Frequently Asked Questions.


 

 

 1. What is the ‘YES Online Prepaid SIM Card for Institutions of Higher Learning Learn From Home Programme’ (“IHL LFH Programme”)?
  The IHL LFH Programme is a programme to enable Personnel and Students from selected participating Institution of Higher Learning to learn through digital platforms during the period of Movement Control Order. Please refer to YTL Foundation website @ http://ytlfoundation.org/learnfromhomeuni for further information on the list of participating Institution of Higher Learning under this Programme.
 2. How long is the IHL LFH Programme period?
  The IHL LFH Programme period is from 2 May 2020, 06:00 a.m. to 31 December 2020, 11:59 p.m.
 3. What does the IHL LFH Programme Bundle consist of?
  It consists of:
  (i) FREE One (1) YES Prepaid SIM Card with YES Mobile Number; and;
  (ii) FREE 40GB LTE Data with an Account Validity Period of sixty (60) days from the date of service activation.
 4. Who are eligible to apply this IHL LFH Programme?
  Personnel and Students from the selected participating Institution of Higher Learning are eligible to participate in the Programme.
 5. Are there any supporting documents to be produced by the Eligible Subscribers as pre-condition to his/her participation in the Programme?
  Yes, the Eligible Subscribers is required to provide the following supporting documents namely:-
  (a) for Malaysian citizens or permanent residents, valid MyKad (or MyPR or MyTentera, as applicable);or
  (b) for foreigners, valid International Passport; and
  (c) valid identification card issued by the respective Institution of Higher Learning to their Personnel and Students.
 6. How to apply the IHL LFH Programme Bundle?
  a) The respective Institution of Higher Learning will provide a URL Link to the Eligible Subscribers. The Eligible Subscriber must register his/her interest via the URL Link and provide the required information in the online form available on the URL Link. For clarity, the Eligible Subscriber is also required to validate his/her email address as part of the registration of interest.
  b) If a New Intake Student has received a YES Prepaid SIM card from his/her Institution of Higher Learning during orientation, the New Intake Students will need to activate his/her YES Prepaid SIM card via https://www.yes.my/act by selecting "Register and activate my Learn from Home SIM Card" option and enter the 19 digits Prepaid SIM Serial Number. The New Intake Student must provide all the required information in the online registration form therein. The Eligible Subscriber is also required to validate his/her email address as part of the registration process.
 7. What are the verification requirements to participate in this IHL LFH Programme Bundle?
  We will verify the supporting documents provided to us to ensure that the Eligible Subscriber meets all the application criteria. For on-line application, if the Eligible Subscriber meets the application criteria, we will deliver to the Eligible Subscriber the YES Prepaid SIM Card via courier through our Delivery Agent to the Eligible Subscriber’s delivery address stated in the online form. The Delivery Agent will verify the information provided by the Eligible Subscriber against the Eligible Subscriber’s original identification documents upon delivery of the YES Prepaid SIM Card. As such, the Eligible Subscriber is required to have his/her original identification documents ready for the verification by the Delivery Agent during delivery of the YES Prepaid SIM Card.
 8. How many IHL LFH Programme Bundle can an Eligible Subscriber be entitled to apply for and register?
  Each Eligible Subscriber is entitled to register to one (1) IHL LFH Programme Bundle only subject to the condition that he/she must not have, in total, more than five (5) prepaid accounts with YES.
 9. Is there any validity period in the use of the 40GB LTE Data provided under this IHL LFH Programme Bundle?
  Yes, the 40GB LTE Data provided under this IHL LFH Programme Bundle has an Account Validity Period of sixty (60) days only from the date of service activation.
 10. How do I activate the YES Prepaid SIM Card once received?
  For You may activate the YES Prepaid SIM Card via self-care portal at https://www.yes.my/act by selecting “Activate the SIM card that I have applied online” option  and enter the Eligible Subscriber’s Order Number and his/her selected YES Mobile Number.
 11. Must I activate the YES Prepaid SIM Card immediately upon receipt of the YES Prepaid SIM Card or can I do so at a later time?
  You may activate the YES Prepaid SIM Card at a later time but in accordance with the IHL LFH Programme T&Cs.
 12. Who shall I contact if I need more details on this IHL LFH Programme Bundle?
  You may email your queries to learnfromhome.uni@yes.my.
 1. Apakah itu ‘Program Pendidikan Atas Talian Pra Bayar SIM YES untuk Institusi Pelajaran Tinggi bagi Tujuan Pembelajaran dari Rumah' ("Program IHL LFH")?
  Program IHL LFH ini adalah suatu program yang membolehkan Kakitangan dan Pelajar-pelajar dari Institusi Pelajaran Tinggi terpilih yang mengambil bahagian untuk belajar melalui platform-platform digital di dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Sila rujuk ke laman web YTL Foundation di http://ytlfoundation.org/learnfromhomeuni untuk sebarang maklumat lanjut mengenai senarai Institusi Pelajaran Tinggi terpilih yang mengambil bahagian di dalam Program ini.
 2. Berapa lamakah tempoh Program IHL LFH ini?
  Tempoh Program IHL LFH ini ialah bermula pada 2 Mei 2020, 06:00 pagi sehingga 31 Disember 2020, 11:59 malam.
 3. Apakah yang terkandung di dalam Bundel Program IHL LFH ini?
  Ia adalah terdiri daripada:
  (i)Satu (1) Kad SIM Prabayar YES PERCUMA berserta Nombor Mudah Alih YES; dan
  (ii)40GB Data LTE PERCUMA dengan Tempoh Sah Akaun selama enam puluh (60) hari dari tarikh pengaktifan perkhidmatan.
 4. Siapakah yang layak untuk memohon bagi Bundel Program IHL LFH ini?
  Kakitangan dan Pelajar-pelajar dari Institusi Pelajaran Tinggi terpilih yang mengambil bahagian adalah layak untuk menyertai Program ini.
 5. Adakah terdapat apa-apa dokumen sokongan untuk dikemukakan oleh Pelanggan Yang Layak sebagai pra-syarat untuk penyertaannya dalam Program ini?
  Ya, Pelanggan yang Layak diminta untuk mengemukakan dokumen-dokumen sokongan berikut: -
  (a)berkenaan dengan warganegara atau penduduk tetap Malaysia, MyKad (atau MyPR atau MyTentera yang mana berkenaan) yang sah; atau
  (b) warga asing, Pasport Antarabangsa yang sah; dan
  (c) Kad pengenalah sah yang dikeluarkan oleh Institusi Pelajaran Tinggi sedemikian kepada Kakitangan dan Pelajar-pelajarnya.
 6. Bagaimana untuk memohon Bundel Program IHL LFH ini?
  (a). Institusi Pelajaran Tinggi sedemikian akan membekalkan Pautan URL kepada Pelanggan Yang Layak. Pelanggan yang Layak hendaklah mendaftarkan keinginannya melalui Pautan URL dan memberikan maklumat yang diperlukan melalui borang talian yang tersedia di dalam Pautan URL. Untuk penjelasan, Pelanggan yang Layak hendaklah mengesahkan alamat e-melnya sebagai sebahagian daripada pendaftaran keinginannya.
  (b). Jika Pelajar Pengambilan Baru telah menerima Prabayar SIM YES dari Institusi Pengajian Tinggi semasa orientasi, Pelajar Pengambilan Baru perlu mengaktifkan Prabayar SIM YES melalui https://www.yes.my/act dengan memilih pilihan " Daftar dan aktifkan Kad SIM Belajar Dari Rumah saya " dengan memasukkan Nombor Siri SIM Prabayar 19 digit. Pelajar Pengambilan Baru harus memberikan semua maklumat yang perlu dinyatakan dalam borang dalam talian tersebut. Pelanggan yang Layak juga perlu mengesahkan alamat e-melnya sebagai sebahagian daripada proses pendaftaran.
 7. Apakah pengesahan yang diperlukan untuk peryertaan di dalam Bundel Program IHL LFH ini?
  Kami akan mengesahkan dokumen sokongan yang diberikan kepada kami untuk memastikan bahawa Pelanggan yang Layak memenuhi semua kriteria permohonan dan bagi permohonan atas talian melalui Pautan URL, jika Pelanggan yang Layak memenuhi kriteria permohonan, kami akan membuat penghantaran Kad SIM Prabayar YES secara kurier melalui Ejen Penghantaran kami ke alamat penghantaran Pelanggan Yang Layak yang dinyatakan dalam borang dalam talian. Ejen Penghantaran akan mengesahkan maklumat yang diberikan oleh Pelanggan Yang Layak terhadap dokumen pengenalan diri Pelanggan Yang Layak yang dikemukakan semasa penghantaran Kad SIM Prabayar YES. Oleh itu, Pelanggan Yang Layak diminta untuk menyediakan dokumen pengenalan asalnya untuk pengesahan oleh Ejen Penghantaran semasa penghantaran Kad SIM Prabayar YES.
 8. Berapa banyak Bundel Program IHL LFH yang berhak dipohon dan didaftar oleh setiap Pelanggan Yang Layak?
  Setiap Pelanggan Yang Layak berhak mendaftar satu (1) Program IHL LFH Bundle sahaja dengan syarat Pelanggan Yang Layak tidak boleh mempunyai jumlah lebih daripada lima (5) akaun prabayar dengan YES.
 9. Adakah terdapat sebarang tempoh sah di dalam penggunaan 40GB data LTE yang diberikan melalui Program IHL IFL ini?
  Ya, 40GB data LTE yang diberikan di bawah Program IHL IFL ini mempunyai Tempoh Sah Akaun selama enam puluh (60) hari dari tarikh pengaktifan perkhidmatan.
 10. Bagaimanakah saya mengaktifkan Kad Prabayar SIM YES selepas penerimaannya?Anda boleh mengaktifkan Kad SIM Prabayar YES melalui portal laman sesawang di https://www.yes.my/act dengan memilih pilihan “Aktifkan kad SIM yang saya telah memohon secara atas talian”, masukkan Nombor Langganan Pelanggan Yang Layak dan Nombor Mudahalih YES yang dipilih olehnya.
 11. Perlukah saya mengaktifkan Kad SIM Prabayar YES saya sejurus selepas menerima Kad SIM Prabayar YES atau boleh saya berbuat demikian pada suatu masa akan datang?
  Anda boleh mengaktifkan Kad SIM Prabayar YES pada masa akan datang berdasarkan kepada Terma & Syarat Program IHL LFH.
 12. Siapakah yang perlu saya hubungi jika saya memerlukan maklumat lanjut mengenai Program IHL LFH Bundle ini?
  Anda boleh e-mel soalan anda ke learnfromhome.uni@yes.my.
 1. What is Learn From Home Free Phone Initiative (“Learn From Home Free Phone Initiative”)?
  The Learn From Home Free Phone Initiative is  an initiative launched by YTL Communications Sdn Bhd (“YTLC”) in collaboration with YTL Foundation and FrogAsia Sdn Bhd (collectively, “YTL”) to provide free smartphones with data plan to selected low income (B40) families to enable their children to learn through digital platforms.
 2. What is the Learn From Home Free Phone Initiative period?
  The Learn From Home Free Phone Initiative will commence on 09 April 2020, 12:00:00 a.m. and continue until terminated by YTL.
 3. What does the Learn From Home Free Phone Initiative Bundle consist of?
  It consists of:
  (i) One (1) YES Prepaid SIM Card with YES Mobile Number;
  (ii) One (1) unit of YES Altitude Smartphone or such other smartphone as may be determined by YTLC at its sole discretion (”Device”);
  (iii) A Prepaid Service plan with the following service offerings:-
  a.   a total of 120GB data with 10GB data allocated for each Service Cycle (“Data Allocation”) for twelve (12) Service Cycles, subject to review by YTLC at the end of sixth (6th) Service Cycle. Each Data Allocation shall be valid for use during the relevant Service Cycle. Any unutilised Data Allocation from the preceding Service Cycle will be forfeited and will not be transferred to the succeeding Service Cycle;
  b.   a total of 720 minutes of Off-Net Voice Calls with sixty (60) minutes allocated for each Service Cycle (“Off-Net Voice Call Allocation”) for a period of twelve (12) Service Cycles. Each Off-Net Voice Call Allocation shall be valid for use during the relevant Service Cycle. Any unutilised Off-Net Voice Call Allocation minutes from the preceding Service Cycle will be forfeited and will not be transferred to the succeeding Service Cycle; and
  c.   free unlimited On-Net Services.

