and/or such other mode or manner as decided by YTLC at its sole discretion within six (6) weeks from the end of the Contest Period.
9. Exclusions: The Contest Prizes are given and accepted entirely at the risk of the Winners. Any and all prize-related expenses, including tax liabilities (if any) in relation to this Contest, prize and/or use or enjoyment of the same, shall be the sole responsibility of the Winners. YTLC shall not be held liable for (a) any delay in performing or partial/total failure to perform any of its obligations to the Participants under this Contest if such delay or failure is caused by circumstances beyond the reasonable control of YTLC, its affiliates, authorized dealers/distributors, agents or suppliers; and (b) any losses, damage to property, injury, or death resulting from or related to such Participant’s participation or inability to participate in this Contest, or the use, misuse or inability to use the Contest Prize or part  thereof.
10. Unconditional Agreement: Acceptance of the Contest Prize constitutes the Winner’s unconditional agreement and permission to YTLC and/or its agents to use the Contest Winner’s name, video footage, voices, photograph and/or likeness for purposes of advertising, editorial, promotional, marketing, trade and/or other purposes without further compensation and notice, unless prohibited by law. YTLC fully reserves its rights to such forms of publicity and publication.
11. Laws: This Contest shall in all respects be governed by the laws of Malaysia and by entering this Contest, Participants shall submit to the exclusive jurisdiction of the courts of Malaysia.
12. Modifications: YTLC reserves the right to add, delete, vary or amend the terms and conditions herein or change or modify any aspect of this Contest, in whole or in part at any time and from time to time and at its sole discretion without notice and without liability to the participants or any other party. Without prejudice to the aforesaid, YTLC reserves the right to cancel, terminate or suspend this Contest at any time before or during the Contest Period without any liability or compensation whatsoever. In the event of such cancellation, termination or suspension of this Contest, YTLC may at its sole and absolute discretion choose not to proceed with the Winners Selection Process and Contest Prizes.
13. Disruption of Contest. Without prejudice to Clause 12 above, if for any reason this Contest is not capable of running as planned or is disrupted for reasons due to and including without limitation network failure, infection by computer virus, bugs, tampering, unauthorized intervention, fraud, technical failures or any other causes beyond the control of YTLC or any party responsible for the running of any aspect of this Contest, YTLC reserves all rights in Clause 12 above and further reserves the right at its sole and absolute discretion to disqualify any Participants who tampers or cheat with the processes of this Contest and/or its mechanics and YTLC may take any action (including legal action) against such Participant. YTLC shall not accept any responsibility for any Entries not received for whatever reason. YTLC shall not be responsible for technical errors in telecommunications networks, internet access or otherwise preventing entry to this Contest.
14. Disclosure Rights. By entering this Contest, each Participant grants to YTLC express permission as well as a non-exclusive, royalty-free, worldwide license to publish, print, reproduce, disseminate or share such Participant’s entry, name, video footage, voice, photograph and/or likeness and identity (excluding any sensitive personal data as defined by the Personal Data Protection Act 2010) for editorial, advertising, promotional, marketing or other purposes, without further compensation, for an unlimited period of time, in any of YTLC’s publications, in any form or any media, whether for public consumption or otherwise, unless prohibited by law.  Each Participant further confirms that by participating in this Contest, he/she has read and agreed to the terms in the YTL Group Privacy Policy available at http://www.ytl.com/privacypolicy.asp, and consents to the processing of the participant’s personal data by YTLC for the purposes stated in the YTL Group Privacy Policy, including for this Contest.
15. Disqualification and/or Rejection of Entries. YTLC reserves the right to disqualify any winner at its sole and absolute discretion on the grounds of non-compliance with any of the Contest Terms herein. For the avoidance of doubt, the foregoing is not meant to limit or curtail the rights of YTLC, who may also reject an entry without having to assign any reasons whatsoever. Each Participant accepts that a decision to disqualify and/or reject a winner shall be final and not subject to appeal. In the event of a disqualification after the prize has been awarded, YTLC reserves the right to demand for the return of the prize or payment of its value from the ineligible or disqualified participant.
16. Judging Criteria and Judging Process. YTLC reserves the sole and absolute discretion to select the winners of this Contest, which will be determined in accordance with these Contest Terms. The judges’ decision shall be final and conclusive and no appeals or disputes will be entertained.