  Prepaid Data Add-On and YES Credits may be purchased if required. Charges will be imposed for all Off-Net SMS. Please refer to the Prepaid Terms and Conditions for further details on Off-Net SMS charges.
 4. How to apply and qualify for the Learn From Home Free Phone Initiative Bundle?
  Step 1: Nomination by Nominator
  All Malaysians with a valid MyKad (or MyPR or MyTentera, as applicable) (“Nominators”) are encouraged to assist primary and secondary school students from low income (B40) households with no smartphone or smart devices and access to the internet at home by nominating such households to qualify for the Learn From Home Free Phone Initiative Bundle. A Nominator must complete and submit a nomination form available online at https://ytlfoundation.org/learn for each nomination by providing all the required information (“Nomination”).
  Step 2: Determination by YTL
  YTL will review and assess each Nomination and determine at its sole and absolute discretion which Nominations are successful.
  Step 3: Notification on Successful Nomination
  If a Nomination is approved by YTL, both the successful nominee and the Nominator who submitted the Nomination will each receive a notification by way of e-mail with a link for the successful nominee to  apply for the Learn From Home Free Phone Initiative Bundle.
  Step 4: Registration Application by successful nominee
  Upon receipt of the e-mail notification in step 3 above, the successful nominee will be required to provide complete information in the required fields available in the registration application form and upload (1) his/her valid MyKad (or MyPR or MyTentera, as applicable), (2) letter issued by the Malaysian government confirming that the successful nominee is registered to receive financial aid under the BSH 2020 or any other valid documents to prove the B40 status, (3) upload the successful nominee’s child’s valid MyKad (or if the child is less than twelve (12) years old and/or does not yet have a MyKad, the child must have a valid MyKid), and (4) upload a Selfie of the successful nominee holding his/her valid MyKad (or MyPR or MyTentera, as applicable) within 7 days of the e-mail notification failing which the successful nominee is deemed to be not interested to participate in the Learn From Home Free Phone Initiative Bundle.
 5. Is there any verification required to participate in this Learn From Home Free Phone Initiative Bundle?
  Yes, YTLC will contact successful nominee to verify the information provided by the successful nominee. The successful nominee is required to have his/her:-
  (a) original MyKad (or MyPR or MyTentera, as applicable);
  (b) Bantuan Sara Hidup (BSH) 2020 letter from the government or any other valid documents to prove the B40 status; and
  (c) his/her child’s original MyKad (or MyKid) ready for the verification.
  If the information in the MyKad (or MyPR or MyTentera, as applicable) originally submitted is different from those information provided by the successful nominee in FAQ No. 4 (step 4) herein, YTLC will verify the information captured in the original MyKad (or MyPR or MyTentera, as applicable) to determine the nominee’s eligibility before completing the subscription of the Learn From Home Free Phone Initiative Bundle.
 6. What must a successful nominee do after he/she receives the Learn From Home Free Phone Initiative Bundle?
  Once the successful nominee receives the Learn From Home Free Phone Initiative Bundle, the successful nominee must use the pre-installed MyYes4G App and follow the instructions given to acknowledge receipt of the Learn From Home Free Phone Initiative Bundle. Each successful nominee is responsible to update the MyYes4G App from https://play.google.com/store/apps/details?id=my.yes.yes4g to manage his/her Service account.
 7. Who shall I contact if I need more details on the Learn From Home Free Phone Initiative Bundle?
  You may email to learnfromhome.freephone@yes.my.
 1. Apakah itu Initiatif Belajar Dari Rumah Dengan Telefon Percuma (“Initiatif Belajar Dari Rumah Dengan Telefon Percuma”)?
  Initiatif Belajar Dari Rumah Dengan Telefon Percuma adalah suatu initiatif yang dilancarkan oleh YTL Communications Sdn Bhd ("YTLC") dengan kerjasama YTL Foundation dan FrogAsia Sdn Bhd (secara kolektif "YTL") untuk menyediakan telefon pintar percuma dengan pelan data kepada lingkungan keluarga berpendapatan rendah (B40) yang terpilih untuk membolehkan anak-anak mereka belajar melalui platform-platform digital.
 2. Apakah tempoh masa bagi Initiatif Belajar Dari Rumah Dengan Telefon Percuma?
  Initiatif Belajar Dari Rumah Dengan Telefon Percuma ini akan bermula pada 09 April 2020, 12:00:00 pagi dan berterusan sehingga ditamatkan oleh YTLC.
 3. Apakah yang dirangkumi di bawah Bundel Initiatif Belajar Dari Rumah Dengan Telefon Percuma?
  Ia merangkumi:
  (i) Satu (1) Kad SIM Prabayar YES berserta dengan nombor mudah-alih YES;
  (ii) Satu (1) unit telefon pintar YES Altitude atau telefon pintar lain seperti yang ditentukan oleh YTLC mengikut budi bicara mutlaknya ("Peranti");
  (iii) Pelan Perkhidmatan Prabayar dengan tawaran-tawaran perkhidmatan berikut:
  a.   sejumlah 120GB data diagihkan kepada 10GB data diperuntukkan untuk setiap Kitar Perkhidmatan ("Peruntukan Data") selama  dua belas (12) Kitar Perkhidmatan, tertakluk kepada kajian YTLC pada akhir Kitar Perkhidmatan ke-enam (ke-6). Setiap Peruntukan Data adalah sah untuk digunakan di dalam tempoh Kitar Perkhidmatan yang berkenaan. Sebarang Peruntukan Data yang tidak digunapakai di dalam tempoh Kitar Perkhidmatan sebelumnya akan dilucuthakkan dan tidak akan dipindahkan ke Kitar Perkhidmatan seterusnya;
  b.   sejumlah 720 minit Panggilan Suara Off-Net diagihkan kepada enam puluh (60) minit dan diperuntukkan bagi setiap Kitar Perkhidmatan ("Peruntukan Panggilan Suara Off-Net") untuk tempoh dua belas (12) Kitar Perkhidmatan. Setiap Peruntukan Panggilan Suara Off-Net adalah sah untuk digunakan semasa Kitar Perkhidmatan yang berkenaan. Sebarang minit Peruntukan Panggilan Suara Off-Net yang tidak digunakan di dalam tempoh Kitar Perkhidmatan sebelumnya akan dilucuthakkan dan tidak akan dipindahkan ke Kitar Perkhidmatan seterusnya; dan
  c. perkhidmatan On-Net tidak terhad secara percuma.
  Data Tambahan Prabayar dan Yes Credits boleh dilanggan sekiranya diperlukan. Caj akan dikenakan untuk semua SMS Off-Net. Sila rujuk kepada Terma dan Syarat Prabayar untuk butiran lanjut berkenaan dengan caj SMS Off-Net.
 4. Bagaimana untuk memohon dan melayakkan diri bagi Bundel Initiatif Belajar Dari Rumah Dengan Telefon Percuma?
  Langkah 1: Pencalonan oleh Penama
  Semua rakyat Malaysia yang mempunyai MyKad (atau MyPR atau MyTentera, mana yang berkenaan) yang sah (“Penama”) adalah digalakkan untuk membantu pelajar-pelajar sekolah rendah dan menengah yang berada di dalam lingkungan isi rumah berpendapatan rendah (B40) tanpa telefon pintar  atau tanpa peranti pintar dan akses ke internet di rumah dengan mencalonkan isi rumah sedemikian untuk dilayakkan bagi Bundel Initiatif Belajar Dari Rumah Dengan Telefon Percuma. Penamahendaklah melengkapkan dan menyerahkan borang pencalonan yang sedia ada melalui atas talian di https://ytlfoundation.org/learn bagi setiap pencalonan dengan memberikan semua maklumat yang diperlukan ("Pencalonan").
  Langkah 2: Penentuan oleh YTL
  YTL akan mengkaji dan menilai setiap Pencalonan dan menentukan di atas budibicara mutlak dan tersendirinya Pencalonan yang akan berjaya.
  Langkah 3: Makluman berkenaan Pencalonan yang Berjaya
  Jika suatu Pencalonan diluluskan oleh YTL, maka kedua-dua calon yang berjaya dan Penamayang mengemukakan Pencalonan, masing-masing akan menerima pemberitahuan melalui e-mel berserta dengan pautan untuk calon yang berjaya untuk memohon Bundel Initiatif Belajar Dari Rumah Dengan Telefon Percuma.
  Langkah 4: Pendaftaran Permohonan berkenaan dengan pencalonan yang berjaya
  Setelah menerima notifikasi melalui e-mel di dalam langkah 3 di atas, calon yang berjaya dikehendaki untuk memberikan maklumat lengkap di dalam ruangan yang disediakan di dalam borang pendaftaran dan muat naik (1) MyKad yang sah (atau MyPR atau My Tentera, mana yang berkenaan), (2) surat yang dikeluarkan oleh kerajaan Malaysia mengesahkan bahawa Pelanggan yang Layak yang berjaya didaftarkan untuk menerima bantuan kewangan di bawah BSH 2020 atau sebarang documen sah sebagai sokongan untuk status B40, dan (3) muat-naik MyKad yang sah anak Pelanggan yang Layak (atau jika kanak-kanak berusia kurang dari dua belas (12) tahun dan / atau belum mempunyai MyKad, kanak-kanak itu mestilah mempunyai MyKid yang sah), dan muat-naik Swafoto Pelanggan yang Layak yang memegang MyKad yang sah (atauMyPR atau MyTentera, mana-mana yang berkenaan) di dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh makluman seperti yang dinyatakan sebelum ini, dan sekiranya gagal, Pelanggan yang Layak dianggap tidak berminat untuk mengambil bahagian di dalam Bundel Initiatif Belajar Dari Rumah Dengan Telefon Percuma.
 5. Adakah terdapat pengesahan yang diperlukan untuk menyertai Inisiatif Belajar Dari Rumah ini Dengan Telefon Percuma ini?
  Ya, YTLC akan menghubungi calon yang berjaya untuk mendapat pengesahan berkenaan dengan maklumat yang diberikan oleh calon yang berjaya. Calon yang berjaya dikehendaki untuk mempunyai bersamanya:-
  (a)  MyKad asal (atau MyPR atau MyTentera, mana yang berkenaan);
  (b)  Surat Bantuan Sara Hidup (BSH) 2020 daripada kerajaan atau sebarang dokumen sah sebagai sokongan untuk status B40; dan
  (c) MyKad asal anaknya (atau MyKid) sedia ada untuk pengesahan.
  Sekiranya maklumat di dalam MyKad (atau MyPR atau My Tentera, mana-mana yang berkenaan) yang dikemukakan sebelum ini adalah berbeza daripada maklumat yang diberikan oleh Pelanggan yang Layak di dalam soalan No.4 (langkah 4) di sini, YTLC akan mengesahkan maklumat yang diperolehi di dalam MyKad asal (atau MyPR atau My Tentera, mana-mana yang berkenaan) untuk menentukan kelayakan calon sebelum melengkapkan langganan Bundel Initiatif Belajar Dari Rumah Dengan Telefon Percuma.
 6. Apa yang mesti dilakukan oleh calon yang berjaya setelah dia menerima Bundel Initiatif Belajar Dari Rumah Dengan Telefon Percuma?
  Setelah calon yang berjaya menerima Bundel Initiatif Belajar Dari Rumah Dengan Telefon Percuma, calon yang Layak yang berjaya hendaklah menggunakan Aplikasi MyYes4G yang telah tersedia dengan mengikuti arahan-arahan yang dinyatakan. Setiap calon yang berjaya adalah bertanggungjawab untuk mengemaskini Aplikasi MyYes4G di https://play.google.com/store/apps/details?id=my.yes.yes4g untuk menguruskan akaun Perkhidmatannya.
 7. Siapakah yang akan saya boleh hubungi jika saya memerlukan butiran lanjut mengenai Bundel Initiatif Belajar Dari Rumah Dengan Telefon Percuma?
  Anda boleh emel kami di learnfromhome.freephone@yes.my.
 1. What is ‘Yes Online Prepaid SIM Card for Learn From Home Programme’ (“LFH Programme”)?
  The LFH Programme is open to all Malaysian parents with children studying in primary or secondary government or government-aided schools in Malaysia (“Eligible Subscribers”) to enable their children to access online learning resources, including the FrogPlay Quiz Application for the purposes of anytime, anywhere learning, especially during the period of the Movement Control Order.
 2. What is the LFH Programme period?
  The LFH Programme will commence on 25 March 2020, 12:00 a.m. and continue until 31 December 2020, 11:59 p.m.
 3. What does the LFH Programme Bundle consist of? 
  It consists of:
  (i) FREE One (1) YES Prepaid SIM Card with Yes Mobile Number;
  (i) FREE 40GB LTE Data with an Account Validity Period of sixty (60) days from the date of service activation.
 4. Who are eligible to redeem this LFH Programme Bundle? All parents who are Malaysian citizens or permanent residents with school-going children (aged less than 20 years old who are currently enrolled in primary or secondary government or government-aided schools in Malaysia). Eligible Subscriber must have a valid MyKad (or MyPR or My Tentera, as applicable) and the Eligible Subscriber’s child must have a valid MyKad (or if the child is less than twelve (12) years old and/or does not yet have a MyKad, the child must have a valid MyKid).
 5. How to redeem the LFH Programme Bundle?To redeem the LFH Programme Bundle, each Eligible Subscriber must register his/her interest via YES Online Portal at yes.my and provide the required information in the designated columns therein.
 6. Is there any verification required to participate in this LFH Programme Bundle?
  Yes, our Yes agent will contact the Eligible Subscriber via WhatsApp Video Call to the Eligible Subscriber’s Alternate Mobile Number between 10:00am to 7:00pm Monday to Sunday and will screen capture the call with the Eligible Subscriber’s face and MyKad (or MyPR or My Tentera, as applicable) in full view to verify the information provided by the Eligible Subscriber as required under Malaysian regulatory requirements. Eligible Subscribers are required to have their original MyKad (or MyPR or My Tentera, as applicable) and their child’s MyKad (or MyKid) ready for the verification. If the information in the original MyKad (or MyPR or My Tentera, as applicable) is different from those information provided by the Eligible Subscriber during online purchase, the Yes agent will verify the information captured in the original MyKad (or MyPR or My Tentera, as applicable) to determine the Eligible Subscriber’s eligibility before completing the subscription of the LFH Programme Bundle.
 7. How many LFH  Programme Bundle entitled to register for each Eligible Subscriber?
  Each Eligible Subscriber is entitled to register one (1) child for one (1) LFH  Programme Bundle.  An Eligible Subscriber must not have, in aggregate, more than five (5) prepaid accounts with YES.
 8. Does the YES Prepaid Account have validity period?
  Yes, the YES Prepaid Account has an Account Validity Period of sixty (60) days from the date of service activation.
 9. How do I activate the YES Prepaid SIM Card once received?
  You may activate the YES Prepaid SIM Card via self-care portal at https://shop.yes.my/shop/activate.do.
 10. Can I activate my YES Prepaid SIM Card at a later time?
  Yes, you can activate the YES Prepaid SIM Card at a later time in in accordance with the LFH Programme T&Cs
 11. Who shall I contact if I need more details on this LFH Programme Bundle?
  You may email to learnfromhome@yes.my.
 1. Apakah itu ‘Program Pendidikan Atas Talian Pra Bayar SIM YES bagi Tujuan Pembelajaran dari Rumah' ("Program LFH")?
  Program LFH terbuka kepada semua ibu bapa warganegara Malaysia yang mempunyai anak-anak yang masih bersekolah Sekolah Rendah atau Sekolah Menengah Kerajaan atau Sekolah Bantuan Kerajaan di Malaysia ("Pelanggan Yang Layak") untuk membolehkan anak-anak mereka mengakses sumber pembelajaran atas talian , termasuk Permohonan Kuiz FrogPlay bagi tujuan belajar pada bila-bila masa, di mana sahaja, terutamanya dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan.
 2. Apakah tempoh Program LFH?
  Program LFH ini akan bermula pada 25 Mac 2020, 12:00 pagi dan berterusan sehingga 31 Disember 2020, 11:59 malam.
 3. Apakah yang terkandung di dalam Program LFH  ini? 
  Ia adalah terdiri daripada: 
  (i) Satu (1) Kad SIM Prabayar YES PERCUMA berserta Nombor Mudah Alih YES;
  (i) Data LTE PERCUMA 40GB PERCUMA dengan Tempoh sah Akaun enam puluh (60) hari dari tarikh pengaktifan perkhidmatan.
 4. Siapakah yang layak untuk menebus Program LFH Bundle ini?Semua ibu bapa yang merupakan warganegara Malaysia atau penduduk tetap  yang mempunyai anak-anak sekolah (berumur kurang daripada 20 tahun yang masih bersekolah di Sekolah Rendah atau Sekolah Menengah Kerajaan atau Sekolah Bantuan Kerajaan di Malaysia). Pelanggan Yang Layak  hendaklah mempunyai MyKad yang sah (atauMyPR atau My Tentera, mana yang berkenaan dan   Anak Pelanggan Yang Layak hendaklah mempunyai MyKad yang sah (atau sekiranya Anak Pelanggan Yang Sah berusia kurang dari dua belas (12) tahun dan/atau masih belum mempunyai MyKad, anak tersebut hendaklah mempunyai MyKid yang sah).
 5. Bagaimana untuk menebus  Program LFH Bundel ini?
  Untuk menebus  Program LFH Bundel ini, setiap Pelanggan Yang Layak hendaklah  mendaftarkan minatnya melalui YES Online Portal di yes.my dengan memberikan maklumat penuh di dalam ruangan yang ditetapkan.
 6. Adakah apa-apa pengesahan diperlukan untuk menyertai Program LFH Bundle ini?
  Ya, ejen YES kami akan menghubungi Pelanggan Yang Layak melalui Panggilan Video WhatsApp ke Nombor Mudah Alih alternatif Pelanggan yang Layak di antara pukul 10:00 pagi hingga 7:00 petang, Isnin hingga Ahad dan akan mengambil  “screen capture” secara sepenuhnya  wajah Pelanggan Yang Layak dan MyKad (atau MyPR or My Tentera, mana yang berkenaan)  untuk tujuan pengesahan maklumat yang diberikan oleh Pelanggan Yang Layak seperti yang dikehendaki di bawah regulasi-regulasi di  Malaysia. Pelanggan Yang Layak dikehendaki bersedia dengan  MyKad asal (atau MyPR atau My Tentera, mana yang berkenaan) dan MyKad anak (atau MyKid) semasa panggilan pengesahan. Sekiranya maklumat di MyKad asal (atau MyPR atau My Tentera) adalah berbeza daripada maklumat yang disediakan oleh Pelanggan Yang Layak semasa panggilan pengesahan atas talian, ejen YES akan mengesahkan maklumat yang diambil di MyKad  asal (atau MyPR atau My Tentera, mana yang berkenaan)  untuk menentukan kelayakan Pelanggan yang Layak sebelum melengkapkan pengesahan Program LFH Bundel.
 7. Berapa banyak  Program LFH Bundel  yang berhak didaftar oleh  setiap Pelanggan yang Layak?
  Setiap Pelanggan Yang Layak berhak mendaftar satu (1) anak untuk satu (1) Program LFH Bundle. Pelanggan Yang Layak  tidak boleh mempunyai lebih daripada lima (5) akaun prabayar dengan YES.
 8. Adakah Akaun Prabayar YES mempunyai tempoh sah?
  Ya, Akaun Prabayar YES mempunyai Tempoh Sah Akaun, enam puluh (60) hari dari tarikh pengaktifan perkhidmatan.
 9. Bagaimanakah saya mengaktifkan Kad SIM Prabayar YES selepas penerimaan SIM?
  Anda boleh mengaktifkan Kad SIM Prabayar YES melalui portal laman sesawang di https://shop.yes.my/shop/activate.do.
 10. Bolehkah saya mengaktifkan Kad SIM YES Prepaid saya pada masa yang akan datang?
  Ya, anda boleh mengaktifkan Kad SIM Prabayar YES pada masa akan datang berdasarkan kepada Terma & Syarat Program LFH.
 11. Siapakah yang perlu saya hubungi jika saya memerlukan  maklumat lanjut mengenai Program LFH Bundle ini?
  Anda boleh emel kami di learnfromhome@yes.my.
 1. Who is eligible for the OKU Yes 4G LTE Prepaid Plan?
  All Malaysian citizens registered with the Social Welfare Department in Malaysia as “orang kurang upaya” (individuals with disabilities) (“OKU”) is eligible for the OKU Yes 4G LTE Prepaid Plan.
 2. Can you tell me more about the OKU Yes 4G LTE Prepaid Plan?
  The OKU Yes 4G LTE Prepaid Plan is a prepaid plan with a discounted price. Kindly refer to the table below for further details:-
  a) OKU Yes 4G LTE Prepaid Plan starter pack 
  Plan Details OKU Yes 4G LTE
  Prepaid Plan starter pack
  Commercial Price RM10
  Discounted Price RM5
  Data Capacity Free 1GB 4G LTE
  (thereafter throttled to 128kbps)
  Pre-loaded Credit RM5
  Account Validity 45 days
  Voice Charges (Off-Net Services) RM 0.09 sen/mins
  SMS Charges (Off-Net Services) RM 0.09 sen/SMS
  b)OKU Data Add-On
  Plan Details Konfem Unlimited SD EPIK for OKU Prepaid LTE Data Add-On OKU Konfem Turbo Prepaid LTE Data Add-On
  Commercial Price RM30 RM5
  Discounted Price RM15 RM2.50
  4G LTE Data Capacity unlimited* 5GB
  Data Add-On Validity Period 30 days
  from the subscription date
  Daily validity of 24 hours
  from time of subscription
  Speed up to 3 Mbps** no cap (best effort)
  *Fair usage policy apply
  ** Video streaming is based on standard definition quality.
 3. Can I register for the OKU Yes 4G LTE Prepaid Plan through a representative?
  Subject always that You are twelve (12) years and above and if as a result of Your disability  You are unable to register for the OKU Yes 4G LTE Prepaid Plan by yourself, You may register to the OKU Plan through Your representative.. For clarity and avoidance of doubt, in such instance, the OKU Yes 4G LTE Prepaid Plan will be registered directly under Your representative’s name.
 4. What documents do I need to provide if I intend to subscribe to the OKU Yes 4G LTE Prepaid Plan starter pack?
  The following documents are required namely:-
  (a) if You are 12 years and above and intend to register to the OKU Yes 4G LTE Prepaid Plan under Your name, Your original NRIC and original OKU card issued by the Social Welfare Department (“OKU Card”);