17. General Indemnification. Each Participant shall indemnify YTLC against all and any demands, claims, costs, expenses, damages, liability or injury (whether physical in nature or against the reputation of any party) incurred by YTLC, arising out of or relating to the Participant’s participation in this Contest and/or participant’s acceptance, use or misuse of Contest Prizes, including but not limited to the Participant’s acts, omissions, statements, publications whatsoever as may be in breach of any law or legal rights, as the case may be.
18. Third Party’s Rights and Indemnification. By participating in this Contest, each Participant warrants that (a) all personal details are the Participant’s own information, (b) all answers, responses and/or entries submitted in this Contest are true, accurate and original to the Participant and that no other party has any rights to such information/materials. Each Participant agrees to indemnify and keep indemnified YTLC against all claims, losses, damages and/or expenses whatsoever arising from any infringement or violation of any third party’s rights in relation to the submission of any entry in this Contest.
19. Survivability of Terms. Any delay, waiver, non-enforcement, modification, amendment, withdrawal or substitution of any term or condition contained herein shall not affect the operation of the other terms or conditions so affected by such a waiver, non-enforcement, modification, amendment, withdrawal or substitution and which shall remain in full force and effect.
20. Non-compliance. Failure to comply with these Terms will result in disqualification of the relevant participant.
21. Miscellaneous. Words in capital not specifically defined herein shall have the same meaning ascribed to in accordance with the Product/Services Terms and Conditions @ https://www.yes.my/tnc/products-services-tnc.

Last updated: 16 Sept 2018

1. The Contest. The “Chan Mali Chan – 60 Hari 60 Telefon” contest is a time-limited contest (“Contest”) organized by YTL Communications Sdn Bhd (“Yes”).
2. Eligibility. This Contest is open to all Malaysians and any person legally residing in Malaysia who signs up to a new Yes Postpaid bundled Service Plan and/or a new Yes Prepaid Service Plan with a Yes Reload activation during the Contest Period (as defined below) EXCEPT for employees of Yes (including its affiliated and related companies), sponsors, advertising/promotional agencies, and other related agencies, dealers, retailers, suppliers and their immediate family members (collectively, the “Eligible Participants” and each, an “Eligible Participant”). If you are below 18 years of age, you are required to obtain your parent’s/guardian’s consent before participating in the Contest.
3. Terms and Conditions, Interpretation and Definitions.
3.1 By participating in this Contest, each Eligible Participant agrees that he/she has read and understood all the terms and conditions herein (“Terms”) and agrees to be bound by these Terms.
3.2 Subject only to the variations as expressly set out herein, all other terms and conditions contained in the relevant Service Plan and the Yes Reload Terms & Conditions (available at www.yes.my/tnc) shall remain and be applicable to the new service registrations under this Contest. In the event of any inconsistency between the relevant Service Plan and/or the Yes Reload Terms & Conditions and the Terms herein, the Terms herein shall prevail to the extent of any such inconsistency. Notwithstanding any perceived similarities, the terms specified herein do not apply to any new service registrations made outside the Contest Period.
3.3 All capitalized words and expressions herein shall, unless otherwise provided, bear the same meanings as defined in the relevant Service Plan and Yes Reload Terms & Conditions, as applicable.
4. Contest Period. TThis Contest starts from 16 September 2018, 12:00:00 a.m. and ends on 15 November 2018; 11:59:59 p.m. both dates inclusive (“Contest Period“).
5. The Contest.
By taking part in the Contest, Eligible Participants stand to win a prize in accordance with the Contest mechanics stipulated in this Clause 5.
5.1 How to participate.
Eligible Participants are required to:
(i)purchase any one of the Yes Service Plans listed in Clause 5.3 below; and
(ii) “LIKE” Yes 4G’s Facebook page.
5.2 Daily Contest Prize.
One (1) 4G LTE smartphone (“Contest Prize”) will be given away daily during the Contest Period to the Eligible Participant selected in accordance with Clause 5.4 below as the winner of the day. Each Eligible Participant is only entitled to win one (1) Contest Prize throughout the Contest Period as stated in Clause 4.