  (b) if You are 12 years and above and intend to register to the OKU Yes 4G LTE Prepaid Plan  through a representative, Your original NRIC, original OKU Card and authorisation letter issued by You consenting for the registration of the OKU Yes 4G LTE Prepaid Plan under your representative’s name and Your representative’s original NRIC; or
  (c) if You are below 12 years, Your parents or guardians are required to produce their original NRIC, your original OKU Card, birth certificate or in the case of a child under the care of a legal guardian, such legal guardian’s proof of guardianship. For clarity and avoidance of doubt, in such instance, the OKU Yes 4G LTE Prepaid Plan will be registered directly under Your parents or legal guardian/(s) names.
 5. Is there any limitation on the number of subscription of OKU Yes 4G LTE Prepaid Plan starter pack?
  Yes, an OKU with a valid OKU Card will be able to subscribe to one (1) OKU Yes 4G LTE Prepaid Plan starter pack only.
 6. Where can I subscribe to OKU Yes 4G LTE Prepaid Plan starter pack?
  You can subscribe the OKU Yes 4G LTE Prepaid Plan starter pack in any of our Yes Stores nationwide. Please note that you will need to provide your OKU Card and the list of documents mentioned in the response to Question 4 above. For the list of Yes Stores near youu click here !
 7. How do I subscribe to Konfem Unlimited SD EPIK for OKU Prepaid LTE Data Add-On and OKU Konfem Turbo Prepaid LTE Data Add-On?
  You can subscribe  the  Konfem Unlimited SD EPIK for OKU Prepaid LTE Data Add-On and OKU Konfem Turbo Prepaid LTE Data Add-On via:
  My Account
  Yes Express Channel
  Yes Stores or Yes Retail Partners
  MyYes4G app
 8. How many times can I subscribe to Konfem Unlimited SD EPIK for OKU Prepaid LTE Data Add-On?
  You can only subscribe to One (1)  Konfem Unlimited SD EPIK for OKU Prepaid LTE Data Add-On during  the  Account Validity Period.
 9. How many times can I subscribe to OKU Konfem Turbo Prepaid LTE Data Add-On?
  You can have multiple subscription of the OKU Konfem Turbo Prepaid LTE Data Add-On on condition that the subscription and use of the same is within the Account Validity Period.
 10. If I’m an existing YES Postpaid or Prepaid customer, can I convert to OKU Yes 4G LTE Prepaid Plan starter pack?
  Yes, you may convert to OKU Yes 4G LTE Prepaid Plan as long as you are a Malaysian citizen and registered as an OKU.
 11. How long does it take to convert the existing Postpaid and Prepaid Plan to OKU Yes 4G LTE Prepaid Plan?
  Conversion to the OKU Yes 4G LTE Prepaid Plan is  between 3-5 working days, provided always that You have submitted the complete set of documents to us. Please refer to Our response in Q4 above on the list of documents.
 12. I am currently a subscriber of the OKU Yes 4G LTE Prepaid Plan but I now no longer require the OKU 4G LTE Prepaid Plan, in such instance will I be able to transfer ownership to any other persons?
  No, You cannot transfer ownership of the OKU Yes 4G LTE Prepaid Plan to any other persons. Please note that if you no longer wish to continue with  the OKU Yes 4G LTE Prepaid Plan, you may request for termination of the same by walking in to any of Our Yes Stores.
 13. What are the applicable charges to special and toll free numbers?
  The applicable charges to the special and toll free numbers listed below are as follows:-
  Destination Prefix Rates (RM) Charging Block (s)
  Freephone 1800 FREE 30
  Toll Free 1300 0.09/min 30
  TM Customer Careline 100 2.00/call Flat Rate/Per Call
  General Emergency Service 999 / 112 FREE 30
  TM Directory Enquiry 103 2.00/call Flat Rate/Per Call
  Electricity Fault Reporting 15454 0.15/min 30
  Pengurusan Air Selangor 15300 0.15/min 30
  Syarikat Air Melaka 15800 0.15/min 30
  Talian Nur 15999 FREE 30
  Time Announcement 1051 0.10/min 30
  Note : For clarity and avoidance of doubt, the special and toll free numbers listed above are non-exhaustive. Information on Charges for outgoing Voice Calls/SMS by You to any special and toll free numbers other than those listed in the table above will be reflected in Your Bill accordingly.
 1. What are Konfem Unlimited SD EPIK Prepaid LTE Data Add-On, Konfem Unlimited HD EPIK Prepaid LTE Data Add-On and Konfem Turbo Prepaid LTE Data Add-On?
  Konfem Unlimited SD EPIK Prepaid LTE Data Add-On, Konfem Unlimited HD EPIK Prepaid LTE Data Add-On and Konfem Turbo Prepaid LTE Data Add-On are Prepaid Data Add-On packages.
 2. Can the Konfem Unlimited SD EPIK Prepaid LTE Data Add-On, Konfem Unlimited HD EPIK Prepaid LTE Data Add-On, and Konfem Turbo Prepaid LTE Data Add-On be used with Huddle or Zoom device?
  You will not be able to use the Konfem Unlimited SD EPIK Prepaid LTE Data Add-On, Konfem Unlimited HD EPIK Prepaid LTE Data Add-On and Konfem Turbo Prepaid LTE Data Add-On on any of the Huddle or Zoom (home wireless modem) devices.
 3. How do I purchase the Konfem Unlimited SD EPIK Prepaid LTE Data Add-On, Konfem Unlimited HD EPIK Prepaid LTE Data Add-On, and Konfem Turbo Prepaid LTE Data Add-On?
  You may purchase the Konfem Unlimited SD EPIK Prepaid LTE Data Add-On, Konfem Unlimited HD EPIK Prepaid LTE Data Add-On and Konfem Turbo Prepaid LTE Data Add-On via any of the following channels:-
  My Account
  YES Express Channel
  YES Stores or YES Retail Partners
  MyYes4G app
 4. What are the charges and offerings under the Konfem Unlimited SD EPIK Prepaid LTE Data Add-On, Konfem Unlimited HD EPIK Prepaid LTE Data Add-On and Konfem Turbo Prepaid LTE Data Add-On?
  Please refer to the table below:
  Prepaid Data Add-on types Price 4G LTE Data Capacity Data Add-On Validity Period
  Konfem Unlimited SD EPIK Prepaid LTE Data Add-On (Up to 3Mbps speed) RM30 Unlimited* 30 days from the subscription date
  Konfem Unlimited HD EPIK Prepaid LTE Data Add-On (Up to 4Mbps speed) RM40 Unlimited** 30 days from the subscription date
  Konfem Turbo Prepaid LTE Data Add-On (best effort LTE speed) RM5 5GB Daily validity of 24 hours from the time of subscription
  *Video streaming is based on standard definition quality, fair usage policy apply.
  ** Video streaming is based on high definition quality, fair usage policy apply
 5. Is there any limitation to purchase the Konfem Unlimited SD EPIK Prepaid LTE Data Add-On or Konfem Unlimited HD EPIK Prepaid LTE Data Add-On?
  Eligible Subscriber is only entitled to subscribe to one (1) Konfem Prepaid LTE Data Add-On during the Account Validity Period of the respective Konfem Prepaid LTE Data Add-On which means multiple subscription of Konfem Prepaid LTE Data Add-On is disallowed.  Eligible Subscriber may subscribe to a  Konfem Prepaid LTE Data Add-On or any Prepaid LTE Data Add-On 5 days prior to the expiration of his/her Konfem Prepaid LTE Data Add-On Account Validity Period. For clarity and by way of illustration only, if an Eligible Subscriber subscribed to a Konfem Prepaid LTE Data Add-On on 16th March 2020, the Account Validity Period of such Konfem Prepaid LTE Data Add-On is until 14th April 2020.  The Eligible Subscriber is only entitled to subscribe to a Konfem Prepaid LTE Data Add-On (provided that the Promotion is still ongoing), or any other Prepaid LTE Data Add-On, at any time after the 9th April 2020.
 6. Is there any limitation to purchase the Konfem Turbo Prepaid LTE Data Add-On?
  You may purchase the Konfem Turbo Prepaid LTE Data Add-On multiple times however You must ensure that the Konfem 4G Prepaid LTE Data Add-On purchased by You is within the Validity Period before You are able to utilise the Konfem Turbo Prepaid LTE Data Add-On.
 7. Can I purchase any Prepaid LTE Data Add-On packages during the Validity Period of the Konfem Unlimited SD EPIK Prepaid LTE Data Add-On or Konfem Unlimited HD EPIK Prepaid LTE Data Add-On? Except for Konfem Turbo Prepaid Data Add-On, You may not be able to purchase any other data add-on packages offered by YTLC during the Validity Period of Your Konfem Unlimited SD EPIK Prepaid LTE Data Add-On or Konfem Unlimited HD EPIK Prepaid LTE Data Add-On.
 8. How long is the promotion period for this Konfem Unlimited SD EPIK Prepaid LTE Data Add-On, Konfem Unlimited HD EPIK Prepaid LTE Data Add-On and Konfem Turbo Prepaid LTE Data Add-On?
  This promotion is valid until issuance of further notice by YTLC.
 9. Why is my Konfem Unlimited SD EPIK Prepaid LTE Data Add-On or Konfem Unlimited HD EPIK Prepaid LTE Data Add-On plan throttled? Your Konfem Unlimited SD EPIK Prepaid LTE Data Add-On or Konfem Unlimited HD EPIK Prepaid LTE Data Add-On plan has been throttled due to your breach of the Promo Terms and Conditions.
 10. How do I resume with unthrottled spped? You may purchase the “Unthrottle Me Data Add-On” via MyYES4G app by downloading it into your smartphone at https://onelink.to/6e8tqc, or on our website at https://selfcare.yes.my/myselfcare/doExpressPay.do..
 1. Who is eligible to subscribe to the Airport Prepaid Plan?
  YES 4G LTE Airport SIM Prepaid Plan* (“Airport Prepaid Plan”) is only available to foreign workers with valid work permit and who are above 18 years of age (at the time of registration with our YES dealer (Atmosphere Mobile Sdn. Bhd.) at KLIA and/or KLIA2).
 2. How much do I need to pay for the Airport Prepaid Plan and what is provided in the plan?
  There is no payment for the Airport Prepaid Plan. It comes with:
  • A pre-assigned Yes number
  • Preloaded RM1 Yes Credit
  • Free basic internet (up to 128kbps)
  • Unlimited on-net voice calls and SMS
  • 7 days Validity Period upon activation of the Airport Prepaid Plan
 3. Where can I get this YES Airport SIM Plan?
  You may obtain this Airport Prepaid Plan from our YES dealer (Atmosphere Mobile Sdn. Bhd.) in KLIA and KLIA2. You will need to register with your passport with a valid work permit (and provide such information as may be required for purposes of registration) and purchase a minimum Yes Reload**/Data Add-On*** of RM10 immediately.
 4. How do I activate my Airport Prepaid Plan?
  To activate your Airport Prepaid Plan, you will need to purchase a minimum Yes Reload**/Data Add-On*** of RM10 (which will be credited into your Prepaid Account).
 5. Can I continue to use the Airport Prepaid Plan after the validity expires?
  You can still receive voice calls and SMS, access your contacts and make emergency calls as long as your Yes Account is not terminated. However, you will not be able to make any outbound voice calls, send SMS or surf the internet. Kindly purchase a Yes Reload** to extend your Account Validity Period. The minimum purchase for a Yes Reload is RM5 for 5 days’ validity.
 6. How can I purchase a Yes Reload / Data Add-On**?
  You can purchase the Yes Reload** / Data Add-On*** via:
  My Account
  Yes Express Channel
  Yes Stores or Yes Retail Partners
  MyYes4G app
  If you face issues with online purchases particularly due to the credit or debit card transaction, kindly purchase the Yes Reload/Data Add-On at our nearest Yes Stores or Yes Retail Partners which can be found https://www.yes.my/support/store-locator.
 7. What will happen to my unused credit/data after the Account Validity Period?
  Your unused Yes Credit after the Account Validity Period will be suspended from use. You can however continue to receive voice calls and SMS if you are still within Malaysia. Your unused Yes Credit will be carried forward for further use if you purchase another YES Reload** to extend your Account Validity Period. Any unused data after the period of use for any Data Add-On*** will be forfeited based on the terms of the Data Add-On that you have purchased. If your account is terminated, all unused YES credit and data will be forfeited.
 8. Can I get a refund for the unused Yes Credit that I have in my account?
  There will be no refunds given for any unused Yes Credit whether it is upon expiry of the Account Validity Period, return to your home country or upon termination of the Airport Prepaid Plan.
 9. How do I manage my account on this plan?
  You can check your plans, quota usage and manage your account via MyYes4G app.
 10. What happens if I have exhausted my data quota?
  Once you have exhausted your data quota for any Data Add-On***, you will can still use the Free Basic Internet service. Fair Usage Policy (FUP) will apply.
 11. What are the voice call and SMS rates?
  The rates for Off-Net voice calls and SMS are RM0.09 per minute and RM0.09 per SMS respectively. On-Net services for voice calls and SMS are FREE. This is only applicable for voice calls within Malaysia. Any outbound voice calls to other countries will be subject to our IDD rates which can be found at our website www.yes.my/roaming.
 12. How does the On-Net Voice Calls and SMS works?
  Any voice calls or SMS from a YES SIM Card to another YES number is free of charge within Malaysia only. Please take note that not all 018 numbers are YES numbers.
 13. Can I use the Airport Prepaid Plan for roaming in other countries?
  You can only use the Airport Prepaid Plan within Malaysia and any use of the SIM Card to roam in other countries is not available. You can however make voice calls from Malaysia to international destinations based on our IDD rates. If you have insufficient Yes Credits, your international voice call will automatically be terminated once you have finished your Yes Credits. To find out more about our Yes IDD rates, you can visit our website here: www.yes.my/roaming.
 14. Does the Airport Prepaid Plan come with a pay-per-use for mobile data at RM0.09/3mb?
  With the Airport Prepaid Plan, you will not be charged pay-per-use rates. Your Airport Prepaid Plan comes with Free Basic Internet with speed of up to 128kbps subject to our Fair Usage Policy (FUP). To access the Internet with faster data speed, you will need to purchase a Data Add-On***. Please refer to question no.6 for all types of Data Add-On*** channels.
 15. Can I use my mobile phone to tether using the YES SIM Card?
  Any tethering is subject to the Prepaid Data Add-On*** plans that you purchase. Some of our plans allow tethering and some are for restricted use to the phone with the SIM Card only. Please check our terms before purchase of the Prepaid Data Add-On Plans*** to avoid disappointment.
 16. What happens to my personal data?
  Your data is subject to our Privacy Policy and the Malaysian Personal Data Protection Act 2010. Please visit our Privacy Policy page at http://www.ytl.com/privacypolicy.asp for further details.
 17. What are the applicable charges to special and toll free numbers?
  The applicable charges to the special and toll free numbers listed below are as follows:-
  Destination Prefix Rates (RM) Charging Block (s)
  Freephone 1800 FREE 30
  Toll Free 1300 0.09/min 30
  TM Customer Careline 100 2.00/call Flat Rate/Per Call
  General Emergency Service 999 / 112 FREE 30
  TM Directory Enquiry 103 2.00/call Flat Rate/Per Call
  Electricity Fault Reporting 15454 0.15/min 30
  Pengurusan Air Selangor 15300 0.15/min 30
  Syarikat Air Melaka 15800 0.15/min 30
  Talian Nur 15999 FREE 30
  Time Announcement 1051 0.10/min 30
*Subject to the general terms of Prepaid Service Terms and Conditions, the Yes 4G LTE Airport SIM Prepaid Plan Terms and Conditions, Acceptable Use Policy and Fair Usage Policy. Any capitalised words used in this FAQs shall have the same meaning stated in the Prepaid Service Terms and Conditions.
**Subject to the Yes Reload Terms and Conditions, and/or Auto Reload & Auto Renewal Terms and Conditions, as applicable.
*** Subject to the Prepaid Data Add-On Terms & Conditions, Buy 1 Free 1 Data Add-On Promotion Terms & Conditions and Konfem 4G and Konfem Turbo Prepaid LTE Data Add-On Promotion Terms & Conditions, as applicable.
 1. How much is the Yes 4G LTE Prepaid Starter Pack and what does it offer?
  The Yes 4G LTE Prepaid Starter Pack cost RM 10 and it comes with:
  • a pre-assigned Yes number
  • preloaded RM 5 Yes Credit
  • free 1GB 4G LTE internet
  • free basic internet (up to 128kbps)
  • unlimited on-net calls and SMS
 2. Where can I purchase the Prepaid Starter Pack?
  You may purchase this Starter pack at our Yes Stores/Kiosk/official dealers or Yes Online Store.
 3. Am I required to pay anything extra apart from the Prepaid Starter Pack's retail price?
  No, you will only need to pay the recommended retail price.
 4. How many Prepaid Starter Packs can I register?
  As per the requirements set by the SKMM (Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia), the maximum registration of Prepaid Starter Packs is 5 per NRIC / ID.
 5. Can I still use the Prepaid Starter Pack without registering my details?
  No, you cannot. As per the requirements set by the SKMM, all prepaid users will need to register with their respective service providers.
 6. When can I start using the free data provided in the Prepaid Starter Pack?
  You may start using the free data provided in the Prepaid Starter Pack upon successful activation of the SIM Card.
 7. Is there an expiry on the free data that comes with my Prepaid Starter Pack?
  Yes, the free data of your Prepaid Starter Pack is valid for 7 days from the date of service successful activation. The balance of unused free data will be forfeited.
 8. How will I know if I have received the free data?
  Please log on to your My Account to see your account balance status.
 9. Can I purchase a Prepaid Data Add-on before my free data expires?
  Yes. You can. For more information on the Prepaid Data Add-on, please check out our Prepaid Data Add-on FAQ.
 10. Am I allowed to choose my Yes number when I purchase the Prepaid Starter Pack?
  The Yes number will be pre-assigned to the SIM Card which you can see displayed on the Starter Pack you purchased. However, you can choose the Starter Pack with the Yes number that you prefer.
 11. Upon activation, how long will my account be active?
  Upon activation, your account will remain active for 7 days.
 12. What happens if my Yes account becomes inactive?
  You can still be able to receive calls & SMS, access your contacts and make emergency calls. However, you will not be able to make any calls, send SMS or surf the internet. Kindly purchase a Yes Reload for your account. The minimum purchase for a Yes Reload is RM5 for 5 days validity.
 13. Can I use the free basic internet if my account is inactive?
  No, you will not be able to use the free basic internet if your account is inactive.
 14. What are the Call and SMS rates of this Prepaid Starter Pack?
  For this Prepaid Starter Pack, you will enjoy completely free on-net calls and SMS. Off-net SMS and Calls per minute are priced at RM0.09.
 15. Can I purchase a Prepaid Data Add-on before the free data that comes with my Prepaid Starter Pack expires?
  Yes you can.
 16. What are the applicable charges to special and toll free numbers?
  The applicable charges to the special and toll free numbers listed below are as follows:-
  Destination Prefix Rates (RM) Charging Block (s)
  Freephone 1800 FREE 30
  Toll Free 1300 0.09/min 30
  TM Customer Careline 100 2.00/call Flat Rate/Per Call
  General Emergency Service 999 / 112 FREE 30
  TM Directory Enquiry 103 2.00/call Flat Rate/Per Call
  Electricity Fault Reporting 15454 0.15/min 30
  Pengurusan Air Selangor 15300 0.15/min 30
  Syarikat Air Melaka 15800 0.15/min 30
  Talian Nur 15999 FREE 30
  Time Announcement 1051 0.10/min 30
 1. What is the Prepaid Data Add-On?
  The Prepaid Data Add-On is an optional bulk add-on which gives you more savings, more benefits and more value.
 2. How do I purchase the Prepaid Data Add-On?
  You can purchase the Prepaid Data Add-On via
 3. Can I use my Yes Credit to purchase the Prepaid Data Add-On?
  Yes you can! Apart from using your credit card, you are able to utilise your Yes Credit balance to make the purchase for Prepaid Data Add-On.
 4. Can I make the payment using my remaining Yes Credit combined with my credit card to purchase a Prepaid Data Add-On?
  No, you can't. You will need to have sufficient Yes Credits to complete the purchase or use a credit card to pay in full to purchase a Prepaid Data Add-On.
 5. Can I still purchase the Prepaid Data Add-On 68 if I only have RM 65 Yes Credit?
  No, you can't. Please ensure that you have an equivalent amount of Yes Credit or more to purchase a Prepaid Data Add-On.
 6. Can I purchase Yes Reload and Prepaid Data Add-On at the same time?
  Yes, you can. You will be able to reload your Yes Credit and purchase Prepaid Data Add-On using your Yes Credit at the same time.
 7. How much are the Prepaid Data Add-On, and how much data will I be getting?
  i) Prepaid LTE Data Add-On
  Prepaid Data Add-On types Price 4G LTE Data Capacity Data Add-On Validity Period
  Prepaid LTE Data Add-On 5 RM5 1GB 1 day
  (expired by 12am)
  Prepaid LTE Data Add-On 10 RM10 2GB 7 days
  Prepaid LTE Data Add-On 25 RM25 8GB 30 days
  Prepaid LTE Data Add-On 30 RM30 10GB 30 days
  Prepaid LTE Data Add-On 50 RM50 15GB 30 days
  Prepaid LTE Data Add-On 80 RM80 25GB 30 days