5.3 Contest Entries.
Each sign up of the following new service registration within the Contest Period will entitle the Eligible Participants to earn a fixed amount of contest entries as set out in the table below to increase their chances of winning a daily Contest Prize:
a) Yes Postpaid bundled Service Plan
Service Plans Bundled Device Number of Contest Entries
Postpaid Plan 48 Huddle XS 4G LTE
Or
Zoom 4G LTE
Or
Any 3rd party device sold by Yes and Yes dealers
7
Postpaid Plan 68 10
Postpaid Plan 78 15
Postpaid Plan 98 20
Postpaid Plan 128 30
Postpaid Plan 148 40
FIZ 2 Service Plans 20
Yes Speedzy 2 Service Plans 20
Yes 4G Home 2 Service Plans 20

b) Yes Prepaid Service Plan with Yes Reload activation
Service Plans Activated Yes Reload Denomination* Number of Contest Entries
Reload without using Touch ‘n Go eWallet Reload using Touch ‘n Go eWallet
Yes 4G LTE Prepaid Plan RM10 1 2
RM30 3 6
RM50 5 10
* Yes Reloads must be activated on the same date that the Eligible Participant registers his/her Yes 4G LTE Prepaid Plan in order to be entitled to the contest entries.
5.4 Winner Selection Process.
5.4.1 For each day during the Contest Period, the Eligible Participant with the 777th contest entry of the day under this Contest will be selected to be the potential daily winner of this Contest. He/she will be contacted by Yes to answer three (3) simple questions. If he/she is contactable and is able to answer all questions correctly, he/she will be announced the winner of the daily Contest Prize. If the Eligible Participant with the 777th contest entry is not available or contactable, or if contactable but is not able to answer all questions correctly, Yes will select the next Eligible Participant with the subsequent serial contest entry as the next potential daily winner of this Contest in accordance with the selection process as stated herein.
5.4.2 Yes will use its best endeavours to contact the selected potential daily winner within three (3) days from the date of his/her successful registration of new Service Plan and activation of the Yes Reload (if applicable). Three (3) simple questions will be asked in the English language or Bahasa Malaysia. If the selected potential winner is unable to communicate with Yes’ representative or unable to answer the question correctly, Yes reserves the right to select the next potential daily winner in accordance with the selection process in Clause 5.4.1. Yes has the right, but not the obligation, to communicate or ask the question in any other language at its sole discretion..
5.5 Announcement of Winners.The daily winner of this Contest will be announced on Yes 4G Facebook page and on www.yes.my Ten (10) days after each day during the Contest Period, for example: the winner for 16 September 2018 will be announced on 01 October 2018, winner for 17 September 2018 will be announced on 02 October 2018, and so on and so forth.
5.6 Collection of Contest Prizes..The daily winner of this Contest will be announced on Yes 4G Facebook page and on www.yes.my Ten (10) days after each day during the Contest Period, for example: the winner for 16 September 2018 will be announced on 01 October 2018, winner for 17 September 2018 will be announced on 02 October 2018, and so on and so forth.
5.6.1 Each daily winner will need to collect his/her Contest Prize from a Yes Store selected by him/her within thirty (30) days from the date he/she is announced as the winner (“Collection Period”).
5.6.2 The daily Contest Prize will be forfeited if it is not collected by the winner within the Collection Period, and Yes reserves the right to deal with such uncollected Contest Prize as it deems fit.
6. Conditions for Receiving the Contest Prize.
6.1 In order for the winner to remain qualified for the Contest Prize, the Yes Prepaid Service Account or Yes Postpaid Service Account of the winner must, at the time of the collection of the Contest Prize, remain active i.e not barred, suspended or terminated.
6.2 The respective winner will be required to sign, and return to Yes, a “winner’s declaration form” as prescribed by Yes in order to receive the Contest Prize. Any winner who refuse or fails to submit the declaration form as required shall be disqualified to receive the Contest Prize.
6.3 If the winner is disqualified under Clause 6.1 or 6.2, the Contest Prize shall be withdrawn.
6.4 The Contest Prizes offered under this Contest shall be given subject to the following conditions:
(a) The type, make, specifications and brand of the 4G LTE smartphones shall be at Yes’ sole and absolute.
(b) Any additional accessory or items shown in any supplier’s and/or manufacturer’s communication, marketing or advertising materials are not included.
(c) No change (including a change of brand, or change in product color or product specification or value), or conversion of prize for cash will be permitted.
The Contest Prize provided under this Contest is subject to the relevant manufacturer’s warranty and the winner agrees to refer any problems or issues with the Contest Prize directly to the manufacturer of the Contest Prize.
The Contest Prize that are available to be won on each day will be announced on Yes 4G Facebook page daily at 9am during the Contest Period. Yes reserves the absolute right to substitute the Contest prizes with any other item(s) of similar value at its sole discretion.