  ii) Prepaid Broadband Data Add-On
  Prepaid Data Add-On types Price 4G LTE Data Capacity Data Add-On Validity Period
  Prepaid BB Data Add-On 30 RM30 4GB 30 days
  Prepaid BB Data Add-On 48 RM48 6GB 30 days
  Prepaid BB Data Add-On 68 RM68 10GB 30 days
  Prepaid BB Data Add-On 88 RM88 14GB 30 days
   
  *expire by 12am
   
 8. What are the 4G LTE Data and 4G Broadband Data?
  The 4G LTE Data and 4G Broadband data are as follows:
  4G LTE Data
  • utilize data quota from 4G LTE Data bucket, via SIM card and compatible 4G Smartphone.
  4G Broadband Data
  • utilize data quota from 4G Broadband Data bucket, via Yes 4G broadband devices.
 9. I've run out of 4G LTE Data. Can I transfer some of my data balance from the 4G Broadband Data bucket to the 4G LTE Data bucket?
  Unfortunately, you can't. Transfer of data balance from 4G LTE Data to 4G Broadband Data buckets is not allowed, and vice versa.
 10. Is there any expiry for the Prepaid Data Add-On?
  The validity of the Prepaid Data Add-On is as shown in FAQ no.7. Any un-utilised data will be forfeited upon expiry.
 11. How many Prepaid Data Add-Ons am I allowed to purchase at any one time?
  You are allowed to purchase multiple Prepaid Data Add-Ons under one Yes number at any one time.
 12. What happens when I purchase another Prepaid Data Add-On before the expiry of my current Prepaid Data Add-On?
  If you've purchased another Prepaid Data Add-On before the expiry of the current Prepaid Data Add-On, Prepaid Data Add-On which will be expired first will be consumed first. Please note that your 4G LTE Data will only be added to your 4G LTE Data bucket, vice versa for your 4G Broadband Data.
 13. Would I be alerted if my Prepaid Data Add-On is going to expire?
  Yes, a SMS will be sending to your Yes number to remind you the expiry of your Prepaid Data Add-On.
 14. How can I check my usage and balance of my Prepaid Data Add-On?
  You can check your usage and balance of your Prepaid Data Add-On via My Account.
 1. What is Auto Renewal?
  The auto renewal allows you to automatically renew your Prepaid Data Add-On at the end of its validity period using your Yes Credits/ registered credit /debit card, freeing you from the hassle of keeping track of your Prepaid Data Add-On’s expiry date.
 2. How do I subscribe to auto renewal?
  Yes Prepaid Data Add-On are on auto-renewed subscription at the end of the Data Add-On expiry date, as long as you have sufficient Yes Creditsor have registered your credit/debit card. The auto renewed plan shall follow the last purchase Data Add-On value.
  You can save your credit/debit card via the following steps:

  i) Log in to My Account
  ii) Go to "Personal Details" and save your credit card details;
  iii) Go to "Account Overview" and select Auto Renewal; and..
  iv) Follow the on-screen instruction.
 3. Will I be charged for subscribing to auto renewal?
  No, the auto renewal is a free service with no additional charges.
 4. When will my Prepaid Data Add-On be renewed?
  Your Prepaid Data Add-On will be renewed based on your Prepaid Data Add-On’s expiry date. I.e. Prepaid Data Add-on 10 with 7 days validity period will be renewed every 7 days, while Prepaid Data Add-On 30 with 30 days validity period will be renewed every 30 days.
 5. Can I change my credit card details?
  Yes, you can change your credit/debit card details in My Account. Simply go to "Personal Details" and click on "Update" to edit your credit/debit card details.
 6. Will my Prepaid Data Add-On be automatically renewed if I finish using my data before the expiry of the validity period?
  No. Your Prepaid Data Add-On will only be renewed upon expiry of your last Prepaid Data Add-On auto-renewal, regardless of when you finish using your data.
 7. How can I cancel this service?
  To cancel your auto renewal subscription, you can go to My Account to unsubscribe it.
 8. Am I allowed to change my auto renewal amount/package once subscribed to this service?
  Yes, you can change your chosen Prepaid Data Add-On denomination once you have subscribed to this service. Any changes made will take effect on the following day.
 9. Will I be notified if my auto renewal was unsuccessful?
  Yes, you will receive an SMS notification.
 10. Can I use a third party's credit/debit card to subscribe for auto renewal?
  No, you must use your own credit/debit card to register for auto renewal.
 11. What is the benefit of using auto renewal?
  The system will auto purchase the Prepaid Data Add-On upon the expiry of the current Prepaid Data Add-On.
Payment
 1. Where can I reload my Yes prepaid plan?
  You can reload at any Yes Stores/Kiosks , participating Yes Retail Partners and participating banks.

  Click here for more details on reload options.


   
  Should you require any assistance regarding your Yes Account, please contact us at YesCare by sending an email to yescare@yes.my and we will get back to you as soon as possible.
 2. How do I reload via bank CDM (Cash Deposit Machines)?
  CDM reload is currently not available. Rest assured, the function will be available soon as we strive to provide you with even more convenient ways to make payment.
Auto Reload for Yes Credits
 1. What is Auto Reload?
  Auto Reload allows you to set a date and amount to automatically reload your Yes account on your specified date.
 2. How can I subscribe to Auto Reload?
  You can subscribe to Auto Reload via My Account.

  i) Log in to My Account
  ii) Go to "Personal Details" and save your credit card details
  iii) Go to "Account Overview" and select Auto Reload
  iv) Follow the on-screen instruction

  Alternatively, you may also save your credit card details the next time you perform a reload. After reloading, you can log in to My Account and subscribe to Auto Reload.
 3. Will I be charged for subscribing to Auto Reload?
  Auto Reload is a free service with no additional charges.
 4. Can I set the reload amount?
  Yes, you can set the reload amount when you subscribe to Auto Reload. You can also change your reload amount anytime you wish via Manage Auto Reload within the Auto Reload & Renewal page.
 5. Can I set a specific day of the month for Auto Reload?
  Yes, you can set your account to be reloaded on any day from the 1st to the 28th of the month.
 6. Can I change the credit card details at a later time?
  Yes, you can change your credit card details within the Manage Account Page. Simply go to Manage Credit Card and click on Update to edit your credit card details.
 7. How can I deactivate Auto Reload?
  You can deactivate Auto Reload by walking into the nearest Yes Store or you may call our Yes Care Customer Support at 018-3330000 (local call charges apply, 8am-11pm daily, inclusive of weekends and Public Holidays) for assistance.
 8. Can I change the reload amount and/or day of reload after I have subscribed to Auto Reload?
  Yes, you can change the reload amount and day of reload any time via Manage Auto Reload. Changes will take effect after 24 hours.
 9. Will I be notified if my Auto Reload was unsuccessful?
  Yes, you will receive an SMS notification.
 10. Can I use a third party credit card to subscribe for Auto Reload?
  No, you must use your own credit card to register for Auto Reload.
 1. What is "Yes Reload Card"?
  It is a card which you can purchase off the shelf, where you use the activation code concealed under the scratch strip to reload your Yes account.
 2. Where can I get my Yes Reload Card?
  You can buy the reload card at any of our Yes Stores or Retail Partners.
 3. How do I reload my Yes account with a Reload Card?
  The Reload Card comes with a 16-digit activation code. Scratch the card to reveal the activation code.
   
  (a) Via MyYes4G app:
    Download MyYes4G app from Google Play.
  Go to Menu > Buy Now > Reload Cards

   
  (b) Via www.yes.my/xportal
    Enter Yes Number e.g. 0181230000 > Reload Cards
   
   
  (c) Via SMS:
    Type REL <space><Yes Number><space><Activation Code> and send it to 018 330 1111 e.g. REL 0181230000 1234567890123456

  *Standard SMS charges apply to reloads via other telco operators.
 4. Is there an expiry date for the Reload Card?
  Yes, there is. The expiry date is printed on the Reload Card.
 5. What happens to my credit balance after I have made a new reload?
  Your new reload will be added on to your remaining credit balance. e.g. If you have a balance of RM 20 and you reload another RM 20, your new account balance would be RM 40.
   
 6. What are the denominations available for the Reload Cards?
  The Reload Cards are available in denominations of RM 10, RM 30 and RM 50.
   
 7. What is printed on the Reload Card?
  You'll find printed on the card, a Reload ID (Serial Number), an Activation Code, the reload value and the expiry date.
 8. How do I check my balance once the reload is done? Will I receive any notifications?
  Yes, you will receive an SMS notification.

  To check your balance, head over to https://www.yes.my/myselfcare and log in with your credentials. If your reload is successful, you should be able to see that the reload amount has been credited to your current account balance.

  To check your Yes Credit balance via SMS:
  Type BAL<space><Yes ID@yes.my> and send it to 018 330 1111

  **You can also replace the <Yes ID@yes.my> field with your Yes Mobile Number.**
 9. Can I get a refund for the unused credit on my Reload Card?
  No, all Reload Cards are not refundable after purchase. The same applies to the credit that has already been loaded into your Yes account.
 10. How long does it take to complete the transaction?
  The reload is immediate.
 11. If the activation code is invalid, how do I get help?
  You can call our customer service line at 018-333 0000 (local call charges apply) or email us at yescare@yes.my.
 12. How much can I reload into my Yes account at any one time?
  You can reload as much credit as you want. All you have to do is to purchase the appropriate combination of Yes Reload Cards and reload accordingly.
 13. What is the expiry date printed on the back of the Reload Card for?
  Please make sure you check the expiry date on the Yes Reload Card before purchasing it to ensure that you get a valid activation code.
 14. Can I reload for another Yes number using the Reload Card?
  Yes, you can. Simply go to here and enter the Yes ID/Phone Number/Account Number of the Yes account that you wish to reload along with the activation code from your Yes Reload card.
 15. Can I purchase Prepaid Data Add-ons using the Reload Cards?
  The Yes Reload Cards are currently for reloading your Yes Credit only. However, you can use your credit balance to purchase the Prepaid Data Add-ons at https://selfcare.yes.my/xportal/.
 16. Can I use the Reload Card to reload via SMS?
  Yes, you can.

  To reload via SMS:
  REL<space><Yes number><space><Activation Code> and send it to 0183301111
 1. How do I use these services?
  Follow the instructions below to reload (3 methods) or check your balance via SMS.
   
  (a) Via MyYes4G app:
    Download MyYes4G app from Google Play.
  Go to Menu > Buy Now > Reload Cards

   
  (b) Via www.yes.my/xportal
    Enter Yes Number e.g. 0181230000 > Reload Cards
   
  (c) Via SMS:
    Type REL <space><Yes Number><space><Activation Code> and send it to 018 330 1111 e.g. REL 0181230000 1234567890123456

  *Standard SMS charges apply to reloads via other telco operators.

   
  To check your Yes Credit balance:
  Type BAL and send it to 018 330 1111
 2. Can I make reloads for my friend using this method?
  Yes, you can. Simply enter your friend's Yes ID in the SMS command line and send.
 3. Is the SMS command case sensitive?
  No, it is not. Commands written as "REL" or "Rel" and "BAL" or "Bal" are acceptable.
 4. Will I incur any charges for using these services?
  There is no charge should you use your Yes number to send the SMS commands.

  Standard telco charges apply should you send the SMS command on a different telco.
 5. Can I still reload via www.yes.my?
  Yes, you can. Please reload via our expresspay, or by clicking here.
 6. I made a few attempts to reload via SMS but these earlier transactions did not get through. After trying again, I received an error message saying I've exceeded the number of reload attempts. Why is this so?
  Should you enter an invalid Activation Code, you are allowed a maximum of 10 reload attempts before your account is blocked. If your account has been blocked, please call our YesCare Customer Service team at 018 333 0000 to unblock your account.
 7. I received an error message when trying to check the balance on my Yes ID using an alternative mobile number. Why is this so?
  Please ensure that your alternative number is updated and stored in MyAccount. This is a security feature to ensure that your personal data is protected.

  To update your alternative mobile number, go to www.yes.my > MyAccount > Manage Account > Update Personal Detail.

  Note: Your alternate mobile number should be updated as a 10 or 11 digit number with no hyphen or space in between.
  (Example: 01212345789 or 01161234567)
 1. What are the available reload denominations for e-pay?
  The available denominations are RM 3, RM 5, RM 10, RM 30, RM 50 and RM 100.
   
 2. How do I reload via e-pay?
  • Locate any retail outlet which has the e-pay logo and terminal
  • Purchase a reload via the retail outlet and activate it
   1. Via Online Portal
    1. Log on to https://selfcare.yes.my/xportal/
    2. Enter your Yes ID
    3. Enter the 16-digit Activation Code and click submit
   2. Via SMS*
    1. Type REL<space><YES ID@yes.my><space><16-digit Activation Code>
    2. Send the SMS to 018 330 1111
  • Your reload will be credited immediately to your Yes account

  * Standard SMS charges apply to reloads via other telco operators.
 3. When will the e-pay reload be updated in my Yes Account?
  After a successful transaction, your reload will be updated immediately in your Yes Account.
 4. Where can I purchase a reload via e-pay?
  The e-pay service is available nationwide. View a list of e-pay retailers selling Yes reloads here.
 5. Will I be charged any additional fees when I reload via e-pay?
  No, you will not.
 6. What mode of payment is accepted for an e-pay transaction?
  Only cash payment is accepted for e-pay transaction.
 7. Can I pay using my credit card?
  No, you can't. Only cash payment is accepted for an e-pay transaction.
 8. How do I check if my reload is successful?
  You can check if the reload is successful via www.yes.my under Account Details. You should be able to see that the reload amount has been credited to your current account balance.
 1. What are the Reload denominations and Prepaid Data Add-Ons available from MobilityOne?
  The available denominations are RM5, RM10, RM30, RM50 and RM100.
  The available Prepaid Data Add-Ons and their prices are shown on our website. Please click here for more info.
 2. How do I Reload or purchase a Prepaid Data Add-On via MobilityOne?
  • Locate any retail outlet which has the MobilityOne logo and terminal
  • Purchase a Reload or Prepaid Data Add-On via the retail outlet
  • Your reload will be credited immediately to your Yes account
  * Standard SMS charges apply to reloads via other telco operators.
 3. Where can I find a MobilityOne retail outlet to purchase my Reload or Prepaid Data Add-On?
  The MobilityOne service is available nationwide. View a list of MobilityOne retailers selling Yes Reloads and Data Add-Ons here.
 4. What is the accepted mode of payment when I purchase a Reload or Prepaid Data Add-On via MobilityOne?
  Only cash payment is accepted.
 5. Will I be charged any additional fees when I purchase a Reload or Prepaid Data Add-On via MobilityOne?
  No, you will not.
 6. How can I check if my Reload or Prepaid Data Add-On has been successful?
  You can check if your Reload or Prepaid Data Add-On has been successful via www.yes.my under Account Details. You should be able to see that the reload amount has been credited to your current account balance.
 1. What is PayQuik?
  PayQuik is a payment channel designed to give you more payment options, giving you even more convenience and flexibility.
 2. What are the available denominations at PayQuik kiosks?
  The available denominations are: RM10, RM30, RM50 and RM100.

 3. How do I reload via PayQuik kiosks?
  1. Visit a PayQuik Kiosk.
  2. Select "Telco" > Select "YES" > Select "Yes Prepaid Reloads".
  3. A statement on the Personal Data Protection Act will appear. Read the statement carefully and press "Next".
  4. Enter your mobile number and press "Next".
  5. Choose how much you wish to reload: RM10, RM30, RM50 and RM100.
  6. Enter the EXACT amount of money into the machine. Once the correct amount is inserted,
   the "Pay" button will change from grey to yellow. Press the "Pay" button.
  7. Take the printed receipt from the Kiosk. The PIN will be printed on the receipt. "Activate it"
   (a) Via Online Portal
     1. Log on to https://selfcare.yes.my/xportal/
     2. Enter your Yes ID / Phone Number / Account Number
     3. Enter the 16-digit Activation Code and click submit

   (b) Via SMS*
     1. Type REL <16-digit Activation Code>
     2. Send the SMS to 018 330 1111
     • Your reload will be credited immediately to your Yes account
   *Standard SMS charges apply to reloads via other telco operators.
  8. If you have any enquiries, call PayQuik's toll-free Careline at 1800-18-7845. Operating hours are 9am to 9pm from Mondays to Fridays, 9am to 6pm on Saturdays. PayQuik is closed on Sundays. In addition to the toll-free Careline, you may also call 019-2944580 or 016-6458147 for further enquiries.
 4. Would I be charged additional fees when I purchase reloads via PayQuik kiosks?
  No, you will not be charged any additional fees.
 5. What are accepted modes of payment?
  Only cash payments are accepted for PayQuik transactions. Please note that the Kiosk does not return change, therefore make sure the exact amount is inserted, e.g. when purchasing an RM10 reload, only insert a total of RM10.
 6. How do I check if my reload is successful?
  Head over to https://www.yes.my/myselfcare and check under the Account Details tab. If your reload is successful, you should be able to see that the reload amount has been credited to your current account balance.

  To check your Yes Credit balance via SMS:
  Type BAL <space> <Yes ID@yes.my> and send it to 018 330 1111

  **You can also replace the field with your Yes Mobile Number**

Archive

 1. What is ‘WeChat” Campaign (“Campaign”)?
  This Campaign is a joint campaign between YTL Communications Sdn Bhd and WeChat Pay Malaysia Sdn Bhd where you will get RM3 discount when you reload a minimum of RM10 into your Yes Prepaid account via WeChat Pay My Wallet.
 2. What is the Campaign period?
  The Campaign period is from 10th October 2018 until 24th October 2018.
 3. Will I receive additional discount if I reload more than RM10?
  No, you will not receive any additional discount other than the RM3 if you reload more than RM 10.
 4. Is the RM3 discount applicable only for first time reload or each time I reload during the Campaign period?
  The RM 3 discount is only applicable for the first time reload and you will only be able to enjoy the RM3 discount once during the Campaign period subject to availability and it’s on a first-come-first-serve basis.
 5. How will I know that RM3 discount is given?
  The RM3 discount will be reflected in your WeChat Pay My Wallet when you perform the payment transaction.
 6. Who shall I contact If I need more details on this Campaign?
  You may contact WeChat Pay Customer Service Hotline at 03-2727 9797.
 1. I have received SMS on Touch ‘n Go Reload Pin when I activated my Yes SIM Pack? What is this for?
  The Yes SIM Pack that you have purchased comes with: RM5 Yes credit and 1GB data (Valid for 7 days) and RM10 Touch ’n Go Reload Pin.