8. Exclusions.
8.1 All Contest Prizes are given and accepted entirely at the winner’s risk. Acceptance of the Contest Prize shall constitute a release and discharge of Yes by the winner from any and all liability, claims, demands, causes of action, and/or damages, whether known or unknown, which the winner may have, of any nature whatsoever, arising out of or relating to: (a) this Contest, (b) personal injury and/or property damage, theft or loss suffered by the winner as a result of the use and/or enjoyment of the Contest Prize, and/or (c) any tax liabilities in relation to the Contest Prize and/or use or enjoyment of the same and such tax liabilities, if any shall be the sole responsibility of the winner.
8.2 Yes shall not be held liable for (a) any delay in performing or partial/total failure to perform any of its obligations to the participants of this Contest or the winner under this Contest if such delay or failure is caused by circumstances beyond the reasonable control of Yes, its affiliates, authorized dealers/distributors, agents, suppliers of the Contest Prize and (b) any losses, damage to property, injury, or death resulting from or related to participant’s participation to or inability to participate in this Contest, or the use, misuse or inability to use the Contest Prize or any portion thereof.
9. Unconditional Agreement. Acceptance of the Contest Prize constitutes the winner’s unconditional agreement and permission to Yes and its agencies to use the winner’s name, video footage, voices, photograph and/or likeness for purposes of advertising, editorial, promotional, marketing, trade and/or other purposes without further compensation and notice, unless prohibited by law. Yes fully reserves its rights to such forms of publicity and publication.
10. Laws. This Contest shall in all respects be governed by the laws of Malaysia and by participating in this Contest, participants submit to the exclusive jurisdiction of the courts of Malaysia.
11. Modifications. Yes reserves the right to at any time, add to, delete, vary or amend the terms and conditions herein or change or modify any aspect of this Contest, in whole or in part at any time and from time to time and at its sole discretion without notice and without liability to the participants or any other party. Without prejudice to the aforesaid, Yes reserves the right to cancel, terminate or suspend this Contest at any time before or during the Contest Period with or without notice, and without any liability or compensation whatsoever. In the event of such cancellation, termination or suspension of this Contest Yes may at its sole and absolute discretion choose not to award the Contest prizes in respect of this Contest or choose not to select any winner under this Contest.
12. Disruption of Contest. Without prejudice to Clause 11 above, if for any reason this Contest is not capable of running as planned or is disrupted for reasons due to and including without limitation network failure, infection by computer virus, bugs, tampering, unauthorized intervention, fraud, technical failures or any other causes beyond the control of Yes or any party responsible for the running of any aspect of this Contest which corrupts or affects the administration or proper conduct of this Contest, Yes reserves all rights in Clause 11 above and further reserves the right at its sole and absolute discretion to disqualify any individual or party who tampers or cheat with the processes or mechanics of this Contest and Yes may take any action (including legal action) against such individual or party. Yes shall not be responsible for technical errors in telecommunications networks, internet access or otherwise preventing participation in this Contest.
13. Disclosure Rights. By participating in this Contest, all participants hereby grant to Yes express permission as well as a non-exclusive, royalty-free, worldwide license to publish, print, reproduce, disseminate or share their respective entry, likeness and identity (excluding any sensitive personal information as defined by the Personal Data Protection Act 2010) for editorial, advertising, promotional, marketing or other purposes, without further compensation, for an unlimited period of time, in any of Yes’ publications, in any form or any media, whether for public consumption or otherwise, unless prohibited by law.
14. Disqualification and/or Rejection of Entries. Yes reserves the right to disqualify any participant and/or winner at its sole and absolute discretion on the grounds of non-compliance with any of the Terms herein. For the avoidance of doubt, the foregoing is not meant to limit or curtail the rights of Yes, who may also reject any participation without having to assign any reasons whatsoever. Participants accept that a decision to disqualify and/or reject a participation and/or winner shall be final and not subject to appeal. In the event of a disqualification after the Contest Prize has been awarded, Yes reserves the right to demand for the return of the Contest prize or payment of its value from the ineligible or disqualified winner.
15. Judging Criteria and Judging Process. Yes reserves the sole and absolute discretion to determine the winners of this Contest, which will be determined in accordance with the winning process mentioned above. The judges’ decision shall be final and no appeals or disputes will be entertained.