  You can redeem the Touch ‘n Go Reload Pin by simply following the below steps:
  1. Download the Touch ‘n Go app via App Store or Google Playstore.
  2. Register for a Touch’n Go eWallet account.
  3. Log in using your Touch ‘n Go ID and password
  4. Click on Reload.
  5. Select the Touch ‘n Go Reload PIN.
  6. Enter the 12 digit pin that you have received from Yes

  Now you have RM10 credit in your Touch ‘n Go eWallet that you can use to reload your Yes account.
 2. Is there a validity for the Touch ‘n Go Reload Pin?
  The Touch ‘n Go Reload Pin* will expire on 15th December 2018. You need to redeem the Touch’n Go Reload Pin before the expiry date or the pin will be invalid.

  *The Touch ‘n Go Reload Pin shall be subject to the terms and conditions of the TNG Digital “ Welcome Campaign” which can be found at http://www.touchngo.com.my
 3. Can I use the Touch’n Go Reload Pin to directly reload my Yes account?
  The Touch’n Go Reload Pin that is provided is for the Touch’n Go eWallet app so you can only redeem the Touch’n Go Reload Pin via Touch’n Go eWallet. Once you have redeemed the Touch’n Go Reload Pin, you can use the redeemed amount (RM10) to reload your Yes account.
 4. I have accidently deleted my SMS that contains the Touch ‘n Go Reload Pin? Would you be able to resend the SMS?
  Please contact YesCare at 018- 018 333 0000 for assistance.
 5. I received an error message stating that the Touch ‘n Go Reload Pin entered is invalid. What should I do?
  Please contact TNG Digital Sdn Bhd customer line number at +603 2714 8888.
 1. What is this ‘Reload Reward’ Campaign’
  This is a joint campaign between YTL Communications Sdn Bhd (Yes) and TNG Digital Sdn. Bhd. (Touch’n Go) where you will receive a RM4 cashback in your Touch’n Go eWallet account when you reload a minimum of RM5 into your Yes Prepaid account via Touch’n Go eWallet.
  You will also stand a chance to win a brand new Myvi.
 2. What is the campaign period?
  The campaign is from 16th September 2018 till 15th November 2018.
 3. Will I receive additional cashback if I reload more than RM5 ?
  You will only be entitled to receive RM4 cashback in your Touch’n Go eWallet account with any reload amount which must not be less than RM5.
 4. The cashback is only for the first time or I will get whenever I do reload ?
  You will only be entitled to receive ONE (1) RM4 cashback in your Touch’n Go eWallet account during the campaign period.
 5. When will the RM4 cashback be credited into my Touch’n Go eWallet account?
  The RM4 cashback will be credited into your Touch’n Go eWallet account within 2 working days from the reload transaction date.
 6. Can I use the cashback to purchase additional Yes reloads?
  Yes you can use back the cash back to purchase additional Yes reloads.
 7. How would I know that my reload and cashback is successful?
  You will receive a notification in your Touch ‘n Go eWallet Inbox once the cashback of RM4 has been credited into your Touch ‘n Go eWallet.
 8. I have not received the cashback?
  If you have not received the cashback after 2 days, please contact TNG Digital Sdn Bhd at +603 2714 8888
 1. What is the “Chan Mali Chan Contest (60 Hari 60 Telefon)” about?
  Under this contest, a 4G LTE smartphone will be given away each day during the contest period.
 2. How long is the contest period?
  The contest is from 16th September 2018 till 15th November 2018 at 11:59:59pm.
 3. Who can participate in this contest?
  This contest is open to all Yes Postpaid and Prepaid subscribers who have registered an eligible service plan (as stated in FAQ No. 4) during the contest period.
 4. How do I participate in the contest?
  During the contest period, registration of the following eligible Yes service plans will entitle you to a fixed amount of contest entries
  a) Postpaid .
  Plan Bundled
  Device
  No. of Contest Entries
  Yes Postpaid 48 Huddle XS 4G LTE
  Or
  Zoom 4G LTE
  Or
  Any 3rd party device sold by Yes and Yes dealers
  7
  Yes Postpaid 68 10
  Yes Postpaid 78 15
  Yes Postpaid 98 20
  Yes Postpaid 128 30
  Yes Postpaid 148 40
  FIZ 2 Service Plan 20
  Yes Speedzy 2 Service Plans 20
  Yes 4G Home 2 Service Plans 20
  b) Prepaid.
  Plan *Activated Yes Reload
  Denomination
  No. of Contest Entries No. of Contest Entries
  If reload using Touch 'n Go eWallet (100%) more
  Yes 4G LTE Prepaid Plan RM 10 1 2
  RM 30 3 6
  Rm 50 5 10
  *Yes Reload must be activated on the same date as registration of Yes 4G LTE Prepaid Plan to be entitled for contest entries.
 5. How do I win the 4G LTE smartphone?
  During the contest period:

  i. Purchase any one of the Yes Postpaid/Prepaid Service Plans.
  ii. “LIKE” Yes 4G’s Facebook page.
  The participant with the 777th contest entry of the day will be called to answer 3 simple questions. If all questions are answered correctly, the participant will win a 4G LTE smartphone.
 6. When will I know what phone would be given away each day?
  You can visit our Yes 4G Facebook page each day at 9am to find out the phone model.
 7. When will the winner be announced?
  Announcement of the winner for the day will be made on Yes 4G Facebook page at 5.00 pm 10 days after each contest day. For example: the winner for 16 September 2018 will be announced on 01 October 2018, winner for 17 September 2018 will be announced on 02 October 2018, and so on and so forth.
 8. I was announced as a winner, how can I collect the prize?
  You can collect your prize at the Yes Store selected by you. However, please take note that you must collect your prize within 30 days from the date that you were announced as the winner.
 9. Can I send a proxy to collect my prize?
  You are advised to walk in with the copy of our email winner announcement and ID (NRIC/passport) to collect your prize. Proxy is not allowed.
 10. Can I change the smartphone model or colour?
  All prizes are final and cannot be exchanged.
 11. What is the warranty period of the smartphone?
  Standard 12 months warranty that is provided by the manufacturer of the phone.
 12. 12. How do I claim on the warranty?
  Please refer to the warranty terms and conditions issued by the manufacture of the phone. You may be required to provide proof of purchase (ie Receipt/DO) for the warranty claim.
 1. What is the “Chan Mali Chan Contest (Reload & Win Myvi)” about?
  Under this contest, You will stand a chance to win a brand new Myvi during the contest period.
 2. How long is the contest period?
  The contest is from 16th September 2018 till 15th November 2018 at 11:59:59pm.
 3. Who can participate in this contest?
  This contest is open to all Yes Prepaid subscribers.
 4. How do I participate in the contest?
  During the contest period:
  i. Purchase and successful registered Yes 4G LTE Prepaid Plan i
  i. Yes Reload done using Touch’ n Go eWallet
  iii. “Like” our Yes 4G Facebook page as well to be eligible for this contest
 5. How do I win the Myvi?
  The highest number of reloads during the contest period done via Touch ’n Go eWallet will win the prize.
 6. When will the winner be announced?
  The winner of the Contest will be announced on www.yes.my within thirty (30) days after Contest Period.
 7. I was announced as a winner, how can I collect the prize?
  The winner of the Contest will be notified either via phone call or Facebook on the redemption or collection of the Prize.
 8. Can I send a proxy to collect my prize?
  You are advised to walk in with the copy of our email announcement and ID (NRIC/passport) to collect your prize. Proxy is not allowed.
 1. I received a SIM card from Yes4G. What is this SIM card?
  It is a Yes4G LTE SIM card. With it, you can access to our Yes 4G network and enjoy the freebies that comes with your phone.
 2. Do I have to pay Yes for the SIM card?
  This SIM card comes for free with Free 30GB Promo. You do not have to pay anything for it.
 3. Do I have to pay any monthly commitment?
  It is a Prepaid SIM card, thus you can reload your account as and when you need it.
 4. Is there any contract period with this SIM card?
  There is no contract period with this SIM Card.
 5. What are the freebies that come with my Yes4G LTE SIM Card
  You will be getting:
  • Free 15GB data
  • Free 100 mins off-net
  • Free 100 SMS off-net
  • Unlimited on-net calls & SMS

  All above freebies are valid for 30 days and will be given for 2 months.
 6. Does the SIM Card have validity period?
  Upon successful activation of your Yes 4G LTE SIM Card, your account will have 60 days of account validity.
 7. Can I activate my Yes 4G LTE SIM Card at a later time?
  Yes, you can activate the SIM Card at anytime that you prefer, as long as before the expiry date that stated on the leaflet that comes together with the SIM card.
 8. What must I do if I want to continue using the SIM Card?
  To continue enjoy the service, you can purchase Yes reloads to keep your account active.
  To purchase, click here.
 9. What is the network coverage for Yes?
  Our Yes network coverage is nationwide. For further information, please click here.
  However, please take note that we are currently expanding our coverage to Sarawak, Stay tuned!
 1. I received a SIM card from Yes. What is this SIM card?
  It is a Yes 4G LTE SIM card. With it, you can access to our Yes 4G network and enjoy the freebies that comes with your phone.
 2. Do I have to pay Yes for the SIM card?
  This SIM card comes for free with Free 10GB Promo. You do not have to pay anything for it.
 3. Do I have to pay any monthly commitment?
  It is a Prepaid SIM card, thus you can reload your account as and when you need it.
 4. Is there any contract period with this SIM card?
  There is no contract period with this SIM Card.
 5. What are the freebies that come with my Yes 4G LTE SIM Card
  You will be getting:
  • Free 5GB data
  • Unlimited on-net calls & SMS

  All above freebies are valid for 30 days and will be given for 2 months.
 6. Does the SIM Card have validity period?
  Upon successful activation of your Yes 4G LTE SIM Card, your account will have 60 days of account validity.
 7. Can I activate my Yes 4G LTE SIM Card at a later time?
  Yes, you can activate the SIM Card at anytime that you prefer, as long as before the expiry date that stated on the leaflet that comes together with the SIM card.
 8. What must I do if I want to continue using the SIM Card?
  To continue enjoy the service, you can purchase Yes reloads to keep your account active.
  To purchase, click here.
 9. What is the network coverage for Yes?
  Our Yes network coverage is nationwide. For further information, please click here.
  However, please take note that we are currently expanding our coverage to Sarawak, Stay tuned